การอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ ๑๔

ภาพนักศึกษาที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่น ๑๔ เมื่อวันที่ ๑๔-๑๗ กรกฏาคม ๒๕๕๔ จัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในปีนี้มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 69 คน

    (ภาพบรรยากาศในงานทั้งหมด)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าวพิราบน้อย รุ่นที่ ๑๔ 

ลำดับ คำหน้า ชื่อ-นามสกุล มหาวิทยาลัย กลุ่ม ชื่อเล่น
1 นาย ชชานนท์  ลิ่มทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เหลือง เว้า
2 นาย ณัฐพงษ์  แซ่ตั้ง ม.ราชภัฏจันทรเกษม เหลือง อาร์ม
3 นางสาว สุดา  มูลสันเทียะ ม.สยาม เหลือง หมวย
4 นางสาว พัชรากรณ์  ยะทา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เหลือง ฝ้าย
5 นางสาว ธิดาภรณ์  เหลาพร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เหลือง เม
6 นางสาว อรวรรณ  หมอยาดี ม.บูรพา เหลือง กุ้งเสียบ
7 นางสาว ลลิตา  ปะมะโน ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เหลือง เอ
8 นาย สันติพงศ์  นิเวศน์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เหลือง แบงค์กี้
9 นางสาว อินทิรา  ช้างขวัญยืน ม.พายัพ เหลือง กุ๊ก
10 นาย เดชณรงค์  ขันธศิริ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ เหลือง แมน
11 นางสาว กนกรัตน์  ศศิโรจน์ ม.เชียงใหม่ เหลือง รัตน์
12 นางสาว สุรางค์รัตน์  เจนการ ม.มหาสารคาม เหลือง แบด
1 นางสาว นพวรรณ  เตชะเสนีย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชมพู นก
2 นางสาว กนิษฐา  ศรีธิดา ม.ราชภัฏพระนคร ชมพู แพท
3 นางสาว สุชาดา นิ่มนวล ม.หอการค้าไทย ชมพู เฟิร์น
4 นางสาว จุลภา  หัตยะฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ชมพู เตย
5 นาย วรรณโชค  ไชยสะอาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชมพู โชค
6 นางสาว พรรษนันท์  ช่างคิด ม.บูรพา ชมพู แต่ง
7 นางสาว รุสนา  จำปีพันธุ์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ชมพู ญาญ่า
8 นาย รัตชากร  หอมหวน ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี ชมพู รูน
9 นางสาว ภิญญาพัชญ์  คำเป็ง ม.ราชภัฎเชียงใหม่ ชมพู เมย์
10 นางสาว ศุภลักษณ์  พัชโรภาสวัฒนกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร ชมพู ฝ้าย
11 นาย พีรนนธณัฐ  หงษ์ทอง ม.ราชภัฏนครราชสีมา ชมพู แก๊ป
1 นางสาว รัตติกา  ถินนอก ม.รังสิต เขียว ครีม
2 นางสาว กมลวรรณ แย้มพินิจ ม.หอการค้าไทย เขียว เอย
3 นาย ทรงสิทธิ์  บุญไชย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย์ เขียว เบิร์ด
4 นางสาว อัมพรทิพ  ไชยเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขียว แพรว
5 นาย ประณต  ตันพิกุล ม.ราชภัฏสวนดุสิต เขียว บิ๊ก
6 นางสาว ณัฐพร  วงษ์เปี่ยม ม.ราชภัฏเทพสตรี เขียว ข้าวโอ๊ต
7 นางสาว นิตยา  วังบัว ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช เขียว ก้อย
8 นาย คมกฤษ  กล่อมเกลี้ยง ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี เขียว แซม
9 นางสาว พีรยา  จองคำ ม.ราชภัฎเชียงใหม่ เขียว แต้ม
10 นางสาว กัญญพักตร์  เรือนทอง มหาวิทยาลัยนเรศวร เขียว บี
11 นางสาว ศศิพิมพ์  อิทธิจันทร์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา เขียว พิมพ์
12 นางสาว ทิพวัลย์  กันศรีเวียง ม.พะเยา เขียว ต้อม
1 นางสาว อารยา ศรีโชค ม.ราชภัฏพระนคร ฟ้า กุ๊ก
2 นางสาว วิษา  กิตติทรงพล ม.รังสิต ฟ้า ปราง
3 นางสาว กุลธิดา  ภุชคนิตย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ฟ้า ฝ้าย
4 นาย ธารา  ฤทธิ์บุญ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฟ้า อาร์ม
5 นางสาว ปฐม์พร  รัตนเดชโสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฟ้า ต๊อบ
6 นางสาว นุสรา  เนืองนิตย์ ม.ราชภัฏเทพสตรี ฟ้า น้ำ
7 นางสาว อุทุมพร  กองกุล ม.ราชภัฏสงขลา ฟ้า น้อง
8 นางสาว ณัฐวรางค์  สาลิกา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ฟ้า ฟ้า
9 นาย อภิชาติ  แซ่เล้า ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ฟ้า ป้อม
10 นาย ณัฐฐวรรธณ์  สุปรียธรรม ม.พายัพ ฟ้า ดล
11 นาย ปารณัท  แอนุ้ย ม.เชียงใหม่ ฟ้า ณัท
12 นาย เกียรติศักดิ์  ขัดทรายขาว ม.ราชภัฏอุดรธานี ฟ้า ต้าร์
1 นางสาว วนัชพร  เขียวชอุ่ม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย์ แดง น้ำฝน
2 นาย ทนงศักดิ์  จันทะสิงห์ ม.ราชภัฏจันทรเกษม แดง บอย
3 นาย ศักดิ์สิทธิ์  บุญรัตน์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต แดง โค้ก
4 นางสาว กัลยาวีร์  แววคล้ายหงษ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ แดง ปูเป้
5 นางสาว พรรณี  วงศ์เทียนทอง มหาวิทยาลัยศิลปากร แดง หมวย
6 นางสาว โชติวรรณ  ตันสกุล ม.ราชภัฏเพชรบุรี แดง โชกี้
7 นาย อานนท์  พรหมเดช ม.ราชภัฏสงขลา แดง นนท์
8 นางสาว มณีรัตน์  แก้วดี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต แดง เบียร์
9 นางสาว ศุภางค์  พรหมรักษา ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แดง ข้าวปุ่น
10 นาย สาโรจน์  เขื่อนเพชร ม.ราชภัฏเชียงราย แดง จุ้ย
11 นาย ธวัชชัย  นิวาสธนชัย ม.ราชภัฏอุดรธานี แดง จุ๊ซ
12 นางสาว สุพรรณี  อินต๊ะรัตน์ ม.พะเยา แดง น้ำฝน
1 นาย ปภังกรณ์  นิลวรกุล ม.ราชภัฏจันทรเกษม ม่วง นิว
2 นาย เพชรภาณุ  กอฟัก ม.สยาม ม่วง เบียร์
3 นางสาว ธันยพร  ปิยะแสงทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ม่วง น้ำผึ้ง
4 นางสาว ภัคจีรา  แก้ววรรณรัตน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ม่วง ลูกนัท
5 นางสาว สิริลักษณ์  น้อยสมมิตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ม่วง ชมพู่
6 นางสาว วิรนันท์  กลิ่นหอม ม.ราชภัฏเพชรบุรี ม่วง ลิ้งค์กี้
7 นางสาว นันทิศา  ทองสุข ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ม่วง ปลา
8 นางสาว จีรวรรณ  สุวรรณชัย ม.ราชภัฏเชียงราย ม่วง ปุยฝ้าย
9 นาย ธีระศักดิ์  กาญจนะ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ม่วง แสตมป์
10 นางสาว ชมนภัส  ตางจงราช ม.มหาสารคาม ม่วง เฟิร์น

