ขอเชิญส่งนักข่าวเข้าร่วมโครงการ SEAPA’s Fellowship Programme (ขยายเวลารับสมัคร 26 มีนาคม 55)

 

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ ไทย ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเชียอาคเนย์ (Southeast Asian Press Alliance SEAPA)  จัดทำโครงการ 2012 Journalism Fellowship ภายใต้เนื้อหาหลัก “THREATS TO THE RIVERS OF SOUTHEAST ASIA :  LOOKING THROUGH THE JOURNALIST’S LENS” โดยเปิดโอกาสให้นักข่าวใน ภูมิภาคได้เข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อน ร่วมวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2555 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

ในการนี้ จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากท่านส่งนักข่าวที่สนใจเข้าร่วม โครงการ โดยผู้ที่จะสมัครต้อง 1. มีประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพสื่อมวลชนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 2. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ 3. ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยส่งใบสมัครมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ภาย ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2555 เวลา 15.00 น.  และทุกท่านที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องมาเข้ารับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการคัดเลือกในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อคุณเทียมใจ ทองเมือง  โทร. 02-668-9422  E-mail ; reporter@inet.co.th

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ที่ สขนท. 204/13/2554

21  มีนาคม 2555

เรื่อง      ขอเชิญส่งนักข่าวเข้าร่วมโครงการ SEAPA’s Fellowship Programme (ขยายเวลารับสมัคร 26 มีนาคม 55)

เรียน     บรรณาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย    SEAPA Fellowship 2011 Application

 

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเชียอาคเนย์ (Southeast Asian Press Alliance SEAPA)  จัดทำโครงการ 2012 Journalism Fellowship ภายใต้เนื้อหาหลัก “THREATS TO THE RIVERS OF SOUTHEAST ASIA :  LOOKING THROUGH THE JOURNALIST’S LENS” โดยเปิดโอกาสให้นักข่าวในภูมิภาคได้เข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2555 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

ในการนี้ จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากท่านส่งนักข่าวที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยผู้ที่จะสมัครต้อง 1. มีประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพสื่อมวลชนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 2. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ 3. ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยส่งใบสมัครมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ภายในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2555 เวลา 15.00 น. และทุกท่านที่สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมาเข้ารับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการคัดเลือกในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อคุณเทียมใจ ทองเมือง  โทร. 02-668-9422  E-mail ; reporter@inet.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับร่วมมือจากท่านในครั้งนี้และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 


ขอแสดงความนับถือ

(นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี)

นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ที่ สขนท. 201/13/2554
9 มีนาคม 2555

เรื่อง      ขอเชิญส่งนักข่าวเข้าร่วมโครงการ SEAPA’s Fellowship Programme
เรียน     บรรณาธิการ
สิ่งที่ส่ง มาด้วย    SEAPA Fellowship 2011 Application

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ ไทย ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเชียอาคเนย์ (Southeast Asian Press Alliance SEAPA)  จัดทำโครงการ 2012 Journalism Fellowship ภายใต้เนื้อหาหลัก “THREATS TO THE RIVERS OF SOUTHEAST ASIA :  LOOKING THROUGH THE JOURNALIST’S LENS” โดยเปิดโอกาสให้นักข่าวใน ภูมิภาคได้เข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อน ร่วมวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2555 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

ในการนี้ จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากท่านส่งนักข่าวที่สนใจเข้าร่วม โครงการ โดยผู้ที่จะสมัครต้อง 1. มีประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพสื่อมวลชนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 2. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ 3. ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยส่งใบสมัครมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ภายในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2555 เวลา 15.00 น.  และทุกท่านที่สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมาเข้ารับการสัมภาษณ์กับ คณะกรรมการคัดเลือกในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2555 เวลา 10.30 น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อคุณเทียมใจ ทองเมือง  โทร. 02-668-9422  E-mail ; reporter@inet.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับร่วมมือจากท่านในครั้งนี้และขอขอบ คุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
(นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี)
นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ดาวโหลดรายละเอียด และใบสมัคร (doc)

ดาวโหลดรายละเอียด และใบสมัคร (pdf)