บันทึกความเข้าใจในโอกาสการพบปะและประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมนักข่าวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้แทนทั้งสองสมาคมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรึกษาหารือเกี่ยวกับสถานการณ์สื่อมวลชน และกิจกรรมที่จะต้องทำร่วมกันในระยะเวลาหนึ่งปีข้างหน้า ผู้แทนทั้งสองสมาคมได้แสดงมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีต่อกันที่เปี่ยมไปด้วยความสามัคคี ความเสมอภาค ความเคารพซึ่งกันและกัน และความเข้าใจกัน โดยต่างฝ่ายต่างคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ทั้งสองประเทศจะได้รับมากที่สุดร่วมกันในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้าน

ด้วยการนี้ ผู้แทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและผู้แทนสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว จึงได้ทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อกระชับ ส่งเสริมและขยายความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เพื่อยืนยันว่าทั้งสองสมาคมจะร่วมมือกันในการทำงานในระหว่างปี  2554-2555 ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อที่  1 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว ยืนยันสืบสานและส่งเสริมการนำเสนอข่าวอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศเกิดความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำเร็จในการสร้างสรรค์และพัฒนาความสัมพันธ์ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว ได้แสดงความชื่นชมยินดีต่อความก้าวหน้าการบังคับใช้กฎหมายสื่อมวลชนของ สปป.ลาวที่ประกาศใช้แล้ว เพราะเห็นว่ากฎหมายดังกล่าวได้ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของสื่อมวลชนทุกแขนงของลาว อีกทั้งยังส่งเสริมและรับรองสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนลาว

ข้อที่ 2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว แสดงความชื่นชมในความสำเร็จของความร่วมมือในการจัดพิมพ์คู่มือสื่อมวลชนลาว-ไทย และไทย-ลาว ที่พิมพ์เสร็จสิ้นไปในปี  พ.ศ. 2551 และในการนี้ สมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาวยินดีพิจารณาข้อเสนอในการจัดพิมพ์เพิ่มเติมเป็นภาษาลาว ตามที่เคยตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้

ข้อที่  3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาวตกลงที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และประสานสัมพันธ์กันในภารกิจระดับนานาชาติ  เช่น ความร่วมมือในสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียน โดยเฉพาะในประเด็นปัญหาที่ทั้งสองสมาคมมีความสนใจร่วมกัน อาทิ การพิจารณาจัดการฝึกอบรมการรายงานข่าวการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในไทยและสปป.ลาว ในโอกาสที่ปี  2554 เป็นปีส่งเสริมการท่องเที่ยวลาว (Visit Laos Year 2012)

ข้อที่  4  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาวแสดงความพร้อมในการปรับปรุง ส่งเสริมและขยายความสัมพันธ์โดยได้ตกลงดำเนินกิจกรรมตามนี้

4.1 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว ยืนยันการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนระหว่างสองสมาคมอย่างน้อยปีละ  1 ครั้งเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการปรึกษาหารือในรายละเอียดต่างๆที่จะเป็นการช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนทั้งสองประเทศ รายละเอียดการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ลงนามร่วมกันก่อนหน้านี้

4.2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาวยืนยันร่วมมือในการส่งเสริมการยกระดับความรู้ด้านวิชาชีพให้แก่นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ของทั้งสองประเทศ โดยผ่านหลักสูตรการอบรมทางวิชาชีพ การศึกษาดูงานด้านสื่อมวลชน และการมอบทุนการศึกษาแก่นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่จะได้มีการเร่งรัดดำเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไป

4.3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาวยืนยันที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องการรายงานข่าวให้กับนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนของทั้งสองประเทศ รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการรายงานข่าวการประชุมใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในเดือน มีนาคม 2554

ข้อ5 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาวตกลงว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ นับตั้งแต่วันที่มีการลงลายมือชื่อโดยผู้แทนทั้งสองสมาคมเป็นต้นไป ทั้งนี้ข้อตกลงข้างต้นอาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือยกเลิกได้ด้วยการตกลงร่วมกันระหว่างทั้งสองสมาคม หากมีความเข้าใจที่แตกต่างกันในการตีความตามข้อตกลง หรือในการดำเนินการอื่นใด ข้อตกลงฉบับนี้ จะต้องได้รับการแก้ไขโดยผ่านการปรึกษาหารือระหว่างผู้แทนของทั้งสองสมาคม

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ จัดทำเป็นภาษาไทย อย่างละ  2 ฉบับด้วยข้อความที่มีความถูกต้องตรงกัน โดยมีการลงลายมือชื่อจากผู้แทนทั้งสองสมาคม