ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ที่ สขนท.นว.  ๔๐๖/๑๒/๒๕๕๕

๒๗  มกราคม  ๒๕๕๕

เรื่อง    ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรียน เพื่อนนักข่าว(เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม)

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑) คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิ์และหน้าที่ของสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

๒) ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ

เนื่องในโอกาสวันนักข่าว ๕ มีนาคม ของทุกปีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยในการประชุมดังกล่าวจะมีวาระของการพิจารณารับรองสมาชิกใหม่ของสมาคมซึ่งจัดขึ้นปีละครั้งเดียวเท่านั้น

ดังนั้น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนนักข่าว สมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมฯ โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี  มีตำแหน่งและมีรายได้ประจำ และทำงานอยู่ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวสารเป็นสาระสำคัญ

๑)     กรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วนส่งมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หรือ

ส่งผ่านกรรมการบริหารสมาคมที่อยู่ในสังกัด   ภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕

๒)     เมื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้พิจารณารับรองใบสมัครของท่านแล้ว ทางสมาคมจะแจ้งให้ท่านทราบเพื่อมาแสดงตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ๑๐๐ บาท พร้อมค่าบำรุงสมาชิกปีแรกอีก ๒๐๐ บาท ในวันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ ที่ทำการของสมาคม

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนข้างต้นแล้ว ถือว่าท่านได้เป็นสมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์โดยสมบูรณ์และมีศักดิ์และสิทธิ์ในฐานะสมาชิกของสมาคมทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญชวนท่านสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์มา ณ โอกาสนี้


ขอแสดงความนับถือ

(นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี)

นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

รายละเอียด      คุณกนก สิริกาญจน      โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิ์และหน้าที่ของสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

หน้าที่ของสมาชิก

สมาชิกมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์และเกียรติคุณของสมาคมกับต้องสนับสนุนช่วย เหลือกิจกรรมของสมาคม  ชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่น ตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมกำหนด  ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพและปฏิบัติตามข้อบังคับหรือระเบียบของ สมาคมทุกประการ

สิทธิของสมาชิก

(๑)  เข้าร่วมประชุมและใช้สถานที่ของสมาคมตามระเบียบที่สมาคมกำหนด

(๒)  ประดับเครื่องหมายของสมาคมในโอกาสอันควร

(๓)  เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคม

(๔)  ตรวจดูรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารและบัญชีงบดุลของสมาคม

(๕)  ได้รับสวัสดิการและบริการต่าง ๆ  ที่สมาคมจัดขึ้น  ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบที่สมาคมกำหนด

สวัสดิการของสมาชิก

๑.  สวัสดิการคลอดบุตรคนแรก สมาคมมอบสวัสดิการคลอดบุตรคนแรกเป็นเงินช่วยเหลือจำนวน ๕,๐๐๐ บาท โดยสมาชิกต้องยื่นขอพร้อมหลักฐานสูจิบัตรภายในกำหนด ๓ เดือนนับตั้งแต่คลอดบุตรคนแรก

๒. สวัสดิการทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคม มอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา สมาชิกที่ยื่นขอรับทุนครอบครัวละ ๑ ทุน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ปริญญาตรี โดยใช้ดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีกองทุนการศึกษามาเฉลี่ยกับจำนวนสมาชิกผู้ขอทุนแต่ไม่ต่ำกว่าทุนละ ๒,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดจำนวนเงินแต่ละทุน พร้อมทั้งให้มีการกำหนดเพดานเงินเดือนของผู้รับทุนในอัตราที่เหมาะสม

๓. สวัสดิการรักษาพยาบาล สมาคมมอบสวัสดิการรักษาพยาบาลให้กับสมาชิกโดยแยกเป็นสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับคนไข้นอกและผู้ป่วยใน

(๑) สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับคนไข้นอก สมาคม มอบสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับคนไข้นอกครั้งละไม่เกิน ๕๐๐ บาท โดยเบิกได้ไม่เกิน ๖ ครั้งต่อปี โดยสมาชิกต้องขอรับสวัสดิการจากสมาคมภายใน ๑ เดือน นับแต่วันที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ทั้งนี้สมาชิกต้องนำใบรับรองแพทย์และใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล(ฉบับจริง) มามอบให้กับสมาคมเป็นหลักฐาน

(๒) สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน  สมาคม มอบสวัสดิการให้กับสมาชิกซึ่งเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน (เข้ารักษาพยาบาลตั้งแต่ ๑๒ ชั่วโมง) สมาคมจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ทั้งนี้ไม่เกินครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท โดยเบิกได้ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี โดยสมาชิกต้องนำใบรับรองแพทย์และใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล(ฉบับจริง) มามอบให้กับสมาคมเป็นหลักฐาน กรณีที่นำสำเนาใบเสร็จมาแสดงสมาชิกต้องนำหลักฐานการรับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือบริษัทประกันชีวิตมาแสดงด้วย

๔. สวัสดิการมรณกรรม

สมาคมมอบสวัสดิการมรณกรรมให้กับสมาชิกโดยแบ่งเป็น ๒ กรณี

(๑) การจัดทำประกันชีวิต สมาคมจัดทำประกันชีวิตให้กับสมาชิกโดยมีทุนประกันดังนี้

ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ทายาทจะได้รับทุนประกันชีวิต ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทายาทจะได้รับทุนประกันชีวิต ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ในกรณีที่สมาชิกสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ สมาชิกจะได้รับเงินชดเชยตามเงื่อนไขสัญญา

ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องเขียนใบสมัครเข้าทำประกันชีวิตตามแบบที่สมาคมกำหนด

(๒) สวัสดิการงานสวดอภิธรรมศพ สมาคมนำพวงหรีดเคารพศพและเงินสวัสดิการ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อช่วยในการสวดอภิธรรมศพ

๕. สวัสดิการสมาชิกอาวุโส

(๑) ยกเว้นการเก็บเงินค่าบำรุงประจำปีของสมาชิกอาวุโสทุกประเภทที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป  โดยยังคงได้รับสิทธิต่างๆเหมือนสมาชิกอื่นทุกประการ

(๒) สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกอาวุโสแบบคนไข้นอก สมาคม มอบสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกอาวุโสซึ่งเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบคนไข้นอกครั้งละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท โดยเบิกได้ไม่เกิน ๑๒ ครั้งต่อปี โดยสมาชิกต้องขอรับสวัสดิการจากสมาคมภายใน ๑ เดือน นับแต่วันที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ทั้งนี้สมาชิกต้องนำใบรับรองแพทย์และใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล(ฉบับจริง) มามอบให้กับสมาคมเป็นหลักฐาน

(๓) สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกอาวุโสแบบผู้ป่วยใน  สมาคม มอบสวัสดิการให้กับสมาชิกอาวุโสซึ่งเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน (เข้ารักษาพยาบาลตั้งแต่ ๑๒ ชั่วโมง) สมาคมจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ทั้งนี้ไม่เกินครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท โดยเบิกได้ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี โดยสมาชิกต้องนำใบรับรองแพทย์และใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล(ฉบับจริง) มามอบให้กับสมาคมเป็นหลักฐาน กรณีที่นำสำเนาใบเสร็จมาแสดงสมาชิกต้องนำหลักฐานการรับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือบริษัทประกันชีวิตมาแสดงด้วย

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ใบสมัครสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย