การอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสร้างภาพลักษณ์

ภาพผู้ร่วมการอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ ที่จัดโดยฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมการอบรมประมาณ 20 คน

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์   สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจากคุณประภัสสร   ธุรนิกร   ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างภาพลักษณ์  จากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส  ในการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกสมาคมนักข่าว ฯ ในโครงการอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ  เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ให้กับนักข่าว ซึ่งรูปแบบการฝึกอบรม :  Interactive และ Individual Practice    จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่  24 กรกฎาคม  พ.ศ.2554  ณ ห้องประชุมอิศราอมันตกุล  ชั้น 3    อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  รับจำนวนจำกัดเพียง 25 คน เท่านั้น เนื่องจากเป็นการอบรมเพื่อให้คำแนะนำในการเสริมสร้างบุคลิกภาพรายบุคคล

กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่ผู้สื่อข่าว  เพื่อช่วยสร้างความประทับใจ   ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นใจแก่ผู้สื่อข่าวและแหล่งข่าว  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้สื่อข่าว

สำหรับหัวข้อของการอบรม ประกอบด้วย  การพัฒนาทักษะในการติดต่อสื่อสาร  ท่วงท่าอิริยาบถที่สง่างามทางธุรกิจ   การวิเคราะห์บุคลิกลักษณะรายบุคคล   ท่วงท่าในการนั่ง ยืน เดิน  การเสริมสร้างอิริยาบถในการนำเสนองานทางธุรกิจ   การทำงานและการเข้าสังคมระดับผู้บริหาร มารยาทการติดต่อสื่อสาร  การทักทาย   การแนะนำ  การใช้นามบัตร  บัตรเชิญ (Business Greetings)  มารยาทในการติดต่อสื่อสารของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันตก และมารยาทบนโต๊ะอาหาร

นอกจากนี้  มีการแนะนำเรื่องการแต่งกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพ   วิเคราะห์บุคลิกและรูปลักษณ์รายบุคคลเพื่อการเลือกสรรเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปร่าง หลักการเลือกสรรเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ส่งเสริมบุคลิก ภาพในแต่ละกาลเทศะ การผสมผสานสีสรรของเสื้อผ้าเพื่อสร้างบุคลิกที่สง่างามในการแต่งกาย  ตลอดจนการ การดูแลรักษาผิว  การเลือกทรงผมให้เหมาะสมกับบุคลิก

สำหรับผู้สื่อข่าวที่สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ  ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 นี้  รับจำนวนจำกัด เพียง  25 คนเท่านั้น     โดยคิดค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท (จะคืนให้ภายหลังจากที่ได้เข้าร่วมการอบรมเสร็จสิ้น )  สงวนสิทธิไม่คืนเงินประกันสำหรับผู้ที่แจ้งชื่อและไม่สามารถร่วมกิจการรมการอบรมได้ตามที่กำหนด

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

กิจกรรมการฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์ของนักข่าว

จัดโดย  ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ณ  ห้องประชุมอิศราอมันตกุล  ชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ.2554 เวลา  8.30 - 16.00 น

 

8.30 - 8.45 น                ลงทะเบียน

8.45 - 9.00 น                พิธีเปิดการอบรม

9.00 - 10.30 น             หัวข้อเรื่อง “ ท่วงท่าอิริยาบท “

(ท่วงท่าอิริยาบถ การวิเคราะห์บุคลิกลักษณะ  ท่วงท่าในการนั่ง ยืน เดิน  การเสริมสร้างอิริยาบถในการนำเสนองาน)

โดย   คุณประภัสสร   ธุรนิกร   ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างภาพลักษณ์

จากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส

10:30 - 10:45 น                        พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 น.                      หัวข้อเรื่อง “ มารยาทในการติดต่อธุรสื่อสาร “

(การทำงานและการเข้าสังคมระดับผู้บริหาร มารยาทการติดต่อสื่อสาร  การทักทาย การแนะนำ การติดต่อธุรกิจของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันตก  และมารยาทบนโต๊ะอาหาร )

12:00 – 13:00 น.                      พักประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 15:15  น.        หัวข้อเรื่อง “ การแต่งกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ “

(แนะนำเรื่องการแต่งกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพวิเคราะห์บุคลิกและรูปลักษณ์

การเลือกสรร เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปร่าง ในแต่ละกาลเทศะ)

15:15 – 15:30 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

15:30 - 16:00   น.                     สรุป ถาม-ตอบ