ซีพีออลล์มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2 ทุน

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน  เพื่อให้บุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ ศึกษาต่อในคณะนิเทศศาสตร์ สาขาการสื่อสารองค์กร หลักสูตร 4 ปี (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2547)  ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  จำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 184,300 บาท  โดยคุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษาจะต้องเป็นบุตร-ธิดาของสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาชิกที่ส่งบุตร-ธิดาเข้ารับทุนต้องประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

จึงขอเชิญสมาชิกที่สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานได้โดยตรงที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ภายในวันที่ 25 เมษายน  ประกาศผลการพิจารณา 6 พฤษภาคม 2554

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คุณชัยวุฒิ รื่นเริง / อาจารย์กรรณิกา เชาวน์วัฒนกุล  โทร. 02-832-0398 / 086-340-1761  หรือ ดร. สดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล โทร. 02-832-0399