การอบรม “พัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุอย่างมืออาชีพ”

กำหนดการอบรม
“พัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุอย่างมืออาชีพ” (สำหรับนักจัดรายการวิืทยุองค์กรวิชาชีพ)
วันเสาร์ที่ ๒๕ – อาทิตย์ที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๓  
ณ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิทยพัฒนา ชั้น ๗


วันเสาร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๓
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.       ลงทะเบียน และเปิดการฝึกอบรม
๐๙.๐๑ - ๑๐.๓๐ น.    เรื่อง ธรรมชาติการสื่อสาร ลักษณะและรูปแบบรายการวิทยุทางวิทยุกระจายเสียง
โดย ดร.ธีรารัตน์ พันทวี ที่ปรึกษาด้านรายการและข่าวสถานีวิทยุจุฬาฯ
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.     พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๖ – ๑๒.๐๐ น.    เรื่อง  คุณสมบัติการเป็นนักจัดรายการวิทยุที่ดีและประสบความสำเร็จ
โดย คุณพัชระ สารพิมพา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท   FM ๑๐๐.๕ MHz.
คุณอรนุช  อนุศักดิ์เสถียร อดีตผู้ผลิตรายการวิทยุบีบีซี  ภาคภาษาไทย
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.    รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๑ – ๑๔.๓๐ น.     เรื่อง เทคนิคการจัดรายการวิทยุในรูปแบบต่าง ๆ
โดย อาจารย์มรรยาท อัครจันทโชติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
๑๔.๓๑ – ๑๔.๔๕ น.     พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๖ – ๑๖.๐๐ น.     เรื่อง การเขียนบทวิทยุ
โดย ดร.สุภาพร โพธิ์แก้ว คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
๑๖.๐๐ – เป็นต้นไป     ฝึกภาคปฏิบัติ การเขียนบทรายการสารคดีที่ประกอบไปด้วยการสัมภาษณ์ การใช้ VOX POP และการใช้เสียงประกอบ เพื่อให้รายการน่าสนใจ และนำมาผลิตห้องปฏิบัติการให้มีความยาวประมาณ ๑๕ นาที ให้แบ่งกลุ่มๆละ ๕ คน ๔ กลุ่ม


วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๓

๐๘.๓๐ -๐๙.๐๐ น.       ลงทะเบียน
๐๙.๐๑-๑๐.๓๐ น.     นำเสนอผลงานโดยผู้เข้ารับการอบรมตามกลุ่ม และร่วมวิพากษ์ผลงาน
โดย ดร. สุภาพร โพธิ์แก้ว คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี  ที่ปรึกษาด้านรายการและข่าวสถานีวิทยุจุฬาฯ
อาจารย์กรรณิการ์  โต๊ะมีนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๑๐.๓๑ – ๑๐.๔๕ น.     พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๖ – ๑๒.๐๐ น.    ฝึกปฏิบัติจริง ผลิตรายการ “ช่วยกันคิดทิศทางข่าว” ความยาว ๕๐ นาที
ตามทักษะที่ได้รับการฝึกปฏิบัติมาตลอดเวลา ๒ วัน จากห้องบันทึกเสียงสถานีวิทยุจุฬาฯส่งตรงไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท. FM ๑๐๐.๕ MHz.
๑๒.๐๐ – ๑๒.๑๕ น.     มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม / ปิดการฝึกอบรม

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร

“พัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุอย่างมืออาชีพ”

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

หน่วยงาน

โทรศัพท์

อีเมลล์

นักจัดรายการวิทยุสมาคมนักข่าวฯ

1

คุณปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

084-439-9949

mork2514@hotmail.com

2

คุณจีรพงศ์  ประเสริฐพลกรัง

สำนักข่าวเนชั่น

084-005-8418

tueng500@hotmail.com

3

คุณราม  อินทรวิจิตร

หนังสือพิมพ์ประชาชาติ

089-011-2610

ram_int@hotmail.com

 

นักจัดรายการวิทยุสภาการหนังสือพิมพ์

 

 

 

1

คุณฐิติชัย อัฏฏะวัชระ

หนังสือพิมพ์โกบอลบิสสิเนส

089-797-9127

popclub@hotmail.com

2

คุณวิชัย วรธานีวงศ์

นักจัดรายการวิทยุ

คลื่นความคิด 96.5 MHz

081-818-0990

hengkub@yahoo.com

 

นักข่าวอาสาเข้าร่วมอบรม

 

 

 

1

คุณเรวดี พงศ์ไชยยง

หนังสือพิมพ์มติชน

081-8366164

rae@matichon.co.th

2

คุณพิมพ์ทิชา สวัสดิ์กิตติคุณ

หนังสือพิมพ์มติชน

085-3758026

pimnuch_cute1@hotmail.com

3

คุณเย็นจิตร์  สถิรมงคลสุข

หนังสือพิมพ์มติชน

081-923-9955

fah@matichon.co.th

4

คุณวิมลวรรณ ธรรมภักดี

สวพ.91

086-7553847

Wimonwan_9@hotmail.com

5

คุณวิจักร์พันธุ์  หาญลำยวง

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

089-7864722

neverminddc@hotmail.com

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

หน่วยงาน

โทรศัพท์

อีเมลล์

6

คุณวิมล กิจวานิชขจร

สถาบันอิศราฯ

081-9015184

wm_kigvanit@hotmail.com

7

คุณรตินันท์  เหล่าอารักษ์พิบูล

นักข่าวสถาบันอิศราฯ

-

-

8

คุณอมราวดี  อ่องลา

สถาบันอิศราฯ

083-1573667

ama_fon@hotmail.com

9

คุณพีรพัฒน์  ดิลกกัลยากุล

สมาคมนักข่าวฯ

086-3667924

peerapat_d@yahoo.com

10

คุณพรศรินทร์  ศรีสวัสดิ์

สถาบันอิศราฯ

087-1718944

Sreesawad@windowslive.com