อบรมผู้สื่อข่าว “การรายงานข่าวการเงินอย่างมืออาชีพ”

สมาคมนักข่าวฯ ร่วมกับ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด
จัดอบรมผู้สื่อข่าว  “การรายงานข่าวการเงินอย่างมืออาชีพ”


สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด ที่ปรึกษาด้านตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร บริหารความเสี่ยง และ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการธุรกิจและการเงิน เห็นว่าสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านตัวเลขทางการเงินขององค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยข่าวสารที่ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นส่วนใหญ่ล้วนเป็นข้อมูลที่องค์กรธุรกิจเป็นผู้เปิดเผยเองทั้งหมด ซึ่งอาจทำให้สื่อถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข่าวที่คลาดเคลื่อนความเป็นจริง เนื่องจากยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว เพราะเมื่อพูดถึง “ตัวเลขทางการเงิน” แล้วคิดว่าเป็นข้อมูลที่ซับซ้อนและยากต่อการทำความเข้าใจและอาจมองข้ามข้อมูลเหล่านี้ไป

ทั้งสองหน่วยงานจึงได้ร่วมมือกันจัดอบรม “การรายงานข่าวการเงินอย่างมืออาชีพ”   ขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มผู้สื่อข่าวที่สนใจ ด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับเรื่องความเข้าใจพื้นฐานทางการเงินและหมายเหตุงบการเงิน การอ่านงบการเงินและบัญชีอย่างง่าย ตลอดจนข้อควรระวังการวิเคราะห์ตัวเลขงบการเงิน  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของธุรกิจและสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งให้เกิดเพื่อการนำเสนอข่าวอย่างเชิงวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554 เวลา 8.30 น.- 16.00 น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน

นักข่าวที่สนใจสามารถสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด ได้ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้-วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2554 เวลา 16.00 น. ทางโทรศัพท์ 02-668-9422 หรือ E-mail; reporter@inet.co.th  ทั้งนี้นักข่าวที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณทุกคน

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
www.tja.or.th
3 มิถุนายน 2554

//////////////////////////////////////////////

โครงการอบรมผู้สื่อข่าว
“การรายงานข่าวการเงินอย่างมืออาชีพ”
จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด


หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านตัวเลขทางการเงินขององค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยข่าวสารที่ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นส่วนใหญ่ล้วนเป็นข้อมูลที่องค์กรธุรกิจเป็นผู้เปิดเผยเองทั้งหมด ซึ่งอาจทำให้สื่อถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข่าวที่คลาดเคลื่อนความเป็นจริง เนื่องจากยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว เพราะเมื่อพูดถึง “ตัวเลขทางการเงิน” แล้วคิดว่าเป็นข้อมูลที่ซับซ้อนและยากต่อการทำความเข้าใจและอาจมองข้ามข้อมูลเหล่านี้ไป
โครงการอบรม “การรายงานข่าวการเงินอย่างมืออาชีพ”   จึงเกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กับ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด ที่ปรึกษาด้านตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร บริหารความเสี่ยง และ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการธุรกิจและการเงิน  โดยมีเจตนารมณ์อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้สื่อข่าวที่สนใจ ด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับเรื่องความเข้าใจพื้นฐานทางการเงินและหมายเหตุงบการเงิน การอ่านงบการเงินและบัญชีอย่างง่าย ตลอดจนข้อควรระวังการวิเคราะห์ตัวเลขงบการเงิน  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของธุรกิจและสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งให้เกิดเพื่อการนำเสนอข่าวอย่างเชิงวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1.      เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของธุรกิจ
2.      เพื่อใช้ประกอบการตัดสินในการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มเป้าหมาย
•       ผู้สื่อข่าวสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จำนวน 30 ท่าน

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554 เวลา 8.30 น.- 16.00 น.

สถานที่อบรม
ห้องประชุมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เนื้อหาการอบรม
-ช่วงเช้า  การให้ความรู้ทางวิชาการ
* การอ่านงบการเงินและบัญชีอย่างง่าย
* ความเข้าใจพื้นฐานทางการเงิน และหมายเหตุงบการเงิน
* ข้อควรระวังการวิเคราะห์ตัวเลขงบการเงิน
-    ช่วงบ่าย  แบ่งกลุ่ม Work shop
* นำเสนอผลงาน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ  
* ซัก-ถาม
* มอบใบ Certificate

กำหนดการอบรม
08.30    ลงทะเบียนสื่อมวลชน
Coffee Break
09.00    กล่าวต้อนรับโดย
- คุณชวรงค์   ลิมป์ปัทมปาณี  นายกสมาคมฯ
09.05    กล่าวเปิดงานโดย
-    สุภศักดิ์ กฤษณามระ กรรมการผู้จัดการ
09.10    การอบรม :
-    การอ่านงบการเงินและบัญชีอย่างง่าย
-    ความเข้าใจพื้นฐานทางการเงิน และหมายเหตุงบการเงิน
-    ข้อควรระวังการวิเคราะห์ตัวเลขงบการเงิน
11.30    ถาม-ตอบ
12.00    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00    แบ่งกลุ่ม Work shop
14.45    Coffee Break
15.00    นำเสนอผลงาน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ  
15.30    มอบ Certificate ของที่ระลึก และ ถ่ายภาพร่วมกัน    
16.00    จบการอบรม