ประชุมใหญ่วิชาการสื่อสารมวลชนระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

ประชุมใหญ่วิชาการสื่อสารมวลชนระดับชาติ  ปี ๒๕๕๔
หัวข้อ “อนาคตสื่อไทย : ความท้าทายภายใต้  รัฐ  ทุน และเทคโนโลยี”
พร้อมเปิดตัววารสารวิชาการ “อิศรา ปริทัศน์”


นายวิษณุพงษ์ หิญชีระนันท์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย  และเครือข่ายนักวิชาการและนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน  จะจัดประชุมใหญ่วิชาการสื่อสารมวลชนระดับชาติ หัวข้อ  “อนาคตสื่อไทย : ความท้าทายภายใต้  รัฐ  ทุน และเทคโนโลยี” ณ วิทยาลัยนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา  จังหวัดชลบุรี  วันที่  ๑๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔  โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การปาฐกถาพิเศษ และการอภิปรายทางวิชาการ

โดยมีผู้ส่งผลงานในรูปแบบของผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย หัวข้อ  ปัญหาเชิงจริยธรรมในการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนบนทวิตเตอร์,   ปรากฎการณ์หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษแจกฟรี “เดลี่ เอ็กซ์เพรส” , บทบาทของสื่อมวลชนกับการกระทำผิดฐานหมิ่นประมาทและละเมิดอำนาจศาล, การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ว่าด้วยเรื่องรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 และเรื่องจริยธรรมของผู้เล่าข่าวรายการโทรทัศน์ ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมีปาฐกถา ในหัวข้อ “อนาคตสื่อไทย ความท้าทายภายใต้ รัฐ ทุนและเทคโนโลยี” พร้อมกับการให้ผลการศึกษาประเด็นดังกล่าว โดยเครือข่ายนักวิชาการ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสมาคมนักข่าวฯ

ในการประชุมครั้งนี้ จะมีการเปิดตัววารสารวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ “อิศรา ปริทัศน์” (Isra Media Review)  โดยการสนับสนุนขององค์กรวิชาชีพสื่อทุกภาคส่วนขึ้น เพื่อรองรับผลงานทางวิชาการ กิจกรรมทางวิชาการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในการเป็นแหล่งกลางเผยแพร่งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

ทั้งนี้ ทิศทางที่ชัดเจนของการจัดประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัย  ของนักวิชาการและนักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนประจำปี เป็นการเผยแพร่ความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างนักวิชาการและนักวิชาชีพสื่อสารมวลชนให้เป็นประโยชน์  เพื่อสะท้อนมุมมองเชิงวิชาชีพและเชิงวิชาการต่อประเด็นวิกฤตการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเพื่อเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ และนักวิชาชีพสื่อมวลชนที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น

 

///////////////////////////////////////////////////

 

ประกาศรับผลงานวิชาการ (Call for Papers) งานประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อมวลชน ปี ๒๕๕๔

เรื่อง การประกาศรับผลงานวิชาการ (Call for Papers)

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย  จะจัดงานประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อสารมวลชนระดับชาติ หัวข้อ “อนาคตสื่อไทย : ความท้าทายภายใต้รัฐ  ทุน   และเทคโนโลยี  ” ขึ้น ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๘ – วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการและนักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน ประจำปี ๒๕๕๔  และเพื่อสะท้อนมุมมองเชิงวิชาชีพและเชิงวิชาการต่อประเด็นวิกฤตการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

บัดนี้  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  เริ่มดำเนินการเปิดรับผลงานวิชาการ (Call for Papers) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันอังคารที่  ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ รายละเอียดตามประกาศและหลักเกณฑ์การส่งผลงานตามที่แนบมา หรือที่  http://www.tja.or.th

-----------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียด การประกาศรับผลงานวิชาการ (Call for Papers)

โครงการประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อสารมวลชน ระดับชาติ

หัวข้อ “อนาคตสื่อไทย : ความท้าทายภายใต้รัฐ  ทุน   และเทคโนโลยี  ”

โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  และ สถาบันอิศรา  มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

วันเสาร์ที่ ๑๘ – วันอาทิตย์ที่ ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๔

ณ .......................

..........................................

การประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อมวลชน ระดับชาติ หัวข้อ “อนาคตสื่อไทย : ความท้าทายภายใต้รัฐ  ทุน   และเทคโนโลยี ” เป็นการนำเสนอผลงานวิชาการที่อยู่ในขอบเขตเนื้อหาที่กำหนด ได้มาจากการพิจารณาผลงานที่นำเสนอให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือก และจากผู้ที่คณะทำงานมีมติให้เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงาน

เนื้อหาหลัก

๑. ความขัดแย้งผลประโยชนผู้ผลิตเนื้อหา ผู้บริโภคสื่อกับทุนในธุรกิจสื่อ

๒. วิกฤตและโอกาสสื่อ ความอยู่รอดของคนข่าว

๓. การปฏิรูปสื่อภาคพลเมือง

๔. บทบาทสื่อกับเทคโนโลยีการรายงานข่าว

๕. สื่อใหม่ ทางเลือก ทางออกหรือทางตัน กับปัญหาจรรยาบรรณ วิชาชีพ

๖. สื่อสิ่งพิมพ์  โอกาสและการปรับตัว

๗. การรู้เท่าทันของผู้บริโภคสื่อใน กับช่องทางสื่อที่หลากหลาย

๘. รัฐกับความสัมพันธ์สื่อสารมวลชน

ลักษณะผลงานทางวิชาการ

ประกอบด้วยผลงานใน ๓ ลักษณะ ดังนี้

๑        ผลงานวิชาการ ที่เป็นผลงานวิจัย หรือผลงานที่มีลักษณะเทียบได้กับงานวิจัย

๒      ผลงานวิทยานิพนธ์

๓       ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ

หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานทางวิชาการ

๑.     ความครบถ้วนและคุณภาพของผลงานและบทคัดย่อ

๒.    ความสำคัญของข้อมูลใหม่ ประเด็นใหม่ หรือการตีความใหม่ที่ไม่เคยนำเสนอที่ใดมาก่อน

๓.    ผลงานที่นำเสนอในการประชุม ต้องดำเนินการมาในช่วงเวลาไม่นานเกินกว่า ๓ ปี

๔.    ส่งตรงเวลาที่กำหนด

กำหนดการส่งผลงาน

เปิดรับบทคัดย่อผลงานวิชาการ  ตั้งแต่วันนี้ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ

๑.     ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

๒.    ชื่อผู้เขียน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

๓.    บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) มีความยาวประมาณ ๑๕๐ คำ โดยจะต้องพิมพ์คำสำคัญ หรือ Keywords ด้วย

๔.    เนื้อเรื่อง ประกอบด้วย (ส่วนนี้ปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะรูปแบบของผลงานวิชาการข้างบน)

๔.๑ ที่มาและความสำคัญของปัญหา

๔.๒ วัตถุประสงค์

๔.๓ ประโยชน์ที่ได้รับ

๔.๔ นิยามศัพท์

๔.๕ วิธีการศึกษา

๔.๖ ผลการศึกษา

๔.๗ ข้อจำกัด

๔.๘ ข้อเสนอแนะ

๕.    การอ้างอิงใช้ระบบนามปี

๖.     บรรณานุกรม

๗.    ประวัติผู้เขียนโดยสังเขป

๘.    ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail address ที่สามารถติดต่อสะดวก

จำนวนหน้าของผลงานวิชาการ

เนื้อเรื่อง มีความยาวประมาณ ๗ – ๑๐ หน้ากระดาษเอ  ๔

รูปแบบการพิมพ์

การพิมพ์ผลงานทางวิชาการควรพิมพ์ด้วย Microsoft Word for Windows ๒๐๐๐ ขึ้นไป ประมาณ ๒๖ บรรทัดต่อ ๑ หน้า ชนิดตัวอักษร Angsana New หรือ Angsana UPC ขนาดตัวอักษรเท่ากับ ๑๖ ปกติ ยกเว้นหัวข้อใช้ขนาด ๑๘ ตัวหนา และใส่เลขหน้าตั้งแต่ต้นจนจบ (มุมบนขวา) ยกเว้นหน้าแรก

การนำส่งผลงาน

ส่งเป็นแผ่น CD จำนวน ๑ แผ่น ต่อ ๑ เรื่อง ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยบนแผ่นให้ระบุชื่อของแฟ้มข้อมูล ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อหน่วยงานที่สังกัดอย่างชัดเจนมายัง

คุณเทียมใจ ทองเมือง ผู้จัดการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หรือ  คุณพรศรินทร์  ศรีสวัสดิ์ ผู้ประสานงานโครงการความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โทร ๐๘๗-๑๗๑๘๙๔๔ อีเมลล์  sreesawad@windowslive.com โทร ๐๒ – ๖๖๘๙๔๒๒  หรือ  โทรสาร ๐๒ – ๖๖๘๗๕๐๕  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ๕๓๘/๑  ถนนสามเสน  เขตดุสิต   กทม.  ๑๐๓๐๐

หมายเหตุ คณะทำงานจะไม่ส่งผลงานที่ไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาผลงานคืนให้ และคณะทำงานขอสงวนสิทธิการเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับหัวข้อผลงานวิชาการเป็นวิทยากรผู้แสดงความคิดเห็นในการนำเสนอด้วย

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

เป็นการนำเสนอผลงานในห้องประชุมสัมมนารวม ตามลำดับหัวข้อในกำหนดการ

- ผู้นำเสนอผลงาน ๑๕ นาที วิทยากร ๑๐ นาที ซักถามจากผู้เข้าร่วมการประชุม ๓ นาที หัวข้อเรื่องละรวม ๓๐ นาที

- และมีนิทรรศการนำเสนอด้วยแผ่นป้ายประกอบในบริเวณงานการประชุม

การเผยแพร่ผลงาน

ผลงานที่ได้รับการพิจารณามี ๒ ระดับ

- การนำเสนอบนเวที และเป็นเอกสารประกอบ เจ้าของผลงานจะได้รับเกียรติบัตรจากผู้จัด ได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียน และค่าเดินทาง

- การนำเสนอป้ายนิทรรศการ เจ้าของผลงานจะได้รับเกียรติบัตรจากผู้จัด และได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม โดยได้รับการยกเว้นค่าลง     ทะเบียน แต่ไม่รวมค่าเดินทางในส่วนมาขึ้นรถที่สมาคมฯ

หมายเหตุ ผลงานทั้งหมดจะได้เผยแพร่ที่เว็บไซต์สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ที่ http://www.tja.or.th