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

คำชี้แจงเรื่องการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น ๑๔
ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรียน     นักข่าวพิราบน้อยรุ่น ๑๔

ในนามของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีและชื่นชมที่น้องนักศึกษาได้แสดงความสนใจและสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น๑๔ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๔-วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี   โดยที่หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยเป็นหลักสูตรที่พัฒนาและจัดขึ้นเพื่อนักศึกษาที่เรียนด้านหนังสือพิมพ์ ต่อเนื่องมากว่า ๑๐ ปีแล้ว มีนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการอบรมพิราบน้อยเข้าสู่วงการหนังสือพิมพ์เป็นจำนวนมาก

ในการนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัวก่อนที่จะเข้าร่วมการอบรมฯ จึงขอชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
๑. การแต่งกาย
ในวันแรกของการอบรมคือวันพฤหัสบดีที่ ๑๔  กรกฎาคม ๒๕๕๔ ขอให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุด
นักศึกษา เนื่องจากจะมีพิธีเปิดในช่วงเช้า  (สำหรับนักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดสามารถมาอาบน้ำและเปลี่ยนชุดได้ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ) ส่วนในช่วงบ่ายซึ่งเป็นช่วงของการอบรม นักศึกษาสามารถเปลี่ยนจากเครื่องแบบนักศึกษาเป็นชุดลำลองได้  ส่วนวันอื่นๆ ของการอบรมนักศึกษาควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเนื่องจากจะต้องมีการลงพื้นที่ทำข่าว

๒. สิ่งที่ต้องเตรียมมา
๒.๑ ร่มหรือเสื้อกันฝน เนื่องจากขณะนี้เป็นฤดูฝน นักศึกษาควรเตรียมเสื้อกันฝนหรือร่มมาด้วย
๒.๒ ยาประจำตัว  กรณีที่นักศึกษาเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กน้อย สมาคมฯ ได้เตรียมยาสามัญประจำบ้านไว้ แต่กรณีที่นักศึกษามีโรคประจำตัวให้เตรียมยาส่วนตัวมาด้วย
๒.๓ กล้องถ่ายภาพ (ถ้ามี)
๒.๔ Handy Drive (ถ้ามี)
๒.๕ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ เล่มล่าสุดของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
๒.๖ ของที่ระลึก สำหรับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัยจำนวน ๒ ชิ้น
๒.๗ MP๓ สำหรับอัดเสียงกรณีที่ต้องสัมภาษณ์แหล่งข่าว


๓. สถานที่ในการอบรม
๓.๑ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน กทม. ตรงข้าม รพ.วชิระ
โทรศัพท์. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒  www.tja.or.th
๓.๒  โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี         โทรศัพท์. ๐๓๘-๐๕๖-๖๖๐-๙                

๔. การเดินทาง / การเบิกค่าพาหนะ / และการพักค้าง
นักศึกษาทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา เดินทางมาลงทะเบียนที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือ

พิมพ์แห่งประเทศไทย ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม.(ตรงข้าม รพ. วชิระ อยู่ระหว่างสี่แยกวังศุโขทัยและสี่แยกซังฮี้)  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. (กรณีที่มาไม่ทันให้แจ้งให้สมาคมฯทราบก่อนที่โทรศัพท์ ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ / ๐๘๙-๖๘๘-๑๙๗๒) แล้วเดินทางไปยังสถานที่สัมมนาโดยรถบัสที่สมาคมฯจัดเตรียมไว้ให้

สำหรับนักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด สมาคมฯ สนับสนุนค่าเดินทางไป-กลับให้กับนักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัด ในอัตราค่าโดยสารรถไฟชั้น ๒ ปรับอากาศ หรือรถโดยสารประจำทางชั้น ๑ ปรับอากาศ (ยกเว้นรถ V.I.P.) โดยนักศึกษาสามารถนำหลักฐานการชำระเงินมาเบิกได้ในวันอบรม ส่วนค่าเดินทางจากที่พักไปยังสถานีรถโดยสาร สมาคมฯเหมาจ่ายในอัตราคนละ ๒๐๐ บาท

ส่วนการพักค้างในที่สัมมนานั้น นักศึกษาต้องพักค้างกับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย เพศเดียวกัน

๕. หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน

กรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาโทร. ๐๘๙-๖๘๘-๑๙๗๒ หรือ ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ พี่แดง-เทียมใจ ทองเมือง (ผู้จัดการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่นที่ ๑๔  ขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่  ๑๔ - วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาวิชา ชีพสื่อสารมวลชนด้านสิ่งพิมพ์ (Professional Development) ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อจริยธรรม ในวิชาชีพ (Ethics Responsibility) และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ในฐานะองค์กรเพื่อสังคม (Organizational Social Responsibility) โดยจะมีอาจารย์และ นักศึกษารวมทั้งคณะทำงานเข้าร่วมจำนวน ๑๐๐ คน

ในการนี้ สมาคมฯ จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านส่งนักศึกษาที่เรียนด้านหนังสือพิมพ์ ในชั้น ปีที่ ๓ หรือปีที่ ๔ (กรณีที่เป็นนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร ๓ ปีจบ ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนชั้นปีที่ ๓ เท่านั้น) หรือนักศึกษาที่กำลังอยู่ในระหว่างการทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ และจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรมนักข่าวพิราบน้อยมาก่อน จำนวนสถาบันละ ๒ คน เข้าร่วมการอบรม โดยนักศึกษาต้องส่งใบลงทะเบียนพ ร้อมตอบคำถามแบบเรียงความหัวข้อ ถ้าคุณเป็นผู้สื่อข่าว ๑. คุณต้องการเป็นผู้สื่อข่าวสายอะไร เพราะอะไร และ ๒. ถ้าได้ทำข่าวสิ่งแวดล้อม คุณอยากทำข่าวประเด็นอะไร เพราะอะไรความยาว ๑ หน้ากระดาษเอ ๔ มายังสมาคมฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ ทางโทรสาร. ๐๒-๖๖๘-๗๕๐๕ หรือ e-mail:reporter@inet.co.th

(สามารถดาวโหลดเอกสารรายละเอียด (.doc))

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////

ที่ สขนท.  นว. ๕๐/๑๒ /๒๕๕๔

๑  กรกฎาคม ๒๕๕๔

 

เรื่อง                  ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น ๑๔ จำนวน ๒ คน

เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัตืในสถาบันอุดมศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย    รายละเอียดการอบรมและใบลงทะเบียน จำนวน ๔ หน้า

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่นที่ ๑๔  ขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่  ๑๔ - วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านสิ่งพิมพ์ (Professional Development) ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ (Ethics Responsibility) และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์กรเพื่อสังคม (Organizational Social Responsibility) โดยจะมีอาจารย์และนักศึกษารวมทั้งคณะทำงานเข้าร่วมจำนวน ๑๐๐ คน

ในการนี้ สมาคมฯ จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านส่งนักศึกษาที่เรียนด้านหนังสือพิมพ์ ในชั้น ปีที่ ๓ หรือปีที่ ๔ (กรณีที่เป็นนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร ๓ ปีจบ ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนชั้นปีที่ ๓ เท่านั้น) หรือนักศึกษาที่กำลังอยู่ในระหว่างการทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรมนักข่าวพิราบน้อยมาก่อน จำนวนสถาบันละ ๒ คน เข้าร่วมการอบรม โดยนักศึกษาต้องส่งใบลงทะเบียนพร้อมตอบคำถามแบบเรียงความหัวข้อ ถ้าคุณเป็นผู้สื่อข่าว ๑. คุณต้องการเป็นผู้สื่อข่าวสายอะไร เพราะอะไร และ ๒. ถ้าได้ทำข่าวสิ่งแวดล้อม คุณอยากทำข่าวประเด็นอะไร เพราะอะไรความยาว ๑ หน้ากระดาษเอ ๔ มายังสมาคมฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ ทางโทรสาร. ๐๒-๖๖๘-๗๕๐๕ หรือ e-mail:reporter@inet.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์)

เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

หมายเหตุ โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒

รายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อย รุ่น ๑๔

วันพฤหัสบดีที่  ๑๔ - วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔  

ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  

หัวข้อ

รายละเอียด

๑. ชื่อโครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น ๑๔

๒. วัน-เวลา

วันพฤหัสบดีที่  ๑๔ - วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๓. สถานที่

๑. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒

(ตรงข้าม รพ. วชิระ ติดกับ สน. สามเสน )

๒. ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

๔. คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

นักศึกษาที่เรียนด้านหนังสือพิมพ์ ในชั้น ปีที่ ๓ หรือปีที่ ๔ หรือเป็นนักศึกษาที่กำลังอยู่ในระหว่างการทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรมนักข่าวพิราบน้อยมาก่อน รับสถาบันละ ๒ คน  โดยนักศึกษาต้องส่งใบลงทะเบียนพร้อมตอบคำถามแบบเรียงความหัวข้อ ถ้าคุณเป็นผู้สื่อข่าว ๑. คุณต้องการเป็นผู้สื่อข่าวสายอะไร เพราะอะไร และ ๒. ถ้าได้ทำข่าวสิ่งแวดล้อม คุณอยากทำข่าวประเด็นอะไร เพราะอะไร มายังสมาคมฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕

๕. สิ่งที่ต้องนำมาด้วย

๑.หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติฉบับล่าสุดของสถาบัน  (ถ้ามี)  ๒. เครื่องบันทึกเทป หรือ MP3 (ถ้ามี)   ๓. กล้องดิจิตอล / กล้อง DSLR  (ถ้ามี)  ๔. ยาประจำตัว (ถ้ามี)

