ข่าวการอบรมเชิงปฎิบัติการนักข่าว ประจำปี 2554

นายชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  และนายประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอิศรา มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมนุมนักข่าว ประจำปี 2554  เพื่อเป็นการฝึกทักษะการทำข่าวเชิงสืบสวน สอบสวน  โดยมีผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์  วิทยุ และโทรทัศน์เข้าร่วมจำนวน  27 คน  ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา!