ภาพการ-อบรมเชิงปฏิบัติการ“การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง”

 

ภาพบรรยายการการอบรม

 

คำชี้แจงเรื่องการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ“การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง”
ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

เรียน ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน

ในนามของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีและชื่นชมที่ท่านได้แสดงความสนใจและสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๖ - วันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ฮิลล์ไซด์รีสอร์ท คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี โดยที่หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง” เป็นหลักสูตรที่พัฒนาและจัดขึ้นเพื่อให้ผู้สื่อข่าวและช่างภาพจากสื่อหนังสือพิมพ์ สถานีโทรทัศน์และวิทยุ ได้เรียนรู้เรื่องการทำข่าวอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง

ในการนี้ เพื่อให้ทุกท่านได้เตรียมตัวก่อนที่จะเข้าร่วมการอบรมฯ จึงขอชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

๑. วิทยากรและองค์กรร่วมจัด

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้รับความร่วมมือจากINSI-International News Safety Institue (http://www.newssafety.org) โดยมีวิทยากรซึ่งเป็นเพื่อนนักข่าวจากฟิลิปปินส์จำนวน ๒ คนเป็นวิทยากรประกอบด้วย ๑. Mr. Victor Redmond Batario (หัวหน้าทีมวิทยากร) ซึ่งเป็นผู้อำนวยการบริหารของ INS ๒. Mr. Felino Antonio Alampay Gaston ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ ของ GMA Network Inc. (GMA-7) ประเทศฟิลิปปินส์

รวมทั้งทีมวิทยากรผู้ช่วยจากประเทศไทยจำนวน ๓ คน ประกอบด้วย ๑. คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ บรรณาธิการข่าว สถานีโทรทัสฯไทยพีบีเอส ๒. คุณมานพ ทิพย์โอสถ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และ ๓. คุณสุเมธ สมคะเน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ส่วนล่ามที่จะแปลภาษาอังกฤษ-ไทย-อังกฤษ คือคุณปรางค์ทิพย์ ดาวเรือง

๒. การแต่งกาย

ขอให้ทุกท่านแต่งกายด้วยชุดที่พร้อมสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวก และให้งดการสวมรองเท้า

แตะ เนื่องจากมีบางกิจกรรมที่ต้องมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว การสวมรองเท้าแตะจะไม่สะดวก รวมทั้งควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่พร้อมจะเปอะเปื้อน

หมายเหตุ กรุณาเตรียมเสื้อผ้ามาเปลี่ยนในกรณีที่ฝนตกแล้วต้องออกฝึกกลางสายฝนด้วย

๓. สุขภาพส่วนตัว

กรณีที่ท่านมีโรคประจำตัว กรุณาพกยาประจำตัวติดมาด้วย และหากท่านเป็นโรคใดโรคหนึ่งใน ๔ โรคต่อไปนี้ให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ สมาคมฯ ก่อนด้วย ๑. หอบหืด ๒.ความดันโลหิตสูง ๓. เจ็บหลัง และ ๔. กลัวเลือด

๔. สถานที่ในการอบรม

ณ ฮิลล์ไซด์รีสอร์ท คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี

โทรศัพท์. ๐๓๗-๒๑๕-๔๙๒-๖ http://www.hillsidecountry.com

๕. การเดินทาง

ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านมาขึ้นรถตู้เพื่อเดินทางต่อไปยังสถานที่สัมมนา ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือ พิมพ์แห่งประเทศไทย ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม.(ติด สน.สามเสน ตรงข้าม รพ. วชิระ อยู่ระหว่างสี่แยกวังศุโขทัยและสี่แยกซังฮี้) ในวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. (กรณีที่มาไม่ทันให้แจ้งให้สมาคมฯทราบก่อนที่โทรศัพท์ ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ / ๐๘๙-๖๘๘-๑๙๗๒)

๖. หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน

กรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาโทร. ๐๘๙-๖๘๘-๑๙๗๒ หรือ ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ คุณแดง-เทียมใจ ทองเมือง (ผู้จัดการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย)

๗. ผู้สนับสนุนการอบรม

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการอบรมจำนวน ๓ หน่วยงานประกอบด้วย ๑. องค์การยูเนสโก้ UNESCO ๒. เทสโก้โลตัส และ ๓. บริษัท ไทยประกันชีวิตจำกัด