๖. วันสุดท้ายของการรับสมัคร

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๗. ค่าลงทะเบียน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

๘. การเดินทาง

๑. สมาคมฯ จัดเตรียมพาหนะรับ - ส่งนักศึกษาจากอาคารสมาคมนักข่าวฯ-โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ให้ นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมต้องเดินทางไปกับสมาคมฯ เท่านั้น

๒. สมาคมฯจะสนับสนุนค่าเดินทางไป-กลับให้กับนักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัด ในอัตราค่าโดยสารรถไฟชั้น ๒ ปรับอากาศ หรือรถโดยสารประจำทางชั้น ๑ ปรับอากาศ (ยกเว้นรถ V.I.P.) โดยนักศึกษาสามารถนำหลักฐานการชำระเงินมาเบิกได้ในวันอบรม ส่วนค่าเดินทางจากที่พักไปยังสถานีรถโดยสาร นักศึกษาต้องรับผิดชอบเอง

๙. ที่พัก

สมาคมฯ จัดเตรียมที่พักให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม โดยจัดให้พักกับเพื่อนต่างสถาบันเพศเดียวกันเท่านั้น

 

๑๐. การแต่งกาย

๑.วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งจะมีพิธีเปิดการอบรม ขอให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา ๒. ส่วนในวันอื่น ๆ ที่มีการอบรม นักศึกษาควรแต่งกายสุภาพ เนื่องจากต้องมีการลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติการทำข่าวจริง

๑๑. เงื่อนไข

ต้องเข้าร่วมการอบรมจนจบหลักสูตร โดยสมาคมฯ จะมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าอบรมในวันสุดท้ายของการอบรม

๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ โทรสาร. ๐๒-๖๖๘-๗๕๐๕

www.tja.or.th E-mail: reporter@inet.co.th

๑๓. ผู้สนับสนุนโครงการ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ใบลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าวพิราบน้อยรุ่น ๑๔”

วันพฤหัสบดีที่  ๑๔ - วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

๑. ชื่อ (นาย/น.ส.) ……………………………นามสกุล ………………………………ชื่อเล่น…………………………

วัน-เดือน-ปีเกิด…………………………… อายุ……………………..……ปี………………………………..….เดือน

กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ………คณะ………………………………สาขา/ภาควิชา ……………………………………

มหาวิทยาลัย/สถาบัน……………………………………………………………………………………………………

โทร.(……)………..…………โทรศัพท์มือถือ…………………Email:………………..…………………………………

 

๒. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะ/สาขา/ภาควิชาให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมสัมมนาในโครงการ นักข่าวพิราบน้อยรุ่น ๑” โดยจะเข้าร่วมการสัมมนาตลอดโครงการ พร้อมกันนี้    ข้าพเจ้าได้แนบหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติฉบับล่าสุดของสถาบัน ตามที่ทางสมาคมฯ ต้องการมาพร้อมกับใบลงทะเบียนตอบรับแล้ว

๓. ประสบการณ์ในการฝึกงานหนังสือพิมพ์

(  ) เคย ฝึกงานหนังสือพิมพ์ ที่หนังสือพิมพ์…………………………เมื่อ…………………………………………

(  ) ไม่เคยฝึกงาน

๔.  จุดมุ่งหมายในชีวิตของนักศึกษาต่อวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

ขอรับรองว่าข้อความในใบลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาฉบับนี้ เป็นความจริงทุกประการ

……………………………………………………                        …………………………………………………….……

(……………………………………………………)            (………………………………………………………)

นักศึกษา                                                 คณบดี/หัวหน้าสาขา/ภาควิชา…………………………/                                                                  โทรศัพท์…..........................…………………

หมายเหตุ: ส่งใบลงทะเบียนพร้อมตอบคำถามแบบเรียงความหัวข้อ ถ้า๑. คุณต้องการเป็นผู้สื่อข่าวสายอะไร เพราะอะไร และ ๒. ถ้าได้ทำข่าวสิ่งแวดล้อม คุณอยากทำข่าวประเด็นอะไร เพราะอะไร ขนาดความยาวไม่เกิน  ๑ หน้ากระดาษ เอ ๔ กลับมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน เขตดุสิต เขตพระนคร กทม. ๑๐๓๐๐  โทรสาร ๐๒–๖๖๘–๗๕๐๕  e-mail:reporter@inet.co.th ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๗  กรกฎาคม ๒๕๕๔