อบรม “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน” รุ่นที่ 5

 

อบรม “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน” รุ่นที่ 5

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับ สถาบันอิศรา และ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ  บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันศุกร์ที่ 25 – วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2554 ณ คุ้มหม่อมไฉไล แม่น้ำท่าจีน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สื่อมวลชนที่สนใจสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด ภายในวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2554 (ไม่เสียค่าลงทะเบียน)

นายนพปฎล รัตนพันธ์ กรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับ สถาบันอิศรา และ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ  บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันศุกร์ที่ 25 – วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2554 ณ คุ้มหม่อมไฉไล แม่น้ำท่าจีน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์ในการอบรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักข่าวในพื้นที่ และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรมไปพัฒนาการเขียนข่าว สารคดีเชิงข่าว รายงานพิเศษ หรือการเขียนรูปแบบอื่น ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น

เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การสนทนาพิเศษ “จุดไฟนักข่าวก้าวสู่นักเขียน” เสวนา “ค้นชีวิต เคี่ยวคิด คัด-เขียน” กลวิธีการเขียน “เรื่องสั้น” รูปแบบต่างๆ “พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเขียนเรื่องสั้น” สนทนาเส้นทางสู่นักเขียนมืออาชีพ  เส้นทางสู่เรื่องสั้นซีไรต์  และการฝึกปฏิบัติการการเขียนเรื่องสั้น  โดยวิทยากรที่ให้เกียรติเข้าร่วมการบรรยายมีทั้ง นางชมัยภร แสงกระจ่าง   ที่ปรึกษา สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย,  นายเรวัตร พันธุ์พิพัฒน์ นักเขียนเรื่องสั้น-กวีซีไรท์ นายวัชระ สัจจะสารสิน นักเขียนรางวัลซีไรต์ 2551 “เราหลงลืมอะไรบางอย่าง”  นายประชาคม ลุนาชัย   นักเขียนรางวัลเซเว่นบุ๊คอะวอร์ด  และนายจเด็ด กำจรเดช นักเขียนรางวัลซีไรต์ 2554 “แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ”

สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมต้องส่ง 1.ใบสมัครพร้อม 2. งานเขียนความยาวไม่ต่ำกว่า 1 หน้าเอ 4  มายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ทางอีเมลล์ reporter@inet.co.th หรือโทรสาร. 02-668-7505 ภายในวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2554 รายละเอียดโทร. 02-668-9422

 

ดาวโหลด ( กำหนดการโครงการ / แบบตอบรับ )

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน”  รุ่นที่ ๕

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

และ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

สนับสนุนโดย  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ ๒๕ – วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ณ คุ้มหม่อมไฉไล แม่น้ำท่าจีน  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม

 

วันศุกร์ที่ ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๗.๐๐ น.         ออกเดินทาง จาก กทม.

๘.๔๕ น.         เดินทางถึงที่พัก

๙.๐๐ น.         พิธีเปิดการอบรม

โดย    ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สุวิทย์ กิ่งแก้ว  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ( มหาชน)

๙.๑๕ น.         สนทนาพิเศษ จุดไฟนักข่าวก้าวสู่นักเขียน

๑๐.๓๐ น.       พักอาหารว่าง

๑๐.๔๕ น.       เสวนา ค้นชีวิต เคี่ยวคิด คัด-เขียน

๑๒.๐๐ น.       อาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น.       กลวิธีการเขียน เรื่องสั้น รูปแบบต่างๆ

โดย     ชมัยภร แสงกระจ่าง   ที่ปรึกษา สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

๑๕.๐๐ น.       อาหารว่าง

๑๕.๑๕ น.       พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเขียนเรื่องสั้น

โดย     เรวัตร พันธุ์พิพัฒน์ นักเขียนเรื่องสั้น-กวีซีไรท์

วัชระ สัจจะสารสิน นักเขียนรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๑ “เราหลงลืมอะไรบางอย่าง”

ผู้ดำเนินรายการ วีระศักดิ์ พงศ์อักษร ที่ปรึกษา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทย และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

๑๗.๐๐ น.       ประเมินผลการสัมมนาประจำวัน

๑๘.๐๐ น.       อาหารเย็น

๑๙.๐๐ น.       เส้นทางสู่นักเขียนมืออาชีพ

โดย     ประชาคม ลุนาชัย   นักเขียนรางวัลเซเว่นบุ๊คอะวอร์ด

ผู้ดำเนินรายการ  เพทาย กันนิยม  สื่อมวลชนอิสระ

วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๘.๓๐ น.         ทบทวนการสัมมนาวันแรกและแบ่งกลุ่ม

