การส่งบทความเผยแพร่ในวารสารอิศราปริทัศน์

ประกาศ
วารสารอิศราปริทัศน์
เรื่อง การส่งบทความเผยแพร่ในวารสารอิศราปริทัศน์
 
          “อิศราปริทัศน์” เป็นวารสารวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ ที่ประยุกต์ใช้มาตรฐานตามเกณฑ์วารสารวิชาการระดับชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งกลางในการเผยแพร่งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านนิเทศศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรองรับงานวิจัยและบทบาททางวิชาการของคณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน และเพื่อเป็นแหล่งในการเผยแพร่บทความของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและวิชาชีพนิเทศศาสตร์อื่นๆ ที่มีคุณค่าและองค์ความรู้อันเกิดจากประสบการณ์ทางวิชาชีพในด้านต่างๆ
 
** การรับบทความ
          บทความวิจัย (research article) บทความวิทยานิพนธ์ (thesis article) บทความปริทัศน์ (review article) บทความวิชาการ (academic article) และบทความวิชาชีพ (professional article) ที่ได้รับ กองบรรณาธิการจะส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองอ่านเบื้องต้น ก่อนส่งให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน เพื่อให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ และอาจขอให้ผู้เขียนแก้ไขตามที่เห็นสมควร ยกเว้นบทความ “เรียนเชิญ “ประจำฉบับ จะข้ามขั้นตอนเหล่านี้ไป
          บทความที่ได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์ เป็นลิขสิทธิ์ที่ร่วมของผู้เขียนกับวารสารฯ เฉพาะการตีพิมพ์ครั้งแรก เมื่อตอบรับแล้ว จะต้องไม่ตีพิมพ์ที่อื่นๆ หลังจากนั้น เป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียน กรณีบทความเคยนำเสนอในการประชุมวิชาการอันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหรือพิมพ์เผยแพร่ในภาษาอื่นๆ ควรแจ้งไว้ให้ชัดเจน และขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธหากพบว่า ได้ตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อนแล้ว
 
** แนวคิดการรับบทความ
          สำหรับแนวคิดในการนำเสนอบทความ เพื่อการเผยแพร่ในฉบับนี้ มี 2 แนวคิดหลัก คือ ทิศทางและจริยธรรมของสื่อใหม่ (new media) กับ โครงสร้างการบริหารจัดการสื่อใหม่ (new media business model)  โดยจะเปิดรับบทความ ตั้งแต่วันที่ 1 -30 ตุลาคม 2554       
 
** การจัดพิมพ์ต้นฉบับ
          จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ความยาวระหว่าง 12 – 15  หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมเอกสารอ้างอิง) พิมพ์บนกระดาษหน้าเดียว ตั้งค่าหน้ากระดาษ (margin) เว้นขอบบนและขอบล่าง 1 นิ้ว ด้านซ้าย 1 นิ้วครึ่ง และด้านขวา 1 นิ้ว ตั้งค่ากระจายตัวอักษร (alignment) แบบ Thai Distributed มีเลขหน้ากำกับ โดยกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดแบบ single บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ถ้าใช้ตัวอักษรแบบ TH Sarabun PSK ชื่อเรื่องให้ใช้ ขนาด 22 พอยต์ หัวเรื่องย่อย ใช้ตัวหนาขนาด 18 พอยต์ วางตำแหน่งซ้ายสุดของหน้ากระดาษ หัวข้อหลัก ใช้ตัวหนา ขนาด 16 พอยต์ วางตำแหน่งให้ตรงกับย่อหน้า เนื้อเรื่อง ใช้ตัวพื้นขนาด 15 พอยต์ ถ้าใช้ตัวอักษรแบบอื่น ก็ให้ใช้ขนาดตัวอักษรตามนี้
 
** การอ้างอิง
          แหล่งข้อมูลที่อ้างอิงในบทความ เมื่อนำมาแสดงในรายการเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ ให้เรียงตามลำดับตัวอักษรด้วยระบบ MLA (Modern Language Association Style)
 
** การส่งต้นฉบับ
          ส่งต้นฉบับ 1 ชุด ระบุชื่อและข้อมูลของผู้เขียนในจดหมายนำ ข้อมูลที่ระบุได้แก่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ สถานที่ทำงาน คุณวุฒิการศึกษา (ชื่อปริญญาและสถาบัน) สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีมีผู้เขียนมากกว่า 1 คน ให้ระบุผู้รับผิดชอบบทความ (corresponding author) พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลมายัง บรรณาธิการ วารสารอิศราปริทัศน์ 538/1 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 และส่งบทความดังกล่าว พร้อมจดหมายนำ มาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ isramediareview@gmail.com
          วารสารอิศราปริทัศน์ กำหนดออกระยะแรกปีละ 2 เล่ม ในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
E-mail : isramediareview@gmail.com