สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัย

ประกาศ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัย


สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้าความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1.ให้ผู้วิจัยเสนอหัวข้องานวิจัย และเค้าโครงงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชนและสื่อมวลชน หรืองานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการสื่อ ในยุคดิจิตอลมีเดีย ทั้งนี้ต้องเป็นงานวิจัยที่ยังไม่ได้รับการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
2. ให้เสนองบประมาณในการทำวิจัย พร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการวิจัย ทั้งนี้คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยจะพิจารณาจัดสรรทุนให้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงปริมาณงาน ความยากง่ายของงาน และองค์ความรู้ใหม่ที่อาจจะนำไปใช้ได้ในการทำงานจริง
3. การเสนองานวิจัย ประกอบด้วย หัวข้อวิจัย เหตุผลและปัญหานำวิจัย แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และระเบียบวิธีวิจัย ทั้งนี้ คณะกรรรมการสงวนสิทธิ ในการใช้ดุลพินิจคัดเลือกให้ทุนงานวิจัย กรณีที่งานวิจัยไม่ผ่านการพิจารณา จะไม่ส่งคืน
4. ให้ส่งเค้าโครงงานวิจัย มายังสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เลขที่ 538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2554 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2668-9900 หรือ 0-2243-5697

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
8 สิงหาคม 2554