“ชำแหละ! ทางออกปัญหา “รวย-จน” แก้วิกฤตสังคมไทย”

 

ขอเชิญร่วมสัมมนาเวทีสาธารณะ
“ชำแหละ! ทางออกปัญหา “รวย-จน” แก้วิกฤตสังคมไทย”


สถาบันอิศรา  มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย  ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสื่อสารมวลชนระดับต้น (กสต.) รุ่นที่ 2  และสำนักงานศาลยุติธรรม จัดสัมมนาเวทีสาธารณะ “ชำแหละ! ทางออกปัญหา “รวย-จน” แก้วิกฤตสังคมไทย”  ในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

งานนี้ไม่แบ่งแยกว่า "รวย-จน" ทุกคนมีสิทธิ์เท่ากัน  มาร่วมหาทางออกเพื่อปากท้องของคนทั้งชาติอย่างยั่งยืนด้วยกัน  เพราะปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไข  จึงเป็นเรื่องของประชาชนชาวไทยทุกคนทุกระดับ  ไม่ใช่เป็นเรื่องของอำนาจรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว

ประชาชนวันนี้ไม่ใช่เป็นเพียงผู้เสนอปัญหาหรือรอความช่วยเหลือเท่านั้น แต่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางแก้ไขหรือมาตรการสร้างความเป็นธรรมด้วยว่า  จะทำอย่างไรให้การกระจายรายได้เป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  เช่น มาตรการทางภาษี  การกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น  การสร้างสังคมสวัสดิการ ระบบยุติธรรม ระบบการศึกษา และระบบการออม เป็นต้น  โดยต้องเป็นแนวทางหรือมาตรการที่มีความยั่งยืน แม้จะมีการเปลี่ยนรัฐบาลหรือไม่ก็ตาม

ผู้สนใจร่วมงานสัมมนาเวทีสาธารณะ สามารถลงทะเบียนฟรีได้ที่เว็บไซต์http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dE1hSlU2Y0hVaHVzZi0xaWxlZTFRTnc6MQ  หรือติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ คุณวาสนา ทองนิรันดร์/ คุณเดือนเพ็ญ อภิวัฒน์วรกุล  โทรศัพท์ 02- 241-3905  แฟกซ์  02-241-3906   
แผนที่การเดินทาง http://www.jti.coj.go.th/system/jti2010/index.php?link=contact

////////////////////////////////////////////////////

กำหนดการสัมมนาเวทีสาธารณะ
“ชำแหละ! ทางออกปัญหา “รวย-จน” แก้วิกฤตสังคมไทย”
วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 7  อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
-------------------------------------------------------------------------


08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น.     กล่าวรายงานโดย
นายจตุรงค์ ปทุมานนท์ ประธานรุ่น หลักสูตรการสื่อสารมวลชนระดับต้น (กสต.) รุ่นที่ 2
กล่าวเปิดงานโดย
นายประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันอิศรา  
กล่าวคำปาฐกนำเข้าสู่การเสวนาโดย
นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา
และโฆษกศาลยุติธรรม

เข้าสู่การสัมมนาเวทีสาธารณะ หัวข้อ “ชำแหละ! ทางออกปัญหา “รวย-จน” แก้วิกฤตสังคมไทย”
โดยการอภิปราย พร้อมทั้งเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็น ซักถาม ตอบปัญหา
วิทยากร  ประกอบด้วย
- นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี  คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน
- รศ.ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นายสมชัย จิตสุชน
ผู้อำนวยการวิจัยด้านพัฒนาการเศรษฐกิจส่วนรวมและการกระจายรายได้
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
- นางวิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
- ศาสตราจารย์ ดร. พรายพล คุ้มทรัพย์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินการสัมมนาโดย
- ว่าที่ร้อยเอกเทพกิจ  ฉัตรสุริยาวงศ์  พิธีกร-ผู้ประกาศจาก Nation Channel
- นายแสงธรรม ชุนชฎาธาร พิธีกร-ผู้ประกาศจาก ASTV

12.00 – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ห้อง JTI  ชั้น 2
(อาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการสัมมนา)

หมายเหตุ : กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม