สภาการสื่อมวลชนฯ เลือกตั้งกรรมการสมัยแรก

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สมัยที่ 1 โดยแบ่งการเลือกตั้งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทสมาชิกผู้ก่อตั้ง และประเภทสมาชิกสามัญ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการชุดปัจจุบันที่จะหมดวาระลงในวันที่ 5 มีนาคม 2564 โดยมีคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ประกอบด้วย ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล เป็นประธานฯ ว่าที่ร้อยตรี ถวัลย์ รุยาพร นายสมาน สุดโต นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ และนายมงคล บางประภา เป็นกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ

สำหรับผลการเลือกตั้งกันเองโดยองค์กรสมาชิก ปรากฏผลดังนี้

กรรมการประเภทสมาชิกผู้ก่อตั้ง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มหนังสือพิมพ์ กลุ่มทีวี และกลุ่มดิจิทัล โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการในกลุ่มหนังสือพิมพ์ ทำการเลือกกันเองจำนวน 8 คน จากผู้สมัคร 9 คน ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง ได้แก่ 1. นายสวิชย์ บำรุงสุข หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 2. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 3. นายตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์ เครือผู้จัดการ 4. นายชาย ปถะคามินทร์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 5. นายไพฑูร ชุติมากรกุล หนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน 6. นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 7. นางสาวผุสดี คีตวรนาฎ หนังสือพิมพ์ซิงจงเอี๋ยน และ 8. นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส เครือบางกอกโพสต์

สำหรับกลุ่มทีวี ทำการเลือกตั้งกันเองจำนวน 2 คน โดยมีผู้สมัครจำนวน 2 คน ทำให้ได้รับเลือกทั้ง 2 คน ได้แก่ 1.นางสาวสมถวิล เทพสวัสดิ์ เนชั่นทีวี และนายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

ส่วนกลุ่มดิจิทัล มีผู้สมัคร 1 คน ได้แก่ นางสาวชุติมณฑน์ ศรีขำ จากบ้านเมืองออนไลน์ ซึ่งไม่ต้องเลือกเนื่องจากมีผู้สมัครเพียงแค่ 1 คน

กรรมการประเภทสามัญ แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มหนังสือพิมพ์ และกลุ่มดิจิทัล โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการในกลุ่มหนังสือพิมพ์ ทำการเลือกกันเองจำนวน 3 คน จากผู้สมัคร 6 คน ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง ได้แก่ 1. นายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์ หนังสือพิมพ์ประชามติ จ.ตราด 2. นายภูวสิษฏ์ สุขใส หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส จ.สงขลา และ 3. นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ จ.เพชรบุรี

ส่วนกลุ่มดิจิทัล มีผู้สมัคร 3 คน โดยให้ผู้สมัครทำการเลือกตั้งกันเองจำนวน 2 ชื่อ เพื่อนำมาสรุปผลให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเพียงคนเดียวที่ได้รับเลือกตั้ง โดยผู้ได้คะแนนสูงสุด และได้รับเลือกตั้ง ได้แก่ นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว จากเชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ จ.เชียงใหม่

จากนั้นกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งทั้งสองประเภท จะได้ประชุมร่วมกันในวันพุธที่ 17 ก.พ. 2564 เพื่อเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่างๆ จำนวน 8 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิสาขากฎหมาย นักวิชาการสื่อสารมวลชน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสิทธิมนุษยชน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาละหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีอาวุโสและประสบการณ์สูงด้านสื่อมวลชน ซึ่งไม่สังกัดหนังสือพิมพ์ใดอีกจำนวนสองคน เพื่อให้ได้กรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ครบทั้ง 23 คน จากนั้นจะมีการประชุมส่งมอบงานระหว่างกรรมการชุดเก่า และชุดใหม่ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2564

#สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ #เลือกตั้งสมัยแรก

#สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

#สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ #Thaijournalistsassociation