ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย-เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคม ฯ ประจำปี ๒๕๕๕

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคม ฯ  ประจำปี ๒๕๕๕

 

คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕  ที่ประชุมมีมติกำหนดตำแหน่งของกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่บริหารงานของสมาคม ฯ ตามข้อบังคับข้อ ๑๔ หมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม  ดังนี้

 

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายชวรงค์   ลิมป์ปัทมปาณี    (ไทยรัฐ)                 

กรรมการบริหาร สมาคมฯ

ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล (ASTV ผู้จัดการ)           อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมฯ

นายเสด็จ บุนนาค (คมชัดลึก)                              อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นายอนุชา เจริญโพธิ์ (บางกอกโพสต์)                    อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ

นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ (บางกอกโพสต์)          เลขาธิการและอุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นางสาวจินตนา จันทร์ไพบูลย์  (สยามรัฐ)              รองเลขาธิการ ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์  (ไทยรัฐ)             รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นางสาวเรวดี พงศ์ไชยยง (มติชน)                         เหรัญญิก  สมาคมฯ

นายพริษฐ์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์  (เดลินิวส์)                นายทะเบียน สมาคมฯ

นายสมศักดิ์ ศรีกำเหนิด (บ้านเมือง)                      กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ

นายเชษฐ์ สุขเกษม (ไทยรัฐ)                                 กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นายนวพรรษ บุญชาญ (เดลินิวส์)                         กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นางสาวบุษดี พนมภู  (บ้านเมือง)                          กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นางสาวประนอม บุญล้ำ  (กรุงเทพธุรกิจ)               กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นางสาวกรชนก รักษาเสรี (เดอะเนชั่น)                   กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ

 

กรรมการควบคุมจริยธรรม

นายสมาน สุดโต(โพสต์ทูเดย์)

นายจักรกฤษ์ เพิ่มพูล  (กรุงเทพธุรกิจ)

นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง  (อีคอนนิวส์)

นายบุตรดา ศรีเลิศชัย (เดลินิวส์)

นายสวิชย์ บำรุงสุข (สยามรัฐ)