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ INSI-International News Safety Institue จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง” ขึ้นเพื่อให้ผู้สื่อข่าวและช่างภาพจากสื่อหนังสือพิมพ์ สถานีโทรทัศน์และวิทยุ ได้เรียนรู้เรื่องการทำข่าวอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย ๑. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำข่าวในสถานการณ์ขัดแย้ง ๒. การประเมินความเสี่ยง-การตัดสินใจส่งนักข่าวลงพื้นที่ ๓. การทำข่าวท่ามกลางการจลาจลและความรุนแรง ๔. การช่วยเหลือพยาบาล ๕. เรียนรู้เรื่องอาวุธชนิดต่างๆ ๖. สถานการณ์การวางเพลิง ๗. การปฏิบัติตัวเมื่อถูกตั้งด่านตรวจ ๘. การเอาตัวรอดเมื่อถูกจับตัวโดยผู้ก่อการร้าย ๙. การปฏิบัติตัวในภาวะกดดันจากความรุนแรง โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๖ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ฮิลล์ไซด์รีสอร์ท คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี


สนใจสมัครด่วนภายใน วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ทางโทรสาร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ หรือ E-mail; reporter@inet.co.th

ดาวโหลดจดหมายเชิญพร้อมแบบตอบรับ

///////////////////////////////////////////////////////////////////

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง”
โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ INSI – International News Safety Institute
วันศุกร์ที่ ๒๖ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ฮิลล์ไซด์รีสอร์ทคันทรีโฮม กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔

๐๗.๐๐ น. ออกเดินทางจากสมาคมนักข่าวฯ

๐๙.๐๐ น. เดินทางถึงที่พัก ลงทะเบียน

๑๐.๐๐ น. แนะนำเนื้อหาการอบรม

  • บริบทและความเป็นจริงของสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน
  • การประเมินความเสี่ยง
  • การตัดสินใจและเตรียมตัวก่อนส่งนักข่าวลงพื้นที่

๑๒.๓๐ น. อาหารกลางวัน (ห้องระเบียงบัว ชั้น 2 คลับเฮาส์)

๑๓.๓๐ น. การพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยชีวิต

๑๖.๐๐ น. อาหารว่าง

๑๖.๐๐ น. การปฏิบัติตัวเมื่อถูกตั้งด่านตรวจ

๑๙.๐๐ น. อาหารค่ำ (ห้องระเบียงบัว ชั้น 2 คลับเฮาส์)

วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔

๐๗.๐๐ น. อาหารเช้า (ชั้น 2 อาคารชมดอยที่พัก)

๐๘.๐๐ น. ทบทวนเนื้อหาของวันที่ผ่านมา

๐๙.๐๐ น. เรียนรู้เรื่องอาวุธและการปฏิบัติตัวเมื่อมีการใช้อาวุธชนิดต่างๆ

๑๒.๐๐ น. อาหารกลางวัน (ห้องระเบียงบัว ชั้น 2 คลับเฮาส์)

๑๓.๐๐ น. การปฏิบัติตัวในการทำข่าวการจราจลที่มีฝูงชนบ้าคลั่ง

๑๕.๐๐ น. อาหารว่าง

๑๕.๑๕ น. สถานการณ์อุบัติเหตุบนท้องถนน

๑๖.๐๐ น. การเอาตัวรอดเมื่อถูกจับโดยผู้ก่อความไม่สงบที่ติดอาวุธ

๑๙.๐๐ น. อาหารค่ำ (ห้องระเบียงบัว ชั้น 2 คลับเฮาส์)

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

๐๗.๐๐ น. อาหารเช้า (ชั้น 2 อาคารชมดอยที่พัก)

๐๘.๐๐ น. ทบทวนเนื้อหาของวันที่ผ่านมา

๐๙.๐๐ น. การปฏิบัติตัวในสถานการณ์ความรุนแรง

๑๒.๐๐ น. อาหารกลางวัน (ห้องระเบียงบัว ชั้น 2 คลับเฮาส์)

๑๓.๐๐ น. สรุปผลการอบรม ประเมินผล และพิธีปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตร

๑๕.๐๐ น. จบการสัมมนา เดินทางกลับกทม.โดยสวัสดิภาพ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง”

เรียนรู้เรื่องปลอดภัยและการดูแลตัวเองระหว่างลงพื้นที่

หลักการและเหตุผล

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติของความขัดแย้งทางการเมืองที่ลุกลามบานปลายจนกลายเป็นความขัดแย้งของผู้คนในสังคมไทย ส่งผลให้คนไทยในสังคมที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันต้องกลายเป็นความขัดแย้ง มีการแบ่งขั้ว เลือกข้าง แยกฝักฝ่ายอย่างชัดเจน จนนำไปสู่การใช้อาวุธสงครามชนิดต่างๆ เป็นเครื่องมือในการทำร้ายฝ่ายที่เห็นไม่ตรงกัน ไม่เว้นแม้แต่สื่อมวลชนที่ต้องทำหน้าที่ในการรายงานความเป็นไปของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังหนีไม่พ้นที่ต้องเผชิญภาวะถูกคุกคามตกและตกเป้าหมายในการทำล้างอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

ความสูญเสียชีวิตของผู้คนจากเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับกลุ่มผู้ชุมนุมคนเสื้อแดง หรือกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ณ บริเวณถนนราชดำเนิน อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและสี่แยกคอกวัว เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๒๕๕๓ หลังจากนั้นยังได้เกิดเหตุการณ์ที่มึการใช้อาวุธสงครามยิงถล่มใส่สถานที่สำคัญๆหลายแห่ง และนำมาซึ่งความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งของประเทศ ถือเป็นฝันร้ายของคนไทย โดยเฉพาะเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๒๕๕๓ ที่มีการเผาทำลายอาคารห้างสรรพสินค้าอีกหลายแห่ง ทำให้ประเทศไทยต้องกลายเป็นดินแดงที่ไม่ปลอดภัยในมุมมองจากคนทั่วโลก ุ

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่า สื่อมวลชนที่ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรายงานข่าวและภาพข่าวเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากความวุ่นวายทางการเมืองในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่ามีทั้งผู้สื่อข่าวและช่างภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องเสียชีวิตและบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่ง ทำให้สื่อมวลชนจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การป้องกันตัวเองและรู้วิธีการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นก่อนลงพื้นที่ทำงานข่าว

ในการนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานในเบื้องต้นเกี่ยวกับอบรม “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความความรุนแรง”เพื่อเรียนรู้เรื่องการประเมินความเสี่ยง การตัดสินใจและเตรียมตัวก่อนส่งนักข่าวลงพื้นที่ การพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยชีวิต เรียนรู้เรื่องอาวุธและการปฏิบัติตัวเมื่อมีการใช้อาวุธชนิดต่างๆ การปฏิบัติตัวในการทำข่าวการจราจลที่มีฝูงชนบ้าคลั่ง การปฏิบัติตัวในสถานการณ์ความรุนแรงและการเยียวยาสภาพจิตใจหลังความกดดันในการทำงาน

เพื่อประโยชน์ในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนทุกแขนง

 

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อช่วยสร้างองค์ความรู้พื้นฐานให้แก่สื่อมวลชนเรื่องการทำข่าวอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่มีความ

เสี่ยง

๒. เพื่อสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนที่ต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง

วิธีดำเนินการอบรม

การจัดทำโครงการฝึกอบรมทั้งข้อมูลทฤษฎีเบื้องต้นและการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติจริง ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน

สถานที่

ณ ฮิลล์ไซด์รีสอร์ทคันทรีโฮม กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี

จำนวนผู้เข้าอบรม

มีการจำกัดจำนวนเพื่อประสิทธิภาพของผู้เข้ารับการอบรม รวม ๓๐ คน ได้แก่ ผู้สื่อข่าวและช่างภาพจากสื่อหนังสือพิมพ์ สถานีโทรทัศน์และวิทยุ และคณะทำงานและวิทยากรอีก ๑๐ คน รวมเป็น ๔๐ คน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๕๓๘/๑ ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ โทรสาร. ๐๒-๖๖๘-๗๕๐๕

www.tja.or.th E-mail: reporter@inet.co.th

๒. International News Safety Institute

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ประธานโครงการ นายเสด็จ บุนนาค อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ

ผู้จัดการโครงการ นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ เลขาธิการ สมาคมฯ

ผู้ประสานงานโครงการ นางสาวเทียมใจ ทองเมือง ผู้จัดการ สมาคมฯ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ช่วยสร้างองค์ความรู้ให้กับสื่อมวลชนในการทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการเรียนรู้วิธีป้องกันตัวจากอาวุธ-วัตถุระเบิดชนิดต่างๆ

๓. ช่วยเตรียมความพร้อมของสื่อมวลชนที่ต้องลงพื้นที่ที่มีความเสี่ยง