การประกวดรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี ๒๕๕๔

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ  และข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่น ในสถาบันอุดมศึกษารางวัล “พิราบน้อย” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดม ศึกษาต่าง ๆ โดยจะมีการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล “พิราบน้อย” เป็นประจำทุกปี

บัดนี้  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เริ่มดำเนินการจัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ  ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ  และข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่น ในสถาบันอุดมศึกษา รางวัล “พิราบน้อย” และสารคดีเชิงข่าวรางวัล “ริต้า ปาติยะเสวี” ประจำปี ๒๕๕๓ แล้ว จึงเรียนเชิญท่านส่งผลงานของนักศึกษาเข้าประกวดชิงรางวัลดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ รายละเอียดตามประกาศและหลักเกณฑ์การส่งผลงานข่าวเข้าประกวดที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการส่งผลงานเข้าประกวด และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

/////////////////////////////////////////////

ที่ สขนท.นว. ๔๐๑/๑๒/๒๕๕๕
๑๐  มกราคม  ๒๕๕๕

เรื่อง    ขอเชิญส่งผลงานหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ-ข่าวฝึกปฏิบัติ-ข่าวสิ่งแวดล้อม และรางวัลข่าวสารคดีเชิงข่าวดีเด่น ในสถาบันอุดมศึกษา รางวัล “พิราบน้อย” ประจำปี ๒๕๕๔
เรียน    อาจารย์ที่ปรึกษาการจัดทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา
สิ่งที่ส่งมาด้วย    ประกาศเรื่องการประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ-ข่าวฝึกปฏิบัติ-ข่าวสิ่งแวดล้อม
และรางวัลข่าวสารคดีเชิงข่าวดีเด่น ในสถาบันอุดมศึกษา รางวัล “พิราบน้อย” ประจำปี ๒๕๕๔

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ  และข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่น ในสถาบันอุดมศึกษารางวัล “พิราบน้อย” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดม ศึกษาต่าง ๆ โดยจะมีการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล “พิราบน้อย” เป็นประจำทุกปี

บัดนี้  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เริ่มดำเนินการจัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ  ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ  และข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่น ในสถาบันอุดมศึกษา รางวัล “พิราบน้อย” และสารคดีเชิงข่าวรางวัล “ริต้า ปาติยะเสวี” ประจำปี ๒๕๕๔ แล้ว จึงเรียนเชิญท่านส่งผลงานของนักศึกษาเข้าประกวดชิงรางวัลดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ รายละเอียดตามประกาศและหลักเกณฑ์การส่งผลงานข่าวเข้าประกวดที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการส่งผลงานเข้าประกวด และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ(นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์)
เลขาธิการ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การประกวดรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี
หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ  ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติดีเด่น
ข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่น และรางวัลสารคดีเชิงข่าวดีเด่น
ในสถาบันอุดมศึกษาของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๔


หลักการและเหตุผล
ในสถาบันอุดมศึกษาได้เปิดสอนวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ และวารสารศาสตร์อย่างกว้างขวาง โดยมีสถาบันการศึกษาทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้พยายามจัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการทำหนังสือพิมพ์ในสถาบันการศึกษาของตัวเอง  และเพื่อฝึกฝนให้นิสิตนักศึกษามีความรู้ความชำนาญในงานวิชาชีพหนังสือพิมพ์ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรวิชาชีพหนังสือพิมพ์ เห็นว่าการส่งเสริมให้มีการจัดทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา จะเป็นเครื่องมือและกระบวนการในการช่วยให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทและภาระกิจที่แท้จริงของนักหนังสือพิมพ์มากขึ้น จึงเห็นสมควรให้มีการประกวดรางวัล “พิราบน้อย”  (เริ่มปีที่ พ.ศ. ๒๕๓๖)  ควบคู่ไปกับการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ   ”นักข่าวพิราบน้อย”

วัตถุประสงค์
๑.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์ และวารสารศาสตร์  ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ
๒.  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษา  กับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
๓.  เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนที่สนับสนุนโครงการฯ

ประเภทรางวัล

๑. รางวัลหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติในสถาบันอุดมศึกษา   “รางวัลพิราบน้อย”
๑.๑ รางวัลดีเด่น-โล่เกียรติยศ   พร้อมเงินรางวัล      ๒๐,๐๐๐  บาท    ๑ รางวัล
๑.๒ รางวัลชมเชย-โล่เกียรติยศ   พร้อมเงินรางวัล     ๑๐,๐๐๐  บาท    ๒ รางวัล
๒. รางวัลข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติในสถาบันอุดมศึกษา   “รางวัลพิราบน้อย”
๒.๑ รางวัลดีเด่น-โล่เกียรติยศ   พร้อมเงินรางวัล      ๑๕,๐๐๐  บาท    ๑ รางวัล
๒.๒ รางวัลชมเชย-โล่เกียรติยศ   พร้อมเงินรางวัล       ๗,๕๐๐  บาท    ๒ รางวัล
๓. รางวัลข่าวสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษา   “รางวัลพิราบน้อย”
๓.๑ รางวัลดีเด่น-โล่เกียรติยศ   พร้อมเงินรางวัล      ๑๐,๐๐๐  บาท    ๑ รางวัล
๔. รางวัลสารคดีเชิงข่าวดีเด่น    “รางวัลริต้า ปาติยะเสวี”
๔.๑ รางวัลดีเด่น-โล่เกียรติยศ   พร้อมเงินรางวัล        ๕,๐๐๐  บาท    ๑ รางวัล


หลักเกณฑ์การพิจารณา
๑.หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
๑.๑ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ (Aims & Objectives)
(๑) บรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษา
(๒) ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
๑.๒ เนื้อหาสาระ (Theme & Contents)    
(๑) การนำเสนอเนื้อหาของข่าว , บทความ , รายงาน
(๒) ความหลากหลายของสาระ และภาพรวม
(๓) การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ความถูกต้อง เหมาะสม
(๔) การจัดวางเนื้อหา และหลักการบรรณาธิกรณ์    
(๕) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
(๖) การนำหลักวิชาการมาประยุกต์ใช้
๑.๓ แนวคิดรูปเล่ม (Lay-out & Illustration Concept)
(๑) แนวคิดหลัก (Concept)
(๒) เอกลักษณ์ (Identity)
(๓) รูปเล่มเพื่อการสื่อสาร (Lay-out for Communication)    
(๔) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๑.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณ (Moral & Code of Ethics)
(๑) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
(๒) ความพร้อมในการเข้าสู่วิช่าชีพ
๒. ข่าวฝึกปฏิบัติ
๒.๑ คุณภาพ (Quality)
(๑) ความถูกต้องและความเป็นจริง
(๒) ความสมดุล
(๓) ความเป็นปัจจุบัน
(๔) ความสมบูรณ์ (๕Ws ๑H)
(๕) ความถูกต้องและเหมาะสมในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
๒.๒ คุณค่า (Value)
(๑) เรื่องใกล้ตัว
(๒) ผลกระทบเชิงมูลค่า หรือเชิงสังคม
(๓) เรื่องที่ผิดไปจากปกติวิสัย    
๒.๓ ผลกระทบ (Impact)
(๑) ศักยภาพที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์
(๒) หรือได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในระดับหนึ่ง
๒.๔ จรรยาบรรณ (Code of Ethics)
(๑) สำนึกในจริยธรรม
(๒) สะท้อนความรับผิดชอบในการนำเสนอ
๓. ข่าวสิ่งแวดล้อม
๓.๑ แนวทางการพิจารณาเช่นเดียวกับข่าวฝึกปฏิบัติ
๓.๒ พิจารณาผลกระทบในการนำเสนอด้านสิ่งแวดล้อม    
๔. สารคดีเชิงข่าวดีเด่น
๔.๑ พิจารณาจากรูปแบบการนำเสนอในลักษณะสารคดีเชิงข่าว
๔.๒ พิจารณาเนื้อหาและประเด็นในการนำเสนอเช่นเดียวกับข่าวฝึกปฏิบัติ

การส่งผลงาน เข้าประกวด
๑. ต้องเป็นหนังสือพิมพ์หรือข่าวในหนังสือพิมพ์ในสถาบันอุดมศึกษาที่จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษา ในหลักสูตรวิชาการหนังสือพิมพ์  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ฉบับสุดท้ายไม่เกินวันที่  ๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๒. หนังสือพิมพ์  ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ ๑ ฉบับ   ส่งฉบับละ ๙ สำเนา และต้องส่งคำอธิบายเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหนังสือพิมพ์ฉบับที่ส่งเข้าประกวดมาด้วย
๓. ข่าวแต่ละประเภท ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ ๓ ข่าว    ส่งข่าวละ ๙ สำเนา
๔. กรณีส่งข่าวเดียวกันเข้าประกวดทั้ง ๒ ประเภทข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติในสถาบันอุดมศึกษา  หรือรางวัลข่าวสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษา  ผู้ส่งจะต้องทำแฟ้มสำเนาแยกต่างหาก
๕. ส่งผลงานมายัง   สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน เขตดุสิต  กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐   โทรศัพท์ ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒  ภายในวันที่ ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕

การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการหนังสือพิมพ์และนักวิชาการในวงวิชาการหนังสือพิมพ์  ๗ คน    
การประกาศผล
การประกาศผลการตัดสิน  และการมอบรางวัล  จะมีขึ้นในวันที่  ๔ มีนาคม ๒๕๕๕  อันเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย            
ประกาศมา ณ วันที่  ๑๐ มกราคม  ๒๕๕๕
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย