ภาพการอบรม “ความรู้เบื้องต้นในการทำข่าวท่ามกลางสถานการณ์รุนแรง”

ภาพบรรยากาศการอบรม

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดยความร่วมมือกับกรมสรรพาวุธทหารบก  จัดการอบรม “เตรียมพร้อมการทำข่าวใน สถานการณ์ความรุนแรง” เพื่อให้ผู้สื่อข่าวและช่างภาพ จากสื่อหนังสือพิมพ์  สถานีโทรทัศน์และวิทยุ  ได้ เรียนรู้เรื่องอาวุธสงครามและระเบิด - การป้องกัน – การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสร้างองค์ความรู้พื้นฐานให้แก่สื่อมวลชน ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาวุธทุกชนิด  ตลอดจน ประสิทธิภาพในการทำลายล้าง  รวมไปถึงการจุดระเบิดชนิด ต่างๆ รวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวจา กอาวุธและระเบิดชนิดต่างๆ โดยจะจัดระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๗ - วันอาทิตย์ที่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ แผนก ๕  กองคลังแสง  กรมสรรพาวุธทหารบก  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

 


ข้อควรปฏิบัติ
๑. เป็นการอบรมเพื่อการเรียนรู้เท่านั้น จึงไม่อนุญาตให้มีการทำข่าวเพื่อเผยแพร่ในทุกสื่อ
๒. การแต่งกายอยู่ในชุดที่เตรียมพร้อมเพื่อการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัต ิภาคสนาม และชุดสำหรับออกกำลังกาย
๓. ผู้เข้าอบรมจะต้องเตรียมของใช้ส่วนตัวและผ้าขนหนูไปเอง
๔. ระหว่างการอบรมจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางกองคลังแสง กรมสรรพาวุธอย่างเคร่งครัด
๕. ระหว่างการอบรมขอให้ฝากเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดไว้กับเจ้าหน้า และช่วงที่ลงพื้นที่สาธิตการทำลายกระสุนวัตถุระเบิด  ไม่อนุญาตบันทึกภาพ และห้ามพกพาเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
๗. รายละเอียดการอบรม ห้ามการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ทุกชนิด เช่น  ทวิตเตอร์   เฟซบุ๊คส์   หรือบีบี  เป็น ต้น   ทั้งก่อนและหลังการอบรม ( เพราะบางข้อมูลเป็นเรื่องละเอียดอ่อน )

(ดาวโหลดเอกสารโครงการจดหมายและกำหนดการ)

////////////////////////////////////////////////////////

ที่ สขนท.  นว. ๑๖๑  /๑๑ /๒๕๕๓

๑๙ สิงหาคม  ๒๕๕๓

 

เรื่อง      ขอเชิญส่งนักข่าวเข้าร่วมการอบรม

เรียน    บรรณาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย    โครงการอบรม “ เตรียมพร้อมการทำข่าวในสถานการณ์ความความรุนแรง”

เรียนรู้เรื่องอาวุธสงคราม  กระสุนวัตถุระเบิด และการป้องกันตนเอง

 

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดยความร่วมมือกับกรมสรรพาวุธทหารบก  จะจัดการอบรม “เตรียมพร้อมการทำข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง” เพื่อให้ผู้สื่อข่าวและช่างภาพจากสื่อหนังสือพิมพ์  สถานีโทรทัศน์และวิทยุ  ได้เรียนรู้เรื่องอาวุธสงครามและระเบิด - การป้องกัน – การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสร้างองค์ความรู้พื้นฐานให้แก่สื่อมวลชนความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาวุธทุกชนิด  ตลอดจนประสิทธิภาพในการทำลายล้าง  รวมไปถึงการจุดระเบิดชนิดต่างๆ รวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวจากอาวุธและระเบิดชนิดต่างๆ โดยจะจัดระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๗ - วันอาทิตย์ที่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ แผนก ๕  กองคลังแสง  กรมสรรพาวุธทหารบก  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

