ภาพนักข่าวอาวุโส ร่วมหารือจัดทำระเบียบสวัสดิการนักข่าวอาวุโส

ภาพบรรยายการการประชุมทั้งหมด

ภาพนักข่าวอาวุโส ร่วมหารือจัดทำระเบียบสวัสดิการนักข่าวอาวุโส กับคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553

โดยมีรายชื่อนักข่าวอาวุโสที่เชิญมีดังนี้

ลำดับที่ นำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล อายุ
1 นาย พิศาล พ้นภัย 88
2 นาย เชลง กัทลีระพันธุ์ 84
3 นาย ถาวร สุวรรณ 84
4 นาย วิเชียร แก้วเปล่ง 82
5 นาง บัญญัติ ทัศนียะเวช 80
6 นาย แถมสินธ์ รัตนพันธ์ 82
7 นาย ไชยงค์ นุกรณ์นวรัตน์ 79
8 นาง คณิต นันทวาที 79
9 นาย สุธี มีศิลสัตย์ 79
10 นาย มานะ โอภาส 78
11 นาย ศุภเกียรติ ธารณกุล 74
12 นาย ขจร พราวศรี 74
13 นาย บัญฑิต รัชวัฒนะธานินทร์ 73
14 นาง ผุสดี คีตวรนาฎ 72
15 นาย พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร 67
16 นาย สุเทพ พุทธิวรกฤต 72
17 นาย ประเวทย์ บูรณะกิจ
18 นาย

บุตรดา ศรีเลิศชัย

(ประสานงาน)

58