สภาการนสพ. ตั้ง 5 กรรมการอำนวยการเลือกตั้ง พร้อมรับรอง 2 กรรมการใหม่

สภาการนสพ. ตั้ง 5 กรรมการอำนวยการเลือกตั้ง พร้อมรับรอง 2 กรรมการใหม่

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ตั้ง 5 กรรมการอำนวยการเลือกตั้ง และกำหนดวันเลือกตั้งก รรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ชุดใหม่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 พร้อมรับรอง นายปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร และนายสุริยะ คชินทร เป็นกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ

นายปราโมทย์ ฝ่ายอุประ ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ      สภาการหนังสือพิมพ์ฯ เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2554 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติสมัยที่ 7 ตามข้อบังคับสภาการหนังสือพิมพ์ ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540 ข้อ 4 ความว่า ก่อนครบวาระของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 120 วัน ให้คณะกรรมการจัดการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ในวาระถัดไป ให้แล้วเสร็จก่อนหมดวาระไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ประกอบด้วย ประธาน 1 คน และกรรมการอื่นอีก 3 คน และให้เลขาธิการทำหน้าที่เป็นเลขานุการและกรรมการ ทั้งนี้ที่ประชุมจึงได้แต่งตั้งคณะ กรรมการชุดดังกล่าวแล้ว จำนวน 5 คน ประกอบด้วย นายมานิจ สุขสมจิตร เป็นประธาน นายสมาน สุดโต นายสุนทร จันทร์รังษี นายสวิชย์ บำรุงสุข เป็นกรรมการ และ       นายพรชัย ปุณณวัฒนาพร เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ เป็นเลขานุการและกรรมการ โดยกำหนดวันเลือกตั้ง คือวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

นอกจากนี้ประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ยังได้เปิดเผยถึงขั้นตอนการเลือกตั้งกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ สมัยที่ 7 ว่า ภายหลังจากแต่งตั้งกรรมการอำนวยการเลือกตั้งแล้ว ทางสำนักเลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ จะส่งจดหมายเชิญองค์กรสมาชิกส่งผู้ แทนลงสมัครเลือกตั้ง กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ทั้งประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2555 และในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 จะเชิญผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ สมัยที่ 7 มาลงคะแนนเสียงเลือกกันเอง จากนั้นให้กรรมการ ทั้งประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 เสนอชื่อกรรมการสรรหา กรรมการประเภทที่ 3 โดยต้องส่งรายชื่อกรรมการ ประเภทที่ 3 ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555  จากนั้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 กรรมการประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ต้องประชุมร่วมกันเพื่อดำเนินการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 7 คน เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ  ในวันที่ 6 มีนาคม 2555 กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ สมัยที่ 7 จะเข้ารับมอบงานจาก กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ สมัยที่ 6 ต่อไป

พร้อมกันนี้ที่ประชุม ยังมีมติรับรอง นายปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ไทย โพสต์ เป็นกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ประเภทที่ 1 แทนนายสมหมาย ปาริจฉัตต์ ที่ขอลาออก และรับรอง นายสุริยะ คชินทร หัวหน้ากองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ เป็นกรรมการประเภทที่ 3 แทนนายศุภชัย ปกป้อง ที่ขอลาออกเช่นกัน

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

15 ธันวาคม 2554