ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย-เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคม ฯ ประจำปี ๒๕๕๔

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคม ฯ  ประจำปี ๒๕๕๔

คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔  ที่ประชุมมีมติกำหนดตำแหน่งของกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่บริหารงานของสมาคม ฯ ตามข้อบังคับข้อ ๑๔ หมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม  ดังนี้

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
นายชวรงค์   ลิมป์ปัทมปาณี    (ไทยรัฐ)         
กรรมการบริหาร สมาคมฯ
นายธนดล มีถม (ไทยรัฐ)            อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมฯ
ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล (ASTV ผู้จัดการ)        อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมฯ
นายวิษณุพงษ์ หิญชีระนันท์ (เดลินิวส์)         อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ
นายเสด็จ บุนนาค (คมชัดลึก)            อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ
นายอนุชา เจริญโพธิ์ (บางกอกโพสต์)        อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ
นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ (บางกอกโพสต์)           เลขาธิการ
นางสาวจินตนา จันทร์ไพบูลย์  (สยามรัฐ)         รองเลขาธิการ ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ
นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์  (ไทยรัฐ)        รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ
นางสาวอุทุมพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา (สยามรัฐ)    เหรัญญิก  สมาคมฯ
นายนพปฎล รัตนพันธ์  (เดลินิวส์)        นายทะเบียน สมาคมฯ
นายสมศักดิ์ ศรีกำเหนิด (บ้านเมือง)        กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ
นายโอภาส บุญล้อม (เดอะเนชั่น)            กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ
นายอรุณ ลอตระกูล (ฐานเศรษฐกิจ)        กรรมการบริหาร สมาคมฯ
นางสาวผุสดี พนมภู  (บ้านเมือง)            กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

กรรมการควบคุมจริยธรรม
นายสมเจตน์ วัฒนาธร (เดลินิวส์)
นายเรืองชัย   ทรัพย์นิรันดร์ (มติชน)
นายตุลย์    ศิริกุลพิพัฒน์  (ASTV ผู้จัดการ)
นายจักรกฤษ์ เพิ่มพูล  (กรุงเทพธุรกิจ)
นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง  (อีคอนนิวส์)