เสวนา “ภารกิจการขยายพื้นที่เสรีภาพให้กับสังคมไทย… -28มี.ค.55 เวลา9.30น. ณ ตึกโดม มธ. (่ท่าพระจันทร์)

กำหนดการแถลงข่าวและเสวนา

“ภารกิจการขยายพื้นที่เสรีภาพให้กับสังคมไทย

80 ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 และ 40 ปี เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516”

จัดโดย สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยสังคม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันพระปกเกล้า สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

และสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 09.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมวรรณไวทยากร ชั้น 1 ตึกโดม มหาวิทยาธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

*****************************************

09.30 -10.00 น.         ลงทะเบียน

10.00 -10.30 น.         การแถลงข่าวความร่วมมือ 5 สถาบัน

“ภารกิจการขยายพื้นที่เสรีภาพให้กับสังคมไทย  80 ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 และ 40 ปี เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516”

10.30-12.00 น.                   การเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง  “เสรีภาพในสังคมไทย”

กล่าวนำการเสวนาโดย  ศ.ดร.ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ

ผู้ร่วมเสวนา

  • อ.ธีรยุทธ  บุญมี ผู้อำนวยการ สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์

เพื่อประชาธิปไตย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • ศ.ดร.สุริชัย  หวันแก้ว

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง  และ

ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
  • รศ.ดร.นิพนธ์  พัวพงศกร

ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

  • คุณชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

12.00 น.                  จบการแถลงข่าวและการเสวนา

 

สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
โทร.       02-613-3130
แฟ็ก ซ์.   02-623-5162
e-mail:   s_democracy@yahoo.co.th