แถลงข่าวกรณีข่าว ฟิล์ม – แอนนี่-บทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมของสื่อหนังสือพิมพ์ไทย

 

แถลงข่าวกรณีข่าว ฟิล์ม –  แอนนี่
บทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมของสื่อหนังสือพิมพ์ไทย


สืบเนื่องจากกรณีที่สื่อมวลชนหนังสือ พิมพ์รายวันเกือบทุกฉบับนำเสนอข่าวความสัมพันธ์ระหว่างดาราและนัก ร้อง   นายรัฐภูมิ  โตคงทรัพย์ (ฟิล์ม) และนางสาวแอนนี่  บรู๊ค ตั้งแต่กลางเดือนกันยายนต่อเนื่องถึง ต้นเดือนตุลาคมนั้น เป็นผลให้หลายฝ่ายได้สะท้อนข้อวิพากษ์เกี่ยวกับบทบาท ความเหมาะสมด้านจริยธรรมการทำหน้าที่ของสื่อหนังสือพิมพ์ อย่างกว้างขวางนั้น  คณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรม สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้พิจารณาในวาระประชุมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม มีมติเห็นสมควรให้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวเป็นก รณีศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมและในกลุ่มวิชาชีพสื่อหนังสือ พิมพ์ด้วยกันเอง โดยเฉพาะในเรื่องบทบาท หน้าที่  การเคารพ สิทธิมนุษยชน  ตลอดทั้งข้อพึงตระหนักถึงการนำเสนอ ข่าวอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม ตามหลักจริยธรรมวิชาชีพฯ กล่าวคือ

มีการเปิดประเด็นของหนังสือพิมพ์ฉบับ หนึ่งที่ระบุชื่ออักษรย่อ จากนั้นมีการวิพากษ์วิจารณ์ทางอินเทอร์ เน็ตและสื่อมวลชนสาขาต่างๆ อย่างกว้างขวาง  แม้กระทั่ง บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องออกมาแถลงข่าวโต้ตอบกันอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งหนังสือพิมพ์รายวันหลายฉบับได้ให้ความสำคัญโดยให้พื้นที่ข่าว ส่วนใหญ่บนหน้าหนึ่งทั้งการพาดหัวและเนื้อข่าว

จากการติดตามการรายงานข่าวของหนังสือ พิมพ์หลายฉบับ คณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรม สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้บุคคลในข่าวจะเป็นบุคคลสาธารณะ ซึ่งเป็นเหตุผลในการนำเสนอข่าวเพื่อตอบสนองความสนใจของสาธารณชน ตามองค์ประกอบหนึ่งของหลักการประเมินคุณค่าข่าวก็ตาม แต่การนำเสนอข่าวลักษณะดังกล่าวเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และหมิ่นเหม่ต่อจริยธรรมข้อที่ว่าด้วยการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล สิทธิเด็กที่พึงระมัดระวังถึงผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ในอนาคต ความบังควรหรือไม่บังควรด้านศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะการเสนอภาพเด็กอย่างโจ่งแจ้งปราศจากความระมัดระวัง จะด้วยเจตนาหรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ตาม เช่น การเปิดเผยที่อยู่ของคู่กรณีอย่างเกินความจำเป็น การตรวจสอบรหัสพันธุกรรม (DNA) เพื่อยืนยันความเป็นผู้ปกครอง แม้ประเด็นดังกล่าวจะท้าทายการพิสูจน์ ความจริงระหว่างคู่กรณี แต่ก็เป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคล ที่มิได้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างแท้จริง สื่อมวลชนจึงควรทำหน้าที่ ‘สื่อ’ ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง   

อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรม สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ขอแสดงความชื่นชมต่อหนังสือพิมพ์ที่อุทิศ พื้นที่ข่าวดังกล่าวในแง่มุมที่เป็นบทเรียนและมีประโยชน์ต่อ สาธารณะ อาทิ นำเสนอความคิดเห็นเชิงเสนอแนะจากนักวิชาการ  นัก จิตวิทยา  นักต่อสู้เพื่อสิทธิสตรี นักสิทธิมนุษยชน บุคลากรในวงการสาธารณสุข ฯลฯ อันเป็นข้อคิดที่ดีที่พึงปฏิบัติแก่ เยาวชนและสังคม   

คณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรม สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สื่อมวลชนทุกแขนงจะตระหนักถึงหลักจริยธรรมทางวิชาชีพในการแสดง บทบาทและทำหน้าที่ตามมาตรฐานสื่อมวลชนที่ดี เพื่อร่วมสรรค์สร้างจรรโลงสังคมในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อส่วน รวมอย่างยั่งยืนต่อไป

คณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรม
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
8 ตุลาคม 2553