ในการนี้  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านส่งนักข่าวเข้าร่วมการอบรมจำนวนไม่เกิน ๒ คน (ค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๐๐๐ บาท)  โดยขอความกรุณาส่งชื่อนักข่าวที่สนใจเข้าร่วมการอบรมมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ โทรสาร. ๐๒-๖๖๘-๗๕๐๕ E-mail: reporter@inet.co.th ภายในวันอังคารที่  ๒๔  สิงหาคม ๒๕๕๓

 

ทั้งนี้ขอให้ผู้เข้าอบรมศึกษาข้อควรปฏิบัติจำนวน ๗ ข้อ (แนบท้ายต่อจากกำหนดการ)ก่อนเข้าร่วมการอบรม

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ

ความร่วมมือจากท่านในการส่งนักข่าวเข้ารวมอบรม และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายวีระศักดิ์ พงษ์อักษร)                                                           (นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์)

เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย                     เลขาธิการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

โครงการอบรม “ เตรียมพร้อมการทำข่าวในสถานการณ์ความความรุนแรง”

เรียนรู้เรื่องอาวุธสงคราม  กระสุนวัตถุระเบิด และการป้องกันตนเอง

 

หลักการและเหตุผล

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  ประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติของความขัดแย้งทางการเมืองที่ลุกลามบานปลายจนกลายเป็นความขัดแย้งของผู้คนในสังคมไทย   ส่งผลให้คนไทยในสังคมที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันต้องกลายเป็นความขัดแย้ง  มีการแบ่งขั้ว  เลือกข้าง  แยกฝักฝ่ายอย่างชัดเจน  จนนำไปสู่การใช้อาวุธสงครามชนิดต่างๆ เป็นเครื่องมือในการทำร้ายฝ่ายที่เห็นไม่ตรงกัน ไม่เว้นแม้แต่สื่อมวลชนที่ต้องทำหน้าที่ในการรายงานความเป็นไปของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังหนีไม่พ้นที่ต้องเผชิญภาวะถูกคุกคามตกและตกเป้าหมายในการทำล้างอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

ความสูญเสียชีวิตของผู้คนจากเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับกลุ่มผู้ชุมนุมคนเสื้อแดง  หรือกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ  (นปช.) ณ  บริเวณถนนราชดำเนิน  อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและสี่แยกคอกวัว  เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๒๕๕๓  หลังจากนั้นยังได้เกิดเหตุการณ์ที่มึการใช้อาวุธสงครามยิงถล่มใส่สถานที่สำคัญๆหลายแห่ง   และนำมาซึ่งความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งของประเทศ  ถือเป็นฝันร้ายของคนไทย   โดยเฉพาะเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๒๕๕๓ ที่มีการเผาทำลายอาคารห้างสรรพสินค้าอีกหลายแห่ง  ทำให้ประเทศไทยต้องกลายเป็นดินแดงที่ไม่ปลอดภัยในมุมมองจากคนทั่วโลก ุ

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้  สะท้อนให้เห็นว่า สื่อมวลชนที่ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรายงานข่าวและภาพข่าวเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบโดยตรง   จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากความวุ่นวายทางการเมืองในครั้งนี้  จะเห็นได้ว่ามีทั้งผู้สื่อข่าวและช่างภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องเสียชีวิตและบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่ง   ทำให้สื่อมวลชนจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การป้องกันตัวเองและรู้วิธีการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นก่อนลงพื้นที่ทำงานข่าว

ในการนี้   ทางองค์กรวิชาชีพสื่อ ซึ่งประกอบด้วยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนทุกชนิดตลอดจนอาวุธสงคราม  ระเบิดชนิดต่างๆ ว่า  มีคุณลักษะและประสิทธิภาพในการทำลายล้างอย่างไร   การป้องกันและวิธีการปกป้องเพื่อความปลอดภัยในสถานการณที่ต้องเผชิญกับการใช้อาวุธสงคราม   ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง   ตลอดจนเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะเบื้องต้นในการปฐมพยาบาลหรือการเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บ เพื่อประโยชน์ในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนทุกแขนง

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นที่มาของความสำคัญในการจัดทำโครงการอบรมในครั้งนี้  โดยเป็นความริเริ่มจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย  เพื่อให้เกิดประโยชน์และเป็นการยกระดับในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนไทย

 

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อช่วยสร้างองค์ความรู้พื้นฐานให้แก่สื่อมวลชน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาวุธทุกชนิด  ตลอดจนประสิทธิภาพในการทำลายล้าง  รวมไปถึงการจุดระเบิดชนิดต่างๆ

๒. เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวจากอาวุธและระเบิดชนิดต่างๆ

 

วิธีดำเนินการอบรม

การจัดทำโครงการฝึกอบรมทั้งข้อมูลทฤษฎีเบื้องต้นและการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติจริง  เรียนรู้ผ่านการสาธิตการใช้อาวุธและระเบิดแต่ละชนิด   ระยะเวลา  ๓  วัน  ๒ คืน

สถานที่

แผนกที่ ๕  กองคลังแสง  กรมสรรพาวุธทหารบก  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

จำนวนผู้เข้าอบรม

มีการจำกัดจำนวนเพื่อประสิทธิภาพของผู้เข้ารับการอบรม   รวม  ๕๐ คน  ได้แก่ ผู้สื่อข่าวและช่างภาพจากสื่อหนังสือพิมพ์  สถานีโทรทัศน์และวิทยุ   องค์กรละไม่เกิน  ๒ คน

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ช่วยสร้างองค์ความรู้ให้กับสื่อมวลชนในการทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.  ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการเรียนรู้วิธีป้องกันตัวจากอาวุธ-วัตถุระเบิดชนิดต่างๆ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

โครงการอบรม “ เตรียมพร้อมการทำข่าวในสถานการณ์ความความรุนแรง”

เรียนรู้เรื่องอาวุธสงคราม  กระสุนวัตถุระเบิด และการป้องกันตนเอง

แผนกที่ ๕ กองคลังแสง  กรมสรรพาวุธทหารบก ต.หนองสาหร่าย  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วันศุกร์ที่ ๒๗ – วันอาทิตย์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๓

 

วันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓

๑๔.๐๐ น ออกเดินทางจากกรมสรรพาวุธทหารบก  ถ.ทหาร สะพานแดง กรุงเทพ

๑๖.๓๐ น                       เดินทางถึงแผนกที่ ๕ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

๑๖.๔๕ น                      รับฟังบรรยายการปฏิบัติตัวในระหว่างการเข้ารับการอบรม ฯ

๑๗๐๐  น                       กิจกรรมแนะนำตัวเพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้เข้าอบรม

๑๘.๐๐ น                       ทำภารกิจส่วนตัว

๑๙.๐๐ น                       รับประทานอาหารเย็น ร่วมพูดคุย – แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความคุ้นเคย

๒๑.๐๐ น                      พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๓

๐๖.๐๐ น                       เดินออกกำลังกายเพื่อสูดโอโซนช่วยในการฟอกปอด

๐๗.๐๐ น                       รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๓๐ น          พิธีเปิดการอบรม

กล่าวต้อนรับ

พลโทเอกชัย  วัชรประทีป เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก

กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดอบรม

คุณเสด็จ  บุญนาค

อุปนายกฝ่ายสิทธิและเสรีภาพ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

กล่าวเปิดอบรม

คุณก่อเขต  จันทเลิศลักษณ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

๐๘.๔๕ น                      บรรยายเรื่อง  บทบาทของทหารสรรพาวุธ

โดย พลโทเอกชัย  วัชรประทีป เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก

๐๙.๔๕ น                      พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๐๐  น                      ความรู้เรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์  และการป้องกันตนเอง

บรรยายเกี่ยวกับอาวุธทุกชนิดที่ใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ ปืนพกพา และปืนชนิดต่างๆ  เครื่องยิง อาวุธสงคราม ทั้ง อาร์พีจี และเอ็ม ๗๙  ตลอดจนการจุดระเบิดชนิดต่างๆ  ว่ามีคุณลักษณะและ วิถีกระสุน  อำนาจในการทำลายล้าง  วิธีการสังเกต และขอบเขตระยะรัศมีของพื้นที่ในการหลบหลีก  รวมทั้งอาวุธที่ใช้ในการชุมนุมทางการเมืองครั้งที่ผ่านมา

โดย  พันเอกชาญวิทย์  ราชธนบริบาล หัวหน้าวิชากระสุนและวัตถุระเบิด  กรมสรรพาวุธ

๑๒.๐๐ น                       รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น           บรรยายความรู้เรื่องเบื้องต้นเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์   (ต่อ)

โดย  พันเอกชาญวิทย์  ราชธนบริบาล ผบ. หน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิด  กรมสรรพาวุธพร้อมเจ้าหน้าที่

๑๔.๐๐ น                       เดินทางลงพื้นที่เรียนรู้ภาคสนาม ณ สนามทำลายวัตถุระเบิด

๑๔.๓๐ น                      ชมการสาธิตการทำลายล้างและการเก็บกู้กระสุนและวัตถุระเบิด

๑๗.๓๐ น                      เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๘.๓๐ น                      รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๓๐ น          บอกเล่าประสบการณ์ ข่าวในภาวะสงคราม และเปลี่ยนมุมมองสื่อกับทหาร

โดย       นายสุนัย ผาสุก ที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชนฮิวแมนไรท์วอท

นักข่าวมากประสบการณ์

ผู้เชี่ยวชาญจากกรมสรรพาวุธ

ดำเนินรายการโดย   คุณก่อเขต  จันทเลิศลักษณ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุ ฯ

๒๑.๐๐น                        ฝึกสังเกตและฟังเสียงอาวุธ (ยามค่ำคืน)

๒๒.๐๐ น                      กลับเข้าสู่ที่พัก

วันอาทิตย์ที่  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๓

๐๖.๐๐ น                       นัดพร้อมเพรียงเดินออกกำลังกายเพื่อสูดโอโซนช่วยในการฟอกปอด

๐๗.๐๐ น                      รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๓๐ น                     ออกเดินทางไปยังพื้นที่กังหันลมผลิตไฟฟ้า

๐๙.๐๐ น                      เยี่ยมชมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับกังหันลมผลิตไฟฟ้า   ชมพื้นที่โดยรอบ

๐๙.๔๕ น                      เดินทางกลับถึงแผนก ๕ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

๐๙.๔๕ น                      รับประทานอาหาว่าง

๑๐.๐๐ น           ชมการแสดงสุนัขโชว์  สาธิตการตรวจทุ่นระเบิดและยาเสพติดโดยสุนัข

๑๑.๐๐ น                       ทดสอบความรู้จากการอบรม

๑๒.๐๐ น                       รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น                       พิธีปิดการอบรม และถ่ายรูปร่วมกัน

๑๓.๓๐ น                      ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ

ข้อควรปฏิบัติ

๑. เป็นการอบรมเพื่อการเรียนรู้เท่านั้น จึงไม่อนุญาตให้มีการทำข่าวเพื่อเผยแพร่ในทุกสื่อ

๒. การแต่งกายอยู่ในชุดที่เตรียมพร้อมเพื่อการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติภาคสนาม และชุดสำหรับออกกำลังกาย

๓. ผู้เข้าอบรมจะต้องเตรียมของใช้ส่วนตัวและผ้าขนหนูไปเอง

๔. ระหว่างการอบรมจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางกองคลังแสง กรมสรรพาวุธอย่างเคร่งครัด

๕. ระหว่างการอบรมขอให้ฝากเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดไว้กับเจ้าหน้า และช่วงที่ลงพื้นที่สาธิตการทำลายกระสุนวัตถุ

ระเบิด  ไม่อนุญาตบันทึกภาพ และห้ามพกพาเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

๗. รายละเอียดการอบรม ห้ามการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ทุกชนิด เช่น  ทวิตเตอร์   เฟซบุ๊คส์   หรือบีบี  เป็นต้น   ทั้งก่อนและหลังการอบรม ( เพราะบางข้อมูลเป็นเรื่องละเอียดอ่อน )