โครงการแลกเปลี่ยนผู้สื่อข่าวซีป้าประจำปี ๒๕๕๓ หัว ข้อ“สู่ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘ : วิสัยทัศน์ หรือมายาคติ”

 

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีป้า ได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนผู้สื่อข่าวซีป้าประจำปี ๒๕๕๓  หัว ข้อ“สู่ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘ : วิสัยทัศน์ หรือมายาคติ” ขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวจาก ประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้มีเวทีในการศึกษาประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในภูมิภาคฯอย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรมและข้อมูลความเป็นตามหัว ข้อที่กำหนดในแต่ละปีจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนักวิชาการ และได้เดินทางไปทำข่าวในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ตนเอง เลือกเป็นเวลา ๓  สัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๑๒  กรกฎาคม  ถึง  ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ผู้ สื่อข่าวจะต้องทำข่าวและเขียนข่าว/ผลิตข่าวอย่างน้อย ๑  เรื่องใหญ่ และได้รับการตีพิมพ์หรือออกอากาศในองค์กร ต้นสังกัดของตน โดยซีป้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ใน การนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงเรียนมายังท่านเพื่อขอเชิญให้ส่งนักข่าวเข้าร่วมโครงการ

ดัง กล่าว ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ ๑) มีประสบการณ์ในการทำข่าวอย่างน้อย ๕ ปี ในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ หรือ สื่อข่าวออนไลน์ และ ๒) ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (มีความจำเป็นเพื่อการมีส่วนร่วมอ ย่างเต็มที่ในโครงการ แต่ไม่ใช่เงื่อนไขของการรับสมัคร)  โดยผู้สมัครต้องส่ง ๑) ใบสมัครพร้อมทั้งข้อเสนอเกี่ยวกับประเด็นที่อยากจะทำ ความยาวไม่เกิน ๑,๐๐๐  คำ ๒) บทความของตนเองที่ได้รับการตีพิมพ์ ในปี ๒๕๕๒  สองเรื่อง ๓) ประวัติการทำงานและ ๔) จดหมายยินยอมให้เข้าร่วมโครงการ จากต้นสังกัด มายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ภายในวันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓

 

จดหมายเชิญ / รายละเอียดโครงการ

 

/////////////////////////////////////////

โครงการแลกเปลี่ยนผู้สื่อข่าวซีป้าประจำปี ๒๕๕๓

“สู่ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘: วิสัยทัศน์ หรือมายาคติ”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีป้าขอเรียนเชิญสื่อมวลชนไทยสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนผู้สื่อข่าวประจำปี ๒๕๕๓ นับเป็นปีที่ ๙ที่โครงการแลกเปลี่ยนผู้สื่อข่าวของซีป้าได้เปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวจากประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้มีเวทีในการศึกษาประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในภูมิภาคฯอย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรมและข้อมูลความเป็นตามหัวข้อที่กำหนดในแต่ละปีจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนักวิชาการ และได้เดินทางไปทำข่าวในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ตนเองเลือกเป็นเวลา ๓ สัปดาห์

สำหรับในปีนี้ ซีป้าได้กำหนดหัวข้อของโครงการ คือ “ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘: วิสัยทัศน์หรือมายาคติ” ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับทิศทางของอาเซียนที่จะรวมตัวเป็นประชาคมหนึ่งเดียว ภายใต้กรอบของกฎบัตรใหม่ ความมุ่งหวังที่จะรวมตัวกันเป็นตลาดเดียวซึ่งจะทำให้มีการเคลื่อนไหวแรงงานที่เสรีมากขึ้น หรือแม้แต่การผลักดันให้มีสร้างความเข้าใจร่วมกันในเรื่องสิทธิมนุษยชน

ผู้สื่อข่าวที่สนใจจะมีโอกาสได้ทบทวนพัฒนาการต่างๆของอาเซียนในห้วงที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงการประชุมคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน การตั้งคณะกรรมการสิทธิสตรีและเด็ก และแนวคิดต่างๆในการจัดตั้งองค์กรที่จะดูแลเรื่องการย้ายถิ่นและแรงงาน ซีป้าให้ความสนใจข้อเสนอของผู้สมัครที่ต้องการจะศึกษาสภาพความเป็นจริงของอาเซียน ความท้าทาย พันธะสัญญา ปัญหาอุปสรรคต่างๆ การเมืองและเศรษฐกิจที่จะนำไปสู่ความเป็นประชาชนอาเซียนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสร้างคุณค่า ความมุ่งหวังและบรรทัดฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน

ข้อเสนอของท่านอาจรวมประเด็นอื่นๆหรือประเด็นดังต่อนี้ ๑) สิทธิมนุษยชนคืออะไรในบริบทของอาเซียน ๒) ประชาชนอาเซียนรู้จักกันหรือไม่และมากน้อยแค่ไหน มองกันเองอย่างไร และปฏิบัติต่อกันอย่างไร ๓) ตลาดร่วมอาเซียนหน้าตาเป็นอย่างไร ใครได้ ใครเสีย ๔) เราเรียนรู้อะไรได้บ้างจากความพยามในการสร้างประชาคมในทวีปยุโรป แอฟริกาและอเมริกา ๕) ผู้ย้ายถิ่นและหรือผู้อพยพ พวกเขาบอกอะไรกับเราบ้างในความเป็นอาเซียนในปัจจุบัน ๖) การเป็นชาวอาเซียนหมายถึงอะไร ๗) อะไรคืออุปสรรคทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจต่อการสร้างประชาคม

 

ทั้งนี้ผู้สมัครทุกท่านจะต้องเขียนข้อเสนอของตนเองผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑) เป็นชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งได้แก่สมาชิกอาเซียนทุกประเทศและติมอร์ตะวันออก

๒) มีประสบการณ์ในการทำข่าวอย่างน้อย ๕ ปี ในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ หรือ สื่อข่าวออนไลน์

๓) ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (มีความจำเป็นเพื่อการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในโครงการ แต่ไม่ใช่เงื่อนไขของการรับสมัคร)

โครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ กรกฎาคม  ถึง  ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยจะมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสองครั้ง คั่นด้วยช่วงเวลาที่ผู้สื่อข่าวจะเดินทางไปทำข่าวในประเทศอาเซียนที่ตนเลือก

 

ผู้สื่อข่าวจะต้องทำข่าวและเขียนข่าว/ผลิตข่าวอย่างน้อย ๑ เรื่องใหญ่ และได้รับการตีพิมพ์หรือออกอากาศในองค์กรต้นสังกัดของตน

ซีป้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ผู้สื่อข่าวที่สนใจต้องส่งใบสมัครที่สมบูรณ์  พร้อมทั้งข้อเสนอเกี่ยวกับประเด็นที่อยากจะทำ ความยาวไม่เกิน ๑,๐๐๐ คำ บทความของตนเองที่ได้รับการตีพิมพ์ในปี ๒๕๕๒ สองเรื่อง ประวัติการทำงานและจดหมายยินยอมให้เข้าร่วมโครงการจากต้นสังกัด ปิดรับสมัครวันที่ ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๓