สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเลือกนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณีเป็นประธานคนใหม่

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 10 องค์กร สมาคมวิชาชีพสื่อมวลชน ได้จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่  ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า   นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้รับเลือก เป็น  ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  คนใหม่  นายวิชัย  วลาพล    นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยเป็น    รองประธานฯ คนที่ 1    นายอนันต์  นิลมานนท์     นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย เป็น   รองประธานสมาพันธ์ฯ  คนที่ 2   นายธนะชัย ณ นคร นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เป็น  รองประธานฯ คนที่ 3    นายชาตรี  ศรียาภัย  นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยเป็น    รองประธานฯ คนที่ 4  นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเป็น   เลขาธิการ   นางสาวกรรวี ธัญญะตุลย์   เลขาธิการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเป็น   เหรัญญิกสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย