การประกวดการแสดงรณรงค์ หัวข้อเรื่อง “ จริยธรรมสื่อมวลชน ”

ประกาศสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่องการประกวดการแสดงรณรงค์ หัวข้อเรื่อง “ จริยธรรมสื่อมวลชน ”
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๔  ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เมื่อวันที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๔๐ เจ้าของกิจการและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทย – อังกฤษรวม ๒๕ ฉบับ  และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับหนังสือพิมพ์อีก ๑๐  องค์กรได้ร่วมกันลงนามในบันทึกเจตนารมณ์จัดตั้ง “สภาการหนังสือ พิมพ์แห่งชาติ” เพื่อเป็นองค์กรควบคุมกันเอง ส่งเสริมเสรีภาพ ความรับผิดชอบและยกระดับผู้ประกอบวิชาชีพและกิจการหนังสือพิมพ์ให้ดียิ่งขึ้น   ผู้บริหารองค์กรหนังสือพิมพ์หลายฉบับกล่าวตรงกันว่า   เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์ของวงการสื่อมวลชนไทย  โดยมีเหตุผลหลักคือมีความพยายามมาเป็นเวลานานกว่า ๓๐  ปี  ในการสร้างระบบการควบคุมกันเองของวงการหนังสือพิมพ์ไทย

ครบรอบ  ๑๔ ปีของการก่อตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  ซึ่งตรงกับวันที่ ๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๔  ในปีนี้  ทางสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน  ได้จัดกิจกรรมชื่อว่า  มหกรรม “ คนสร้างข่าว จริยธรรมสร้างคน ” ระหว่างวันที่ ๒๔ -๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔   โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการมุ่งเน้นส่งเสริมด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน   ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้กรอบหลักแห่งจริยธรรมวิชาชีพ  ในขณะเดียวกันจะต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วย

ในขณะที่เป้าหมายหลักของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ มุ่งเน้นในการส่งเสริมจริยธรรมสื่อมวลชนเป็นสำคัญ  งานในครั้งนี้  จึงได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีร่วมปาฐกถาพิเศษหัวข้อเรื่อง “จริยธรรมสื่อมวลชน “  และให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “ บทบรรณาธิการดีเด่น ประจำปี 2553 ” และรางวัลเรียงความดีเด่นเรื่อง “หนังสือพิมพ์ดี สังคมเป็นสุข” ด้วย

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้ร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมสื่อมวลชน จัดให้มีการประกวดการแสดงเพื่อรณรงค์ภายใต้หัวข้อเรื่อง “จริยธรรมสื่อ “  สำหรับสภาบันการศึกษาต่างๆ  เพื่อชิงรางวัลพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ แบ่งออกเป็น ประเภทยอดเยี่ยม จำนวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท  รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล รางวัลละ ๕,ooo  บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

สำหรับหลักเกณฑ์การประกวดการแสดงรณรงค์ หัวข้อเรื่อง  “จริยธรรมสื่อมวลชน “

๑)  กำหนดให้แต่ละสถาบันการศึกษาส่งการแสดงเข้าร่วมกิจกรรมได้สถาบันละ ๑ ทีม

๒)  การแสดงรณรงค์เน้นแนวคิดแบบสร้างสรรค์  หัวข้อ “ จริยธรรมสื่อมวลชน ”

๓)  การแสดงการรณรงค์มีผู้ร่วมทีมไม่เกิน ๑๐ คน

๔) ต้องนำส่งแผนการจัดขบวนรณรงค์ และนำเสนอแผนต่อหน้าคณะกรรมการพิจารณา วันเสาร์ที่ ๑๑ มิ.ย.  ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๕) การประกวดการแสดงรณรงค์  หัวข้อเรื่อง “ จริยธรรมสื่อมวลชน “  จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๔  มิถุนายน

๒๕๕๔ I เวทีภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน    เวลา  ๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น

๖) การประกาศผลและการมอบรางวัล จะประกาศผลงานที่ได้รับรางวัลและพิธีมอบรางวัลในวันศุกร์ที่ที่ ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๕๔ ณ เวทีจัดงานภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน