ด่วน สมาชิกสมาคมฯ ที่จะเข้าร่วมโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสื่อมวลชน ต้องยื่นเอกสารไปที่ ธอส.ภายใน ๑๐ ธันวาคม

สำหรับสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ที่ต้องการขอหนังสือรับรองจากสมาคมฯ เพื่อไปเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสื่อมวลชน ของ ธอส. กรุณาส่งข้อมูลที่ประกอบด้วย ๑.คำนำหน้านาม (นาย นางนางสาว) ๒.ตำแหน่ง ๓. ชื่อสื่อที่สังกัด และ ๔. บริษัท มาที่ tjareporter@gmail.com หลังจากได้ข้อมูลแล้วสมาคมฯ จะส่งจดหมายรับรองให้ทางอีเมล์

ส่วนการยื่นเรื่องไปที่ ธอส. ต้องทำภายใน วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยสมาชิกต้องเตรียมเอกสาร (เบื้องต้น) ดังนี้ ๑.สัญญาเงินกู้ ๒.สำเนาบัตรประชาชน ๓.สำเนาทะเบียนบ้าน ๔.หนังสือรับรองเงินเดือน ๕.หนังสือรับรองจากสมาคมฯ ๖.หนังสือรับรองจากบริษัทต้นสังกัด ๗.กรณีที่ท่านพักชำระหนี้ช่วงโควิดไว้ ให้เตรียมเงินมาชำระดอกเบี้ยช่วงที่พักชำระหนี้ช่วงโควิดด้วย ๘. เงินสำหรับการผ่อนชำระงวดต่อไป

https://www.tja.or.th/view/pr-news/14466