ผลการประชุมใหญ่ฯสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ ปี 2564

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2564 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

โดยช่วงเช้าก่อนเริ่มประชุม มีพิธีทำบุญถวายสังฆทานแด่นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ  ณ พระอุโบสถ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาคมทำต่อเนื่องมากว่า 60 ปีเพื่อรำลึกถึงบรรดานักหนังสือพิมพ์รุ่นพี่ผู้ล่วงลับไปแล้ว

จากนั้นนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานในการการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  โดยมีสมาชิกสมัครใหม่มาแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่จำนวน 31 คน แบ่งเป็นประเภท สามัญสมาชิกจำนวน 23 คน และวิสามัญสมาชิกจำนวน 8 คน  

ต่อจากนั้นอุปนายกแต่ละฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ ฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ และฝ่ายต่างประเทศ ได้รายงานภาพรวมในการจัดกิรรมในรอบปี 2563 ให้สมาชิกรับทราบ พร้อมกันนี้ เหรัญญิก สมาคมฯ ได้รายงานและขอรับรองงบดุลปี 2563 ให้สมาชิกรับทราบ พร้อมกับเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสอบถามในประเด็นข้อสงสัย 

ถัดมาเป็นการเลือกตั้งซ่อมแทนกรรมการบริหารที่ลาออกและเปลี่ยนต้นสังกัดส่งผลให้เปลี่ยนสถานะประเภทสมาชิก โดยที่ประชุมใหญ่ฯได้เลือกตั้งสมาชิกเป็นกรรมการบริหารฯ จำนวน 4คน คือ  1.นายสมศักดิ์ ศรีกำเหนิด (บ้านเมืองออนไลน์) 2.นางสาวอัญชลี คงกรุต (บางกอกโพสต์) 3.นางอุษา มีชารี (เดลินิวส์) และ4.นางสาวจิตวดี เพ็งมาก (เดลินิวส์) มาแทนกรรมการที่ลาออกไป 

หลังจากนั้นได้มีการประชุมกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 1/2564 และมีมติกำหนดตำแหน่งของกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อทำหน้าที่บริหารงานของสมาคมฯ  ตามข้อบังคับข้อ 14 หมวด 6 ว่าด้วยการบริหารสมาคมฯ  ดังนี้ 

1.นายมงคล บางประภา  (บางกอกโพสต์) นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  2.นางสาวน.รินี เรืองหนู (มติชน) อุปนายกฝ่ายวิชาการ 3.ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย (แนวหน้า) อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ  4.นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง (ฐานเศรษฐกิจ) อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ 

5.นายชุมพล แก้วแจ่ม (สยามรัฐ) อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ 6.นายวัสยศ งามขำ (บางกอกโพสต์) อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 7.นายวัฒนะชัย ยะนินทร(ผู้จัดการ) เหรัญญิก 8.นางสาวหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ (กรุงเทพธุรกิจ) รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ 9.นายชำนาญ ไชยศร (ไทยรัฐ)  รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ 10.นายสมศักดิ์ ศรีกำเหนิด (บ้านเมืองออนไลน์) นายทะเบียน 

11.นายธีรนัย จารุวัสตร์ (ข่าวสด) กรรมการฝ่ายต่างประเทศ  12.นางสาวอัญชลี คงกรุต (บางกอกโพสต์) กรรมการฝ่ายต่างประเทศ 13.นางอุษา มีชารี (เดลินิวส์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ 14.นางสาวธนิตา อิสรา (ผู้จัดการ)  กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ 15.นางสาวจิตวดี  เพ็งมาก (เดลินิวส์)กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

กรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมฯ จำนวน 5 คน ดังนี้  1.นางผุสดี คีตวรนาฏ (ซิงจงเอี๋ยน) 2.ดร.เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ (มติชน)  3.นายสมาน สุดโต (โพสต์ทูเดย์)  4.นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง  (อีคอนนิวส์) 5.ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล (ผู้จัดการ)

โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯและคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพจะมีวาระดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565

สำหรับวันที่ 5 มีนาคม ซึ่งตรงกับ “วันนักข่าว” สมาคมนักข่าวฯ ได้จัดงาน เนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี เวลา 10.00-12.00 น.ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) กิจกรรมในงานประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษ "มองไปข้างหน้าเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก ” โดย        ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัถัด(UNCTAD) และอดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก(WTO)  และมีพิธีมอบรางวัลผลการประกวดข่าวและภาพข่าว รางวัล “อิศรา อมันตกุล” ด้วย

#สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย #สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ #Thaijournalistsassociation #66ปีTJA