ประกาศ-การให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องและทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๔

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดให้สมาชิกขอรับทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๔ โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น ๒ ประเภทคือ ๑ ทุนการศึกษาต่อเนื่องและ๒.ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก  ประจำปี  ๒๕๕๔ สมาชิกผู้สนใจสามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ หรือ ดาวน์โหลดที่ www.tja.or.th หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

(ดาวน์โหลด ใบสมัครขอทุนส่งเสริมการศึกษาและทุนต่อเนื่อง ปี 2554).pdf

(ดาวน์โหลด ใบสมัครขอทุนส่งเสริมการศึกษาและทุนต่อเนื่อง ปี 2554).doc

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องและทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก  ประจำปี  ๒๕๕๔

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ออกระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก  โดยให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับสมาชิกเป็นประจำทุกปีนั้น ในปี ๒๕๕๔ สมาคมฯ ได้มีมติให้มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดา สมาชิก สมาคมฯ โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑. ทุนการศึกษาต่อเนื่อง และ ๒ ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี ๒๕๕๔ โดยทุนการศึกษาแต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ประเภทที่ ๑  ทุนการศึกษาต่อเนื่อง

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิซิเมนต์ไทย ได้จัดทำโครงการทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ขึ้นเป็นปีที่สี่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้นักข่าวได้ทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างแน่วแน่ภายใต้จริยธรรมแห่งวิชาชีพ และเพื่อสนับสนุนให้บุตร-ธิดาของสมาชิกตระหนักในคุณค่าของภารกิจในหน้าที่ของผู้ปกครอง โดยจะมอบทุนการศึกษาจำนวน ๑๐ ทุนให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

๑.๑ คุณสมบัติ

(๑) ขณะยื่นใบสมัครต้องเป็นสามัญ สมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่แน่วแน่ภายใต้จริยธรรมแห่งวิชาชีพและชำระเงินค่าบำรุงประจำปี

(๒) อัตราเงินเดือน ณ วันที่ขอรับทุนไม่เกิน ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(๓)  สมาชิกสามารถขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องได้ ครอบครัวละ ๑ ทุนเท่านั้น (กรณีที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องนี้แล้ว ไม่สามารถขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตร-ธิดาสมาชิกได้อีก ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรับทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น)

(๔) ผู้รับทุนการศึกษาต้องอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ระดับปริญญาตรี

(๕) ผู้รับทุนควรจะต้องมีผลการเรียนที่ดีและมีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน

๑.๒ สิทธิในการรับทุนสิ้นสุดลงเมื่อ

(๑) ผู้ปกครองพ้นจากการเป็นสมาชิกสมาคมฯ

(๒) ขาดการชำระเงินค่าบำรุง สมาชิก

(๓) ผู้รับทุนมีผลการเรียนไม่ดี และความประพฤติไม่เหมาะสม

๑.๓ หลักฐานในการยื่นประกอบการพิจารณาขอรับทุน

(๑) สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

(๒) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน

(๓) สำเนาสมุดรายงานผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองผลการศึกษาจากอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ

(๔) หลักฐานการจ่ายเงินเดือน (Slip เงินเดือน)

(๕) หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

๑.๓ หลักฐานในการยื่นประกอบการพิจารณาขอรับทุน (ต่อ)

(๖) หนังสือรับรองจากกองบรรณาธิการว่าเป็นพนักงานของบริษัท

๑.๔ กระบวนการพิจารณา

ให้มีคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาจำนวน ๕  คนประกอบด้วย ๑. อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคม  ๒. เลขาธิการ สมาคม ๓. เหรัญญิก สมาคม ๔. กรรมการฝ่ายสวัสดิการ สมาคม  ๕. นายทะเบียน  เป็นผู้พิจารณาตัดสิน

๑.๕ รายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา

สมาคมฯจะมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -ระดับปริญญาตรี โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิซิเมนต์ไทย เป็นทุนการศึกษาที่ให้แบบต่อเนื่อง แต่ผู้รับทุนต้องส่งรายงานผลการศึกษาให้กับสมาคมฯ ทุกภาคการศึกษา

๑.๖ จำนวนเงินทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาที่จะมอบให้นั้น ได้แบ่งตามระดับชั้นของการศึกษา ดังนี้

ลำดับ

ระดับชั้นการศึกษา

จำนวนเงินต่อทุน

มัธยมศึกษาตอนต้น

๕,๐๐๐ บาท

มัธยมศึกษาตอนปลาย

๗,๐๐๐ บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

๘,๐๐๐ บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)

๑๑,๐๐๐ บาท

ปริญญาตรี-วิทยาลัย

๑๓,๐๐๐ บาท

๖.

ปริญญาตรี-มหาวิทยาลัยราชภัฏ

๑๓,๐๐๐ บาท

ปริญญาตรี-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

๑๓,๐๐๐ บาท

ปริญญาตรี-มหาวิทยาลัย

๒๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ           กรณีที่ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเปิด เช่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไม่มีสิทธิ์ได้รับทุน

 

ประเภทที่ ๒ ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี ๒๕๕๔

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีการพิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตร-ธิดาสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ รายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา

สมาคมฯจะมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมปลายหรือปวช. โดยใช้ดอกเบี้ยจากบัญชีกองทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๒.๒ คุณสมบัติ

(๑) ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และชำระเงินค่าบำรุงประจำปี

(๒) อัตราเงินเดือน ณ วันที่ขอรับทุนไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(๓) สมาชิกสามารถขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ ครอบครัวละ ๑ ทุนเท่านั้น

(๔) สมาชิกวิสามัญที่มิได้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนแล้วหรือประกอบอาชีพอื่น ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

๒.๓ หลักฐานในการยื่นประกอบการพิจารณาขอรับทุน

(๑) สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี ๒๕๕๔

(๒) สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

(๓) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน

(๔) สำเนาสมุดรายงานผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองผลการศึกษาจากอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ

(๕) หลักฐานการจ่ายเงินเดือน (Slip เงินเดือน)

(๖) หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

๓. กำหนดวันรับสมัคร

สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุนประเภทใด ประเภทหนึ่ง สามารถยื่นความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่  ๘  เมษายน  ๒๕๕๔ โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒

๔. ประกาศผลการพิจารณา

สมาคม ฯ จะประกาศผลการพิจารณาทุนทั้งสองประเภทในวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ โดยจะมีหนังสือแจ้งไปยังสมาชิกเพื่อตอบยืนยันการเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาต่อไป และสมาชิกต้องนำบุตร-ธิดาแต่งชุดนักเรียน มารับทุนในวันเสาร์ที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๔  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน หากไม่มารับในวันดังกล่าว ท่านต้องติดต่อขอรับทุนที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ตั้งแต่ วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป (เนื่องจากสมาคม ฯ ต้องจัดทำบัญชีผู้มารับทุนด้วยตนเองให้แล้วเสร็จก่อน)

ยื่นแบบฟอร์มภายใน                             วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔

ประกาศผลการพิจารณา                        วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔

พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษา                  วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ส่วนผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องจะมีการโอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชีผู้รับทุนในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔

๕. หมายเหตุ

สมาชิกต้องเลือกว่าจะสมัครเข้ารับทุนประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น  หากในกรณีที่สมาชิกขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องแล้วไม่ผ่านการพิจารณา สมาคม ฯ จะพิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกให้แทน หากสมาชิกมีคุณสมบัติเข้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  (๒.๒)

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕  มีนาคม ๒๕๕๔

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี ๒๕๕๔

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ข้าพเจ้า(นาย/นาง)…………….…………………………………เป็นสมาชิกสมาคมประเภทสามัญ / วิสามัญ

สังกัด…………………………………………..………………………...ตำแหน่ง……..………………………………

ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ (หนังสือพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์)….………………………………………………………………….

โทรศัพท์…….…………………………………เงินเดือน.................................................................................

มีบุตรชื่อ……………………………………………..……………………….……………(ผู้รับทุนการศึกษา)

จบการศึกษาระดับชั้น……………………………………………….จากสถาบัน…………………………………..

ศึกษาต่อระดับชั้น……………………………………………………จากสถาบัน…………………………………..

ข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งได้ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์จะขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร – ธิดา สมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมกันนี้ ได้ยื่นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

O  สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี ๒๕๕๔

O  สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

O  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน

O   สำเนาสมุดรายงานผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองผลการศึกษาจากอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ

O  หลักฐานการจ่ายเงินเดือน (Slip เงินเดือน)

O  หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

O    อื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ ข้าพเจ้าขอให้สมาคม ฯ แจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษาดังกล่าว ตามที่อยู่ …………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………โทรศัพท์……………………….……..โทรสาร……………………………….มือถือ…………….……………..…….

 

ลงชื่อ……………………………………..

(………………………………………….)

สมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษา

หมายเหตุ          ส่งหนังสือแสดงความจำนงขอรับทุนพร้อมหลักฐานประกอบมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

ภายในวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

ทุนการศึกษาต่อเนื่องประจำปี ๒๕๕๔

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกสมาคมฯ

๑.๑ ชื่อ-นามสกุล(นาย/นาง)…………….………………………………เป็นสมาชิกสมาคมประเภทสามัญ / วิสามัญ

อายุ.................................สังกัด………………………………………ตำแหน่ง……..………………………………

ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ (หนังสือพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์)….………………………………………………………………….

โทรศัพท์…….…………………….…………………เงินเดือน........................................................................

๑.๒ สถานภาพสมรส      r สมรส/อยู่ด้วย           r หย่าร้าง       r เป็นม่าย       r อื่นๆ.............................

๑.๓ ชื่อ-นามสกุลของคู่สมรส (นาย/นาง)…………………………………อายุ……………………….………………

อาชีพ………………..…………… ตำแหน่ง.....……………..……………รายได้………………..……………………

๑.๔ จำนวนบุตร.....................คน กรุณาระบุข้อมูลในตารางด้านล่าง

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

การศึกษาอยู่ในระดับชั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. ข้อมูลเกี่ยวบุตร-ธิดา สมาชิก (ผู้รับทุนการศึกษา)

๒.๑ ชื่อ-นามสกุล(เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว)……………………………….………………………………

วัน-เดือน-ปีเกิด...........................................อายุ.................................

๒.๒ การศึกษาของผู้รับทุน Uณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๒

r มัธยมศึกษาตอนต้น ชั้น..................โรงเรียน.............................................................................

r มัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น..................โรงเรียน.........................................................................

r ปวช. ชั้นปี..................ชื่อสถาบันการศึกษา...............................................................................

r ปวส. ชั้นปี..................ชื่อสถาบันการศึกษา...............................................................................

r ปริญญาตรี ชั้นปี..........ชื่อสถาบันการศึกษา.......................................................................

๒.๓ ผลการเรียนล่าสุด............................................................................................

๒.๔ ตำแหน่งของผู้รับทุนในขณะที่รับการศึกษา เช่น หัวหน้าชั้น,ประธานนักเรียน,

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................๒.๕ กิจกรรมต่างๆ ของผู้รับทุนที่เข้าร่วมในขณะที่รับการศึกษา

.......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ๒.๖ เหตุผลและความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องครั้งนี้

.......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................            ข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งได้ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมกันนี้ ได้ยื่นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

q       สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี ๒๕๕๔

q       สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

q       สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน

q               สำเนาสมุดรายงานผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองผลการศึกษาจากอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ

q       หลักฐานการจ่ายเงินเดือน (Slip เงินเดือน)

q               หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

q       หนังสือรับรองจากกองบรรณาธิการว่าเป็นพนักงานของบริษัท

q       อื่น ๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ……………………………………..

(………………………………………….)

สมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษา

หมายเหตุ          ส่งหนังสือแสดงความจำนงขอรับทุนพร้อมหลักฐานประกอบมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

ภายในวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ (กรณีที่ได้รับทุนต่อเนื่องจะมีการโอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชี

ผู้รับทุนในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔)