พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิก ปี 2555-วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. 55 เวลา 9.30-13.00 น.

 

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ปี 2555  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย

อาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.30-13.00 น.
ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน
13.00 น. พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิก สมาคมฯ
พบกับกิจกรรมดีๆ มากมาย ตั้งแต่เวลา 9.30 น.
1. ทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง
2. ตรวจวัดสมรรถภาพปอด
3. รับความรู้ด้านสุขภาพ จากแพทย์
4. ทดสอบอาการเสียวฟันพร้อมรับคำแนะนำในการรักษาสุขภาพช่องปาก
5. ทดสอบสภาพผิวพรรณ
6. ถ่ายภาพที่ระลึกและสนุกสนานกับกิจกรรมที่มาพร้อมความรู้ด้านสุขภาพ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษา และทุนต่อเนื่อง       วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.30-13.00 น.

ส่วนผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องจะมีแบบฟอร็มให้กรอบและส่งหลักฐาน แล้วจึงโอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชีผู้รับทุนในช่วงเดือนสิงหาคม 2555

 

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษาประเภททุนต่อเนื่องประจำปี 2555 จำนวน 10 คน  ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ลำดับ

ตำแหน่ง

ชื่อ ผู้ปกครอง

สังกัด / สถานศึกษา

ตำแหน่ง/ชั้น เรียน

1

ผู้ ปกครอง

นาย ศุภพจน์  สุภาคง

หนังสือ พิมพ์แนวหน้า

การ์ตูน นิสต์


ชื่อผู้ รับทุน

เด็ก หญิงภูมิไผท  สุภาคง

โรงเรียน ราชวินิต บางแก้ว

มัธยม ศึกษาปีที่ 1

2

ผู้ ปกครอง

นาย สุนนต์  คชพันธุ์

หนังสือ พิมพ์แนวหน้า

เล ย์เอ้าท์


ชื่อผู้ รับทุน

เด็ก หญิงน้ำฟ้า  คชพันธุ์

โรงเรียน พระหฤทัย ดอนเมือง

มัธยม ศึกษาปีที่ 1

3

ผู้ ปกครอง

นาย จเร  ขำอรุณ

หนังสือ พิมพ์แนวหน้า

ผู้ ช่วยหัวหน้าแผนกกราฟฟิค


ชื่อผู้ รับทุน

เด็ก หญิงศศธร  ขำอรุณ

โรงเรียน เบญจมราชานุสรณ์

มัธยม ศึกษาปีที่ 2

4

ผู้ ปกครอง

นาง สาวอรวรรณ จารุวัฒนะถาวร

หนังสือ พิมพ์โลกวันนี้

ผู้ สื่อข่าว


ชื่อผู้ รับทุน

เด็กชาย อิสรา  สุขเกษม

โรงเรียน พระปฐมวิทยาลัย

มัธยม ศึกษาปีที่ 3

5

ผู้ ปกครอง

นาง สาวจินดา เมฆวัฒนาเลิศ

หนังสือ พิมพ์เส้นทางเศรษฐกิฐ

บรรณาธิการ ข่าว


ชื่อผู้ รับทุน

เด็ก หญิงชนิสรา  เมฆวัฒนา

โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

มัธยม ศึกษาปีที่ 3

6

ผู้ ปกครอง

นาง ทองนากศิริวิ  เหล่าวงษ์โคตร

หนังสือ พิมพ์มติชน

ผู้ ช่วยหัวหน้าข่าว


ชื่อผู้ รับทุน

นางสาว ณัฐวีรกานต์  เหล่าวงษ์โคตร

โรงเรียน ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

มัธยม ศึกษาปีที่ 5

7

ผู้ ปกครอง

นาง สาวทิพวิมล  จันทาทับ

หนังสือ พิมพ์แนวหน้า

หัว หน้าแผนกคอมพิวเตอร์


ชื่อผู้ รับทุน

นายณพดล รัตนโชคไชย

วิทยาลัย เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

ปวช. 3

8

ผู้ ปกครอง

นาย สมควร สีเน

หนังสือ พิมพ์ไทยรัฐ

พิสูจน์ อักษร


ชื่อผู้ รับทุน

นายณัฐ พงษ์ สีเน

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

ปี 1

9

ผู้ ปกครอง

นาย ประพันธ์  สุขทะใจ

หนังสือ พิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการ

กอง บรรณาธิการภูมิภาค


ชื่อผู้ รับทุน

นาย พฤกษ์  สุขทะใจ

มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี

ปี 1

10

ผู้ ปกครอง

นาย ศุภกิจ  วัณโณ

หนังสือ พิมพ์ไทยรัฐ

พิสูจน์ อักษร


ชื่อผู้ รับทุน

นายโส ภณัฐ วัณโณ

มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปี 2

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษาประเภททุนส่งเสริม ประจำปี 2555 จำนวน 144 คน  ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

1 ส่งเสริม อนุบาล1 ดญ สุทธิจิตต์  ตันตราภรณ์ นส จินทิมา  ตันตราภรณ์ เอเอสทีวีผู้จัดการ
2 ส่งเสริม อนุบาล1 ดญ สิรินธรัตน์  ปุณณะรัตน์ นาย ธวัชชัย  ปุณณะรัตน์ แนวหน้า
3 ส่งเสริม อนุบาล1 ดญ จันทรัสม์  มีนา นส มณีรัตน์  มีนา โคลสอัพ ทีวี
4 ส่งเสริม อนุบาล1 ดช เติมเต็ม  ธไบวัส ไมเออร์ นส ลฎาภา  ทิวะสิงห์ แนวหน้า
5 ส่งเสริม อนุบาล1 ดญ ปาลิดา  วงศ์วาน นส วรรณศิริ  สุวรรณคีรี ประชาติธุรกิจ
6 ส่งเสริม อนุบาล1 ดช กฤษธเนศ  ศิลปงาม นาย สุพจน์  ศิลปงาม ไทยรัฐ
7 ส่งเสริม อนุบาล2 ดช ฐพัชร์  สิทธิโชติพงศ์ นาย จิรวัชร  สิทธิโชติพงศ์ ไทยรัฐ
8 ส่งเสริม อนุบาล2 ดช พีรวิชญ์  บัณฑราภิวัฒน์ นาง พานิช  บัณฑราภิวัฒน์ เดลินิวส์
9 ส่งเสริม อนุบาล2 ดญ กุลนัดดา  อินทะเกตุ นาย มณเฑียร  อินทะเกตุ คมชัดลึก
10 ส่งเสริม อนุบาล2 ดญ มนัสนันท์  โสตถิชัยอาภรณ์ นาง มยุรี  โสตถิชัยอาภรณ์ แนวหน้า
11 ส่งเสริม อนุบาล3 ดช สัจจะ  แก้วสุวรรณ นาง จันทวรรณ  แก้วสุวรรณ เดลินิวส์
12 ส่งเสริม อนุบาล3 ดช วิสิทธิ์พล  นาฎกระสูตร นาย นพคุณ  นาฎกระสูตร เอเอสทีวีผู้จัดการ
13 ส่งเสริม อนุบาล3 ดช สาระวิน  ขุนสงคราม นาย ประภาส  ขุนสงคราม ไทยรัฐ
14 ส่งเสริม อนุบาล3 ดช ปร์วีร์  ทับดวง นาง ปริศนา  ทับดวง มติชน
15 ส่งเสริม อนุบาล3 ดช ธนันชัย  นานคงแนบ นาง ปาริชาติ  ป่าเขตต์ แนวหน้า
16 ส่งเสริม อนุบาล3 ดช อภิวิชญ์  วาสะศิริ นาง ศิริพร  วาสะศิริ โลกวันนี้
17 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่1 ดญ ดี  พูลทรัพย์ นาง จำรัตน์  พูลทรัพย์ มติชน
18 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่1 ดช ชวัลวิทย์  ปลื้มจิตต์ นาย ณรงค์พันธ์  ปลื้มจิตต์ เดลินิวส์
19 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่1 ดช เอราวัณ  ศรีทวีกาศ นาย นภดล  ศรีทวีกาศ คมชัดลึก
20 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่1 ดญ พิมพ์มาดา  ญาณนะพงศ์ นาง พิมพ์สุจี  ญาณนะพงศ์ เอเอสทีวีผู้จัดการ
21 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่1 ดช วิกร  เที่ยงตรง นาย วรพจน์  เที่ยงตรง โลกวันนี้
22 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่1 ดญ ชลธิชา  วงศ์จินดา นาย ศึกษา  วงศ์จินดา ทีวี.ช่อง5 (ข่าวเที่ยง)
23 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่1 ดช แทนคุณ  เพชรศรีกอง นาย สังคม  เพชรศรีกอง คมชัดลึก
24 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่1 ดช ธนดล  บุศยโล่ นาง ออมรัก  บุศยโล่ ไทยรัฐ
25 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่1 ดญ กอดี  สัวรรณฤทธิ์ นาง อุษา  มีชารี เดลินิวส์
26 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่2 ดญ ถลัชนันท์  ทางดี นาย สุทธา  ทางดี สำนักข่าวทีนิวส์
27 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่2 ดช ภัคพล  อุดมพาณิชยวงศ์ นาย เจริญชัย  อุดมพาณิชวงศ์ สยามรัฐ
28 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่2 ดช กันตพัฒนต์  เอกธนาโสภาพันธุ์ นาย ณัฐฉัฎฐ  เอกธนาโสภาพันธุ์ บ้านเมือง
29 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่2 ดญ นันทนัท  กิตติทวีสิน นาง นภาภรณ์  กิตติทวีสิน มติชน
30 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่2 ดญ วฤนทร  ชมแก้ว นาย สุวสรรค์  ชมแก้ว ไทยรัฐ
31 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่2 ดช ณัฐนนท์  มะณีแสง นาย อาวุธ  มะณีแสง บ้านเมือง
32 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่2 ดช ธนกฤต  จิรอนันตกุล นาง ณฐา  จิรอนันตกุล เอเอสทีวีผู้จัดการ
33 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที3 ดญ กรรณิการ์  เจริญรัมย์ นาย เปรียง  เจริญรัมย์ เดลินิวส์
34 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่3 ดช ณัฐวุฒิ  พันธ์สุ นาย กฤษดา  พันธ์สุ สยามรัฐ
35 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่3 ดญ พุทธิดา  รณยุทธเสนีย์ นาย กฤษดากร  รณยุทธเสนีย์ บ้านเมือง
36 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่3 ดช ภูมิรพี  คชินทร นาง นาตยา  คชินทร เดลินิวส์
37 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่3 ดช พงษ์พิชิต  ทับบุรี นาย พงษ์เทพ  ทับบุรี มติชน
38 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่3 ดช ปัสกาล   อ่องสะอาด นาง พงษ์พรรณ  อ่องสะอาด เดลินิวส์
39 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่3 ดช ภาคิน สวัสดิวงษ์ นาง ยุวนันต์  สวัสดิ์วงษ์ เดลินิวส์
40 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่3 ดญ พิชชากร  สุวรรณประเสริฐ นาง วราภรณ์  สุวรรณประเสริฐ ไทยรัฐ
41 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่3 ดญ วราลี จันทรสีมา นาง ศรีสุดา  จันทรสีมา มติชน
42 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่3 ดช พงศภัค  แหวนจะโป๊ะ นาย สมพงษ์  แหวนจะโป๊ะ มติชน
43 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่3 ดช พชรพงศ์  น้ำจันทร์ นาย สุบิน  น้ำจันทร์ มติชน
44 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่3 ดช สรรเพ็ชร  อินต๊ะพรม นาย อดิเรก  อินต๊ะพรม ไทยรัฐ
45 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่3 ดช ภูพิรัฐ  เพิ่มลาภ นาง สุภางค์  ศิริเดช เอเอสทีวีผู้จัดการ
46 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่4 ดญ กิตติญาภรณ์  ซุ่นพงศ์ นาย เกริกชัย  ซุ่นพงศ์ มติชน
47 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่4 ดญ ศุภัชฌา  เครือวัลย์ นาย คมน์  เครือวัลย์ ไทยทีวีสีช่อง3
48 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่4 ดญ ชวาลินี  แก้วคงคา นาง ชาลินี  แก้วคงคา มติชน
49 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่4 ดญ มีณนรีย์  เกียรติโอภาส นส ชุลพร  บุตรโคตร TCIJ
50 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่4 ดญ ยุวพักตร์  ขุนทอง นาง ณฐกร  ขุนทอง ประชาติธุรกิจ
51 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่4 ดญ ภิญชญานิจฉ์  ประดิษฐ์พงษ์ นส ณิฌา  ฐิติชีวิน เดลินิวส์
52 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่4 ดช ภาสวิชญ์  วรจินดา นาง ดาวเรือง  วรจินดา เดลินิวส์
53 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่4 ดช ชลเทพ  โมราวรรณ นาย นิติ  โมราวรรณ แนวหน้า
54 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่4 ดช กิตติพศ   หมัดสะและ นาง นุจรีย์  มหัดสะและ ข่าวหุ้น
55 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่4 ดช พิชญะ  ภาคภูมิวุฒิกุล นาย ประเสริฐ  ภาคภูมิวุฒิกุล ไทยรัฐ
56 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่4 ดช พลพร  แพรงาม นาย พลศักดิ์  สุพร สยามรัฐ
57 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่4 ดช ศิริพงษ์  ศรีสมบัติ นส ศะศิมา ใจชุ่ม เดลินิวส์
58 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่4 ดญ ญาณิศา  ศิริสวัสดิ์ นาย ศิริโรจน์  ศิริสวัสดิ์ ข่าวหุ้น
59 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่4 ดช พุฒิพงศ์  บุญแจ้ง นาย สมจิตร  บุญแจ้ง ไทยรัฐ
60 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่4 ดช ตุลวิภัทร  อุ่นหล้า นาย สุณัฐตินันท์  อุ่นหล้า ไทยรัฐ
61 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่4 ดญ ธนวรรณ  พิมาลัย นาย สุทธา  พิมาลัย ไทยรัฐ
62 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่4 ดญ อิงรัก  อุตตมางคพงศ์ นาง อรพิน  อุตตมางคพงศ์ แนวหน้า
63 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่5 ดญ เปมิกา  เจนนภาภัณฑ์กิจ นาง จันทร์เพ็ญ  เจนนภาภัณฑ์กิจ ไทยรัฐ
64 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่5 ดช ภัทร์ดนัย  ผ่องใส นาง จุฬาภรณ์  กุดวิเทศ เอเอสทีวีผู้จัดการ
65 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่5 ดญ ณัฐชยา  หลำสำเริง นาย ชาญชัย  หลำสำเริง ไทยรัฐ
66 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่5 ดช ปวริช  อนุกูล นาย ปิยะบุตร  อนุกูล ไทยรัฐ
67 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่5 ดช หิรัญรักษ์  สุวรรณ นาย เปี่ยมศักดิ์  สุวรรณ แนวหน้า
68 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่5 ดช ศุภลักษณ์  อุเทศ นส ศุภรดา  กาญพระรักษา มติชน
69 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่5 ดช เกลียว  ดวงโสภา นาย สฤษดิ์  ดวงโสภา มติชน
70 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่5 ดญ เกสรา  นำธรรมวงศ์ นาง สารภี  นำธรรมวงศ์ ประชาติธุรกิจ
71 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่5 ดช ต่อสกุล  มณีรัตน์ นาย สาโรจน์  มณีรัตน์ ประชาติธุรกิจ
72 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่5 ดช แทนไท  แสงเจือ นาย บุญนาค  แสงเจือ โลกวันนี้
73 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่6 ดช ศุภณัฐ  ปัจฉิมนันท์ จสต. กริชภิญญา  ปัจฉิมนันท์ ศูนย์ข่าวแปซิฟิค
74 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่6 ดช ชญานิน  ทองกรณ์ นาย ชัชพัชร  ทองกรณ์ บ้านเมือง
75 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่6 ดช ภูริณัฐ  สระแก้ว นาย ชูชัย  สระแก้ว สยามรัฐ
76 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่6 ดช ฐาฤทธิ์  สมิตานนท์ นาย ฐานิศร์  สมิตานนท์ เดลินิวส์
77 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่6 ดช วีรภัทร  ค้ำชู นาย วัฒนา  ค้ำชู คมชัดลึก
78 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่6 ดช อธิปพัฒน์  แกล้ววิกย์กรรม นาย ศิราเมษฐ์  แกล้ววิกย์กรรรม มติชน
79 ส่งเสริม ประถมศึกษาปีที่6 ดญ นันทชา แซ่เตียว นาง เพ็ญพิชญา  แซ่เตียว ไทยรัฐ
80 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่1 ดช พรเทพ  เดือนขาว นาย วรวุฒิ  เดือนขาว ทีวี.ช่อง3
81 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่1 ดช ชินดนัย  งามพิรุณตระกูล นส สุดารัตน์  งามพิรุณตระกูล เดลินิวส์
82 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่1 ดญ กนกนันท์  ศิลานนท์ นาย สุรเชษฐ  ศิลานนท์ พิมพ์ไทย
83 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่1 ดช ศุภณัฐ  นาคเสวี นาย จักรฤทธิ์  นาคเสวี แนวหน้า
84 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่1 ดช ระพีพงศ์  กลิ่นหอม นาย จีระ  กลิ่นหอม แนวหน้า
85 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่1 ดช พีรพิชย์  เหมือนวงศ์ นาย เจษฎา  เหมือนวงศ์ มติชน
86 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่1 ดช ยศภัทร  ศรีวัฒนา นาย ณรงค์วิทย์  ศรีวัฒนา ไทยรัฐ
87 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่1 ดญ ตรีทิพย์  ภาวรรณ นาย ปรินทร  ภาวรรณ มติชน
88 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่1 ดญ กีรติกา  ยงยุทธ นาง มะลิวัณย์  ยงยุทธ คมชัดลึก
89 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่1 ดช ฐิตกร  แสงฉาย นาง ยุพิน  แสงฉาย ไทยรัฐ
90 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่1 ดช ชนาธิป  นิภากรพันธ์ นาง วาสนา  นิภากรพันธ์ แนวหน้า
91 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่1 ดญ สุญาณี  สุนทรชัย นาย สุทธิพร  สุนทรชัย เดลินิวส์
92 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่1 ดญ อนันตญา  ชินวงศ์ นาย อาทิตย์  ชินวงศ์ บ้านเมือง
93 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่1 ดญ กัญญาวีร์  ศรีอินทร์ นาง สุจิตรา  ศรีอินทร์ ประชาติธุรกิจ
94 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่2 ดช แทนไท  เวชรักษ์ นาย ไกรสีห์  เวชรักษ์ ไทยรัฐ
95 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่2 ดช จิรายุ  เรืองเกษม นาย จารึก  เรืองเกษม พิมพ์ไทย
96 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่2 ดช กาญจน์ภพ  เรืองศิริ นาย ชิษณุชา  เรืองศิริ ฐานเศรษฐกิจ
97 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่2 ดญ ณัฐสมน  ทองมั่ง นาย คณาภพ  ทองมั่ง โลกวันนี้
98 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่2 ดช วรเมธ  บุณยะกลัมพ นาย โชคชัย  บุณยะกลัมพ มติชน
99 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่2 ดญ วริษา  เสนาะจิตติ นส วัลลภา เสนาะจิตต์ เอเอสทีวีผู้จัดการ
100 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่2 ดญ จิรัชยา  เชื้อดี นาง ศิริรัตน์  เชื้อดี เดลินิวส์
101 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่2 ดญ ภัทรียา  บำรุงวงษ์ นาย สมบัติ  บำรุงวงษ์ สยามรัฐ
102 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่2 ดญ ปณิสรา  ลออ นาย สัจภูมิ  ละออ ไทยรัฐ
103 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่3 ดญ ชวัลรัตน์  บูรณะกิจ นาง สุดใจ  บูรณะกิจ เดลินิวส์
104 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่3 ดช ธนาดล  เทพพิทักษ์ นส เกษแก้ว  เทพพิทักษ์ ไทยรัฐ
105 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่3 ดช ญาณวัฒน์  พันธุ์ศรี นาง จริยา  พันธุ์ศรี คมชัดลึก
106 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่3 ดญ นัชชา แก้วแดง นาง ฐปนี  แก้วแดง ข่าวหุ้น
107 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่3 ดช ธนากร  สสังฆะทิพย์ นาย ธีระพงษ์ศักดิ์  สังฆะทิพย์ เอเอสทีวีผู้จัดการ
108 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่3 ดญ ลัดดาว  สุวรรณมณี นาย ปริญญา  สุวรรณมณี เดลินิวส์
109 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่3 ดช ชาญเมธา  สาระศาลิน นาย มาโนช  สาระศาลิน สยามรัฐ
110 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่3 ดญ เบญจวรรณ  ชาวโพธิ์ นาย ฤทธิชัย  ชาวโพธิ์ ข่าวหุ้น
111 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่3 นส สุวิชญา  วันเพ็ญ นาย ลำแพน  วันเพ็ญ ข่าวหุ้น
