29กย53-คพส.เสนอ สส.ยืนร่างพรบ.กสทช. เสนอให้มีตัวแทนสื่อเป็น กมธ.ร่วม

ข่าวเพื่อการเผยแพร่
คพส.เสนอ สส.ยืนร่างพรบ.กสทช.
เสนอให้มีตัวแทนสื่อเป็น กมธ.ร่วม 

วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบสื่อมวลชน (คพส.) ที่มีนายมานิจ สุขสมจิตร ที่ปรึกษาสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วยกรรมการที่มาจากองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน นักวิชาการและตัวแทนภาคประชาสังคม เพื่อติดตามความคืบหน้าของคณะทำงานชุดต่างๆ

 นายมานิจกล่าวว่า การดำเนินงานของ คพส.มีความคืบหน้าไปมาก โดยเฉพาะงานด้านการพัฒนาบุคคลากรในวิชาชีพ ซึ่งคณะทำงานได้เสนอให้มีหลักสูตรความพร้อมก่อนเข้าสู่วิชาชีพสำหรับนิสิตนักศึกษาทุกสาขาที่ต้องการเข้าสู่อาชีพนักข่าว เพื่อให้ได้บุคคลากรที่มีคุณภาพและมีความมุ่งมั่นเข้าสู่วิชาชีพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังจะมีโครงการเสริมความรู้และวิสัยทัศน์สำหรับบุคคลากรระดับบรรณาธิการและหัวหน้าข่าวเพิ่มมากขึ้น

 ประธาน คพส.กล่าวอีกว่า ส่วนงานด้านการพัฒนากลไกควบคุมกันเองในวิชาชีพนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาโครงสร้างการควบคุมกันเองของสื่อในประเทศประชาธิปไตยต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับประเทศไทย และงานด้านการปรับปรุงกฎหมายด้านสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนมีข้อเสนอให้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อให้ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐได้สะดวกยิ่งขึ้น

 นายมานิจกล่าวด้วยว่า งานอีกด้านหนึ่งที่มีความคืบหน้าไปมากคือ การพัฒนากลไกการเฝ้าระวังการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ซึ่งกำลังจะจัดการระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในวันที่ ๖ ต.ค.นี้ เพื่อให้ได้ข้อสรุปถึงกลไกที่จะมาทำหน้าที่เฝ้าระวังการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในอนาคต ส่วนการปรับปรุงกฎหมายด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นั้น คพส.มีความห่วงใยต่อร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือ พรบ.กสทช.ที่วุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้ว โดยมีการแก้ไขในสาระสำคัญจากร่างของสภาผู้แทนราษฎร ขณะนี้ สภาผู้แทนฯกำลังพิจารณาว่าจะเห็นชอบกับร่างที่วุฒิสภาแก้ไขมาหรือไม่

 “คณะกรรมการ คพส.มีความเห็นตรงกันว่า สภาผู้แทนราษฎรต้องเร่งรัดการพิจารณาร่างกฎหมายนี้ ด้วยการไม่รับร่างที่วุฒิสภาแก้ไขและตั้งคณะกรรมาธิการร่วม ๒ สภาเพื่อดำเนินการพิจารณาให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว พร้อมกันนี้ คพส.จะส่งตัวแทนไปยื่นหนังสือต่อประธานวิปรัฐบาลและฝ่ายค้านในวันพรุ่งนี้ (๒๙ ก.ย.) เวลา ๙.๐๐ น.ที่สภาผู้แทนราษฎร เพื่อแสดงเจตนารมณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งเสนอให้มีตัวแทนของสื่อมวลชนในคณะกรรมาธิการร่วมด้วย เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ มีความสำคัญต่อการปฏิรูปสื่อมวลชนในอนาคต” ประธาน คพส.กล่าว