ด่วน…เลื่อนประชุมกรรมการสภาการ นสพ.

ด่วน...เลื่อนประชุมกรรมการสภาการ นสพ.

 

คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เลื่อนประชุมประจำเดือนกันยายน เพื่อรอคำอุทธรณ์กรณี อีเมลฯ สื่อ เข้าพิจารณาไปพร้อมกันเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า

วันที่ 22 สิงหาคม 2554 นายสุนทร จันทร์รังสี รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติคนที่ 1 เปิดเผยว่า   สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ได้เลื่อนประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ จากวันที่ 13 กันยายน 2554 เป็นวันที่ 20 กันยายน 2554 แล้ว

รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ กล่าวว่า ภายหลังจากที่สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ได้เปิดเผยข่าวสรุปข้อเท็จจริงกรณีการส่ง    อีเมลของนักการเมืองระบุการให้เงินและผลประโยชน์แก่ผู้ประกอบอาชีพสื่อมวลชน ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ต่อสาธารณชน และมีมติให้ดำเนินการตามธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ข้อ 22 ที่กำหนดว่าหลังจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ฯ รายงานผลการศึกษาแล้ว  จะต้องแจ้งให้ต้นสังกัดทั้ง 5 ฉบับ  และผู้ถูกพาดพิงทั้ง 7 รายรับทราบภายใน 30 วัน ซึ่งทางสำนักเลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ได้ดำเนินการแจ้งผลดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554

และตามธรรมนูญฯ ข้อดังกล่าว กำหนดไว้ด้วยว่า ทางต้นสังกัด และผู้ที่ถูกพาดพิงสามารถยื่นคำคัดค้านหากไม่พอใจในผลการสอบหรือเห็นว่ายังมีพยานหลักฐานและเหตุผลอื่นที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาได้ภายใน 20 วัน ซึ่งนับจากวันที่แจ้งผลการสอบสวนแล้วจะครบกำหนด 20 วัน ในวันที่ 16 กันยายน 2554 ทางคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ จึงเห็นว่าหากประชุมตามวันและเวลาเดิมที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่แรก ทางต้นสังกัด หรือผู้ที่ถูกพาดพิงบางราย อาจยังไม่ได้ยื่นคำคัดค้านเนื่องจากเห็นว่ายังเหลือเวลาอยู่ ทางคณะกรรมการจึงมีมติให้เลื่อนประชุมเป็นวันที่ 20 กันยายน 2554 เพื่อรอคำคัดค้านทั้งหมดเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาในคราวเดียวกันต่อไป

ทั้งนี้รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากมีองค์กรสมาชิกผู้เป็นต้นสังกัด หรือผู้ถูกกล่าวหา ยื่นคำคัดค้านมา ที่ประชุมคณะกรรมการต้องพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับอุทธรณ์ เพื่อดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติม แต่หากไม่มีผู้ใดยื่นคำคัดค้าน ที่ประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ก็จะพิจารณากำหนดท่าทีที่เหมาะสมของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ต่อไป