112 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่3 ดญ จิตนภา  ศรีกนก นาย เลอสรรค์  ศรีกนก มติชน
113 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่4 นส เมญาณี  สันธากร นาย ธีรยุตร์  สันธากร เดลินิวส์
114 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่4 นาย พุฒิเมธ  แก้วไพรสี นาง พรจิตร  แก้วไพรสี ประชาติธุรกิจ
115 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่4 นส วิริญจ์  อินทนงลักษณ์ นาย เรวัติ  อินทนงลักษณ์ ข่าวหุ้น
116 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่4 ดญ ทอฝัน  จันทร์เดช นาย ฉลาด  จันทร์เดช มติชน
117 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่4 นส ณัฐภรณ์  ทองภักดี นาย คงศักดิ์  ทองภักดี สยามกีฬารายวัน
118 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่4 ดญ ชิตานันท์  ชวนสมบูรณ์ศิริ นาย ชิงชัย  ชวนสมบูรณ์ศิริ บ้านเมือง
119 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่4 ดญ ปานวาด  สารฤทธิ์ นาง ณัฎยาน์  หาญกล้า ข่าวหุ้น
120 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่4 ดช ภิเษก  พงษ์โกศล นาย ธานี   พงษ์โกศล ทีวีช่อง3
121 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่4 ดญ ชลธิชา  ทัศนบริบูรณ์ นาง วิมล  ทัศนบริบูรณ์ มติชน
122 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่4 นส ภควีร์  ดำรงสุกิจ นาง ศศิมา  ดำรงสุกิจ เดลินิวส์
123 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่4 ดญ ณัฐชยา  อุณรัตน์ นาย สืบพงษ์  อุณรัตน์ เดลินิวส์
124 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่4 ดช สิทธิธัช  รุจิโชค นาง สุชาดา  รุจิโชค มติชน
125 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่5 นาย กรวิชญ์  บุญมี นาย สำเริง  บุญมี มติชน
126 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่5 นาย อิศรา  ศรีเพ่ง นาง จิรากร  พุ่มพวง ไทยรัฐ
127 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่5 นส ธีริศรา  เทพศิริ นาง วิภา  เทพศิริ ไทยรัฐ
128 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่5 นส วัสสริยา  จำจด นาย สมเกียรติ  จำจด ไทยรัฐ
129 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่5 นส ชญานี  อิสระพินิจ นาง สมจิตต์  อิสระพินิจ ไทยรัฐ
130 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่5 นส ณภัทร  ต่ายลีลาศ นส อัญชลี  ต่ายลีลาศ ข่าวหุ้น
131 ส่งเสริม
132 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่6 นาย ภาสกร  วินิจ นส นิรมล  ชีวจินต์ เดลินิวส์
133 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่6 นส วิภาวี  หยุบแก้ว นาย บุญมี  หยุบแก้ว คมชัดลึก
134 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่6 นส วราพร  ศรีดาชาติ นาย ศักดิ์ชัยสิทธิ์  ศรีดาชาติ เดลินิวส์
135 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่6 นส อรุณวงศ์  วรธรรม นาย สุขะวุฒิ  วรธรรม มวยสยาม
136 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่6 นาย ธราพล  ล่อใจ นาย สุรพล  ล่อใจ สยามกีฬารายวัน
137 ส่งเสริม มัธยมศึกษาปีที่6 ดญ ฉัตรชนก  ทองศรีสุข นาย เสริมศักดิ์  ทองศรีสุข เดลินิวส์
138 ส่งเสริม ปวช. 3 นส ปวีณา  ปิยสิรานนท์ นาย ธนพล  ปิยสิรานนท์ บิซิเนสวัน
139 ส่งเสริม ปวช.1 นาย ณัฐพล  คงวัฒน์ นาง นภา  คงวัฒน์ เอเอสทีวีผู้จัดการ
140 ส่งเสริม ปวช.1 นาย นิตินาท  จารุรัตน์ นาย ประสัยห์  จารุรัตน์ เอเอสทีวีผู้จัดการ
141 ส่งเสริม ปวช.1 นาย อานุภาