ด่วน พรุ่งนี้ (30 มิ.ย. เวลา 13.30 น. เห็นต่างได้อย่าทำร้ายประเทศไทย ณ โรงแรมสยามซิ ตี้)

ขอเชิญร่วมฟังการ แถลงข่าว “ก้าวข้ามความรุนแรงสู่สังคมปรองดอง ฉบับที่ ๒”

เรียน    บรรณาธิการข่าว,หัวหน้าข่าว

ด้วย  ๕ องค์กรหลักภาคธุรกิจ และ ๒ องค์กรวิชาชีพสื่อ สื่อ         ได้หารือร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมอื่น กรณีที่ ได้มีการเสนอข้อเรียกร้องเพื่อก้าวข้ามความรุนแรงสู่สังคมปรองดองเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ นั้น จากการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันยังพบว่าการตอบรับของพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองต่าง ๆ ยังไม่มีความชัดเจน และยังมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งที่รุนแรงมากขึ้น
ดังนั้น องค์กรหลักภาคธุรกิจ  องค์กรวิชาชีพสื่อ  และองค์กรภาคประชาสังคม จึงได้มีมติร่วมกันในการจัดแถลงข่าวเพื่อขอยืนยันข้อเรียกร้อง ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมสยามซิตี้