สัมมนาสาธารณะ เรื่อง “ปฎิรูปสื่อ : ผ่าปัญหา…คว้าทางออก”

สัมมนาสาธารณะ เรื่อง "ปฎิรูปสื่อ : ผ่าปัญหา...คว้าทางออก"
วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 12.00 – 17.00 น.
ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

12.00 – 13.00 น.         ลงทะเบียน
13.00 – 13.05 น.    นพ. ดุลย์ ดำรงศักดิ์ ประธานรุ่น หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง (บสก.) รุ่นที่ 2  กล่าวต้อนรับ และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
13.05 – 13.15 น.    คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
13.15 – 15.00 น.        การสัมมนาเรื่อง "ปฎิรูปสื่อ : ผ่าปัญหา...คว้าทางออก"
โดย     คุณวีระศักดิ์ พงษ์อักษร
(ตัวแทนคณะทำงานพัฒนากลไกควบคุมกันเองทางวิชาชีพ)
ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนานุกุล
(ตัวแทนคณะทำงานพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพ)
คุณจักร์กฤษ เพิ่มพูล
(ตัวแทนคณะทำงานปรับปรุงกฎหมายด้านสิทธิ เสรีภาพสื่อมวลชน)
คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
(ตัวแทนคณะทำงานปรับปรุงกฎหมายด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
คุณเข็มพร วิรุฬราพันธ์
(ตัวแทนคณะทำงานพัฒนากลไกการเฝ้าระวังการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน)
ดำเนินรายการโดย
คุณปวีณศรณ์ เย็นยอดวิชัย และ คุณธาม เชื้อสถาปนศิริ ผู้อบรม บสก. รุ่นที่ 2
15.00 – 16.30 น.     เปิดเวทีเสวนาประชาคม "ความคาดหวังของประชาสังคม ต่อการปฏิรูปสื่อ"
16.30 – 17.00 น.     สรุปผลการสัมมนาและปิดงาน
โดย    คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา

//////////////////////////////////////////////////////////////

งานสัมมนาสาธารณะ
เรื่อง “ปฏิรูปสื่อ: ผ่าปัญหา…คว้าทางออก


ที่มาโครงการ
การปฏิรูปสื่อในห้วงอดีตเมื่อ 13 ปีที่ นับตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 ยังมิอาจเรียกว่าประสบความสำเร็จเท่าเป้าหมาย ที่คาดหวังในอดีตคือให้มีการจัดสรรคลื่นสื่อสาร การวางโครงสร้างความเป็นเจ้าของสื่อ การวางกฎหมายแบ่งประเภทการดำเนินกิจการสื่อ และความคาดหวังต่อการมีองค์กรกลางอิสระที่จะมาเป็นผู้จัดสรรคลื่นความถี่ เป็นผู้ดูแลควบคุมกฎเกณฑ์ มาตรฐานต่างๆ ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสื่อ เป็นการปฏิรูปสื่อที่เน้นไปที่โครงสร้างมากกว่าที่จะลงเนื้อหา กระบวนการ และการมีส่วนร่วมจากสื่อเอง
เช่นกัน ห้วงเวลาปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองใน 4-5 ปีที่ผ่านมา สังคมไทยถูกแบ่งข้างแบ่งสี ความขัดแย้งทางการเมืองลุกลามขยายตัวยังมิติสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สื่อมวลชนกระแสหลักถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องมาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพ และหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเท่าที่ควร กลับกันยังเป็นเรื่องมือทางการเมืองช่วยเติมความขัดแย้งและมิได้ทำให้สถานการณ์บ้านเมืองดีขึ้น คำว่าปฏิรูปสังคม เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสคลื่นความวิปโยค ปัญหาบ้านเมืองหลายมิติผุดขึ้นแสดงให้เห็นประจักษ์เพื่อบอกทุกๆ คนในประเทศว่าถึงเวลาที่จะต้องปฏิรูปกันอย่างจริงจังยั่งยืน
แต่การปฏิรูปประเทศ จะยังไม่สำเร็จด้วยกระบวนการเดียวหากยังจำเป็นที่จะต้องอาศัยกระบวนการคู่ขนานไปพร้อมๆ กัน คือการปฏิรูปสื่อวาทกรรมโยนกลองปฏิรูปเช่น ใครควรปฏิรูปตัวเองเสียก่อนอย่าง “รัฐ/สังคมบอกสื่อต้องปฏิรูป” หรือ “สื่อบอกว่านักการเมืองปฏิรูปตัวเองเสียก่อน” นั้น ไม่ยังเกิดประโยชน์อันใดในการแก้ปัญหาวิกฤติของประเทศ แต่คนในองค์กรสื่อนั่นเองที่จะต้องเป็นผู้ลุกขึ้นมาบอกกับตัวเองว่าจักต้องปฏิรูปสื่อโดยตัวเขาเอง
การปฏิรูปครั้งนี้จึงมิใช่หน้าที่ของรัฐที่จะมาสร้างกระแสการปฏิรูปแล้วองค์กรวิชาชีพสื่อรับคำ หากแต่การปฏิรูปสื่อครั้งนี้เป็นมากกว่าการปฏิรูปโครงสร้างสื่อ เป็นมากกว่าการปฏิรูปกฎหมายสื่อ แต่ยังหวังเป็นการปฏิรูปกระบวนการทำงานของสื่อ ปฏิรูปวัฒนธรรมการเฝ้าระวังสื่อจากประชาชน และเป็นการปฏิรูปความคิดและจริยธรรมสื่อด้วยความคาดหวังที่จะให้สื่อทั้งกระแสหลักและสื่อใหม่ ด้วยกระวนการอย่างมีส่วนร่วมจากทุกๆ ภาคส่วนในสังคมไทย
อนึ่ง คณะอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง (บสก.) รุ่นที่ 2 โดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดให้มีเวทีสัมมนาสาธารณะ เรื่อง “ปฏิรูปสื่อ : ผ่าปัญหา…คว้าทางออก” ด้วยความร่วมมือกับคณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ และความรับผิดชอบสื่อมวลชน (คพส.)  จะสร้างพื้นที่สาธารณะที่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการระดมความคิด ความต้องการจากองค์กรส่วนต่างๆ ในสังคมต่อการปฏิรูปสื่อที่สำคัญยิ่ง ต่อไปสำหรับสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคต

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1.    เพื่อให้มีเวทีสาธารณะในการระดม ความรู้ ความคิด ถึงสภาพปัญหา อุปสรรค แนวทางและข้อเสนอแนะเชิงรูปธรรมต่อการปฏิรูปสื่อ
2.    เพื่อสร้าง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่นำไปสู่การปฏิรูปสื่อ เช่น นักวิชาการนิเทศศาสตร์ นักประชาสังคม สื่อ นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป
3.    เพื่อรวมรวม สรุปข้อเสนอแนะจากเวทีสัมมนาสาธารณะ และจัดทำเป็นข้อเสนอ รายงานต่อคณะกรรมการปฏิรูปสื่อ (คพส.) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิรูปสื่ออย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต
4.    เพื่อให้ คณะอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง (บสก.) รุ่นที่ 2 เรียนรู้การจัดสัมมนาอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้เวทีสัมมนาวิชาการ เป็นเวทีสาธารณะที่ตอบโจทย์และความต้องการของสังคม รับใช้สังคมอย่างมีส่วนร่วม สร้างสรรค์ และได้แนวทางปฏิบัติที่รูปธรรม ตลอดจนสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ในการปฏิรูปสื่อในปัจจุบัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
•    ความร่วมมืออย่างบูรณาการระหว่างสถาบันวิชาชีพ สถาบันวิชาการ สื่อมวลชน และองค์กรภาคประชาสังคม ในการระดมความคิดในการปฏิรูปสื่อ
•    ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบอกความประสงค์และเสนอความคิดในการปฏิรูปสื่อ เพื่อนำไปใช้จัดทำแผนการปฏิรูปสื่อ อย่างเป็นรูปธรรม

วันเวลา และสถานที่จัดงาน
•    วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2553 เวลา 12.00 – 17.30 น.
ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน กทม.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
•    ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://bit.ly/registbsk2
•    ติดตามข้อมูลข่าวสารในหน้า Event Page ได้ที่ http://bit.ly/updateseminarbsk2
•    ดูกำหนดการล่าสุดของงาน ได้ที่ http://bit.ly/agendabsk2


ประสานงานและติดต่อ
นางสาวเดือนเพ็ญ อภิวัฒน์วรกุล ผู้จัดการโครงการ  โทร 089-965-5781 อีเมล duanpen_186@yahoo.co.th
นางสาววาสนา ทองนิรันดร์ ผู้ประสานงาน โทร 089-153-5290 โทรศัพท์ 02- 241-3905  แฟกซ์  02-241-3906
อีเมล som_ifun@hotmail.com , workshop.isra@gmail.com