๙.๐๐ น.         ฝึกปฏิบัติ

๑๒.๐๐ น.       อาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น.       เส้นทางสู่เรื่องสั้นซีไรต์

โดย     จเด็ด กำจรเดช นักเขียนรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๔ “แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ”

ผู้ดำเนินรายการ ไพลิน รุ่งรัตน์

๑๓.๔๕ น.       วิจารณ์งานเขียนโดยวิทยากร

๑๕.๔๕ น.       อาหารว่าง

๑๖.๐๐ น.       พิธีมอบเกียรติบัตรและปิดการอบรม

๑๖.๓๐ น.       เดินทางกลับ กทม. โดยสวัสดิภาพ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน” รุ่นที่ 5

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับ สถาบันอิศรา

และ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

สนับสนุนโดย บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน

วันศุกร์ที่ 25 – วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2554

ณ คุ้มหม่อมไฉไล แม่น้ำท่าจีน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

 

ความเป็นมา

ปี 2550 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีจุดประสงค์ที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่มวลสมาชิก และมีความหวังที่จะให้นักข่าวในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมกับสมาคมให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับว่าในสนามข่าวมีนักข่าวหน้าใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยความสัมพันธ์ของนักข่าวในพื้นที่ต่างเป็นไปในเชิงระนาบ ทำให้การแลกเปลี่ยนหรือพูดคุยเกี่ยวกับสาระสำคัญของวิชาชีพถูกหยิบยกมาพูดกันในวงแคบเท่านั้น

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ ของสมาคมฯ จึงเห็นควรที่จะเร่งจัดกิจกรรมให้นักข่าวในพื้นที่ได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนักข่าวในสายงานเดียวกัน หรือระหว่างสายงาน นอกจากมีจุดประสงค์เพื่อให้นักข่าวเข้ามามีส่วนร่วมกันสมาคมฯมากขึ้นแล้วยังเล็งเห็นว่าการที่นักข่าวในพื้นที่ได้มาพบปะหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันจะนำไปสู่ความเกี่ยวดองทางความคิดต่อไป

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงใช้วิธีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับนักข่าวเป็นตัวเชื่อมในการสร้างความสัมพันธ์ในมวลหมู่นักข่าว โดยริเริ่ม “โครงการปั้นนักเขียนนักข่าว” ขึ้น  ด้วยการเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ และชำนาญในด้านการเขียน อาทิ นวนิยาย หรือเรื่องสั้น มาเป็นผู้อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักข่าวที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับนักข่าว และสามารถนำไปดัดแปลงให้ใช้ได้กับงานที่ทำอยู่ประจำ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยมีภารกิจหลักในการส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพ การสร้างหลักประกันทางด้านวิชาชีพของนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ ตลอดจนงานด้านการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการนำเสนอข่าวสารสู่ประชาชน

ดังนั้น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงมอบหมายให้ “สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย” จัดตั้งโดยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบภารกิจในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน” ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2550 ณ คุ้มแม่น้ำท่าจีนหม่อมไฉไล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิอิศรา อมันตกุล มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ และ กองทุนส่งเสริมจรรยาบรรณนักข่าว (อนุสรณ์ โชติ ทัศนียะเวช) โดยมีนักข่าวผ่านการอบรมโครงการ “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน” ดังกล่าว จำนวน 30 คน

ต่อมาในปี 2551 คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารสถาบันอิศรา เห็นชอบให้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน” รุ่นที่ 2 เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการริเริ่มโครงการดังกล่าวต่อไป  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2551 ณ ภูตะวันรีสอร์ท อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ในการอบรมครั้งนี้มีนักข่าวผ่านการอบรมทั้งสิ้น 32 คน และในปี 2552 มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน” รุ่นที่ 3 อย่างต่อเนื่อง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2552 ณ บ้านทิพย์สวนทอง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีนักข่าวผ่านการอบรมทั้งสิ้น 20 คน และรุ่นที่ 4  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2553 ณ ณ บ้านอัมพวารีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีนักข่าวผ่านการอบรมทั้งสิ้น 34 คน

ขณะเดียวกันโครงการนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยในการเชิญนักเขียนที่มีความโดดเด่นและเชี่ยวชาญในด้านการสร้างสรรค์งานเขียน เพื่อเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านงานเขียนแก่นักข่าวผู้เข้าร่วมอบรมอันจะเป็นบันไดก้าวไปสู่การเป็นนักเขียนที่ดีต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์

