สมาคมนักข่าวฯจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว เพื่อพัฒนาบุคคลากรในวิชาชีพสื่อ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ ไทย จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักข่าวประจำปี 2554 เพื่อพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพสื่อมวลชน โดยใช้ Role model ทั้งจากผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับจากกลุ่มวิชาชีพและผู้แทนจากกลุ่มนักวิชาการเพื่อ ปลูกฝังอุดมการณ์ความเป็นวิชาชีพและจริยธรรมให้กับผู้สื่อข่าว ระหว่างวันศุกร์ที่ 6 - วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมเดอะไทด์ บางแสน จังหวัดชลบุรี

ขอเชิญส่งนักข่าวในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 1 ปี - 3 ปี เข้าร่วมการอบรมจำนวน 2 คน โดยเสียค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท โดยส่งใบสมัครเข้าร่วมที่แนบมา พร้อมนี้มายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ทางโทรสาร.02-668-7505 หรือ E-mail:reporter@inet.co.th  พร้อมโอนค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยสามเสน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 073-211315-3 ภายในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว ประจำปี 2554

วันศุกร์ที่ 6 - วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2554

ณ เดอะไทด์รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

โดย  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับสถาบันอิศรา

วัน-เวลา

กิจกรรม / หลักสูตรการอบรม

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2554

เวลา 07.00 น  ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

 

ลงทะเบียน (รับรองอาหารเช้าและเครื่องดื่ม)

ออกเดินทางไปยังเดอะไทด์รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

เวลา 11.00 -12.00 น.

เดินทางถึง โรงแรมเดอะไทด์ บางแสน จังหวัดชลบุรี

พิธีเปิดการชุมนุม

โดย  คุณชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี  นายกสมาคมนักข่าวฯ

*การแนะนำตัว

เวลา 12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-18.00 น.

* กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “กลโกงการเลือกตั้ง”

โดย คุณณัฐธเดชน์   เล่าสกุล
ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 2

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

เวลา 14.00-15.30 น.

*คำถามที่เท่าทัน

*บทเรียน  twit ฉาว และกฎเหล็กนักข่าว twitter

เวลา 15.30 – 17.45 น.

* เทคนิคการคิดประเด็น และ การวางแผนการทำข่าวสืบสวนสอบสวน*

*นำเสนอประเด็นกลุ่ม และวางแผนการลงพื้นที่จริง

เวลา 17.45-18.30  น.

*อธิบายหลักการทำหนังสือเล่ม คัดเลือกประเด็นในพื้นที่

เวลา 19.00-20.00  น.

รับประทานอาหารเย็น

เวลา 20.00-21.00 น.

* สนทนาสร้างแรงบันดาลใจ “นักข่าวผู้ไม่แพ้”
โดย คุณรุ่งมณี  เมฆโสภณ  สื่อมวลชนอิสระ

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2554

เวลา 08.30-09.00 น.

ส่งแผนงานทำข่าว

เวลา 09.00-09.30 น.

* กิจกรรมเชิงปฎิบัติการ “จริยธรรมสื่อ”

เวลา 09.30-14.00 น.

* ลงพื้นที่ทำข่าว*

เวลา 14.00-17.00 น.

* เขียนข่าวจากการลงพื้นที่*

เวลา 18.00-22.00 น.

รับประทานอาหารเย็นและสังสรรค์

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภา 2554

เวลา 09.00-11.30 น.

* นำเสนอผลงานข่าวแต่ละกลุ่ม พร้อมวิพากประเด็นข่าว

เวลา 11.30-12.00 น.

* ประเมินผลการอบรมทั้งหมด

เวลา 12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-14.30 น.

* ประกาศรางวัล / แจกประกาศนียบัตร

* พิธีปิด
โดย คุณประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์

ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอิศรา

เวลา 14.30-16.00 น.

* เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ดาวโหลดใบสมัครกำหนดการ