1)       เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักข่าวในพื้นที่

2)       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรมไปพัฒนาการเขียนข่าว สารคดีเชิงข่าว รายงานพิเศษ หรือการเขียนรูปแบบอื่น ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น

3)       เพื่อให้นักข่าวสามารถพัฒนาตนเองเข้าไปสู่ถนนนักเขียนมากขึ้น

องค์กรร่วมจัด

1) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

2) สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

3) สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

4) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ผู้เข้าร่วมการอบรม

นักข่าวไม่จำกัดสายงาน อายุ และสังกัด จำนวน 25-30 คน

ระยะเวลาจัดอบรม

วันศุกร์ที่ 25 – วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2554

สถานที่

ณ คุ้มหม่อมไฉไล แม่น้ำท่าจีน  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

แบบตอบรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน”  รุ่นที่ 5

วันศุกร์ที่ 25 – วันเสาร์ที่ 26  พฤศจิกายน 2554

ณ คุ้มหม่อมไฉไล แม่น้ำท่าจีน  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) (นาย / นาง / นางสาว) .................................................................ชื่อเล่น......................

Name (English) (MR./Mrs./Ms.)………………………………………………………………………………………..

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ……………………….. ตำบล ………………………….…… อำเภอ …………………..….……จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์ …………..….โทรศัพท์…………..……..…..… โทรสาร................................มือถือ………………………………………….Email: ……………………................................................................

อายุ …………ปี     ปัจจุบันทำงานด้าน q หนังสือพิมพ์          q วิทยุ               q โทรทัศน์

การศึกษา  q ปริญญาตรี คณะ.......................................... สาขาวิชา...............................................................

สถาบันการศึกษา...............................................................................ปีที่จบ พ.ศ........................

q ปริญญาโท คณะ.......................................... สาขาวิชา................................................................

สถาบันการศึกษา...............................................................................ปีที่จบ พ.ศ........................         q อื่นๆ...........................................................................................................................................

ชื่อหน่วยงาน………………………………………….........ตำแหน่ง………………………… อายุงาน................. ปี ลักษณะงาน........................................................................................................................................................

ประเภทงานเขียนที่ถนัด/สนใจ

q สารคดี        q บทความ      q บทกวี          q เรื่องสั้น        q นวนิยาย      q วรรณกรรมแปล

q อื่นๆ (โปรดระบุ) .........................................................................................................................................

ประสบการณ์เกี่ยวกับงานเขียน (นอกเหนือจากงานข่าว)

............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................

นามปากกา.........................................................................................................................................................

ความคาดหวังต่อการอบรม

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................

หมายเหตุ : 1) ผู้เข้าอบรมไม่เสียค่าลงทะเบียน โดยสมาคมนักข่าวฯรับผิดชอบค่าที่พัก (พักคู่) และค่าอาหารตลอดการอบรม (ผู้เข้ารับการอบรมรับผิดชอบค่าเดินทางจากภูมิลำเนาเอง)

2) สมาคมฯ จะพิจารณารับผู้เข้าอบรมโดยใช้หลักเกณฑ์ผู้สมัครที่ส่งใบสมัครพร้อมงานเขียนความยาวไม่ต่ำกว่า 1 หน้าเอ4 (งานเขียนความเรียง หรือเรื่องสั้น) และใช้เกณฑ์การสมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน  โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายในวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2554

3) เมื่อสมาคมฯ พิจารณารับท่านเข้ารับการอบรมแล้ว ท่านต้องโอนเงินประกันการเข้าร่วมการอบรมจำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ให้แก่สมาคมฯ ชื่อบัญชี “สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยสามเสน ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 073-2-11315-3 ภายในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2554 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยสมาคมฯ จะคืนเงินจำนวนดังกล่าว หลังจากที่ท่านได้เข้าร่วมตลอดการอบรมเท่านั้น

ในการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะอยู่ร่วมการอบรมตลอดการอบรม

 

 

ลงชื่อ………………………………………… ลงชื่อ…………………………………..................

 

(...............................................................)   (.............................................................)

ผู้สมัครเข้าร่วมอบรม                                                        หัวหน้างานผู้รับรอง

 

ประสานงานติดต่อ :  พีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล   โทร. 02-668-9422

โทรสาร.02-668-7505 email: reporter@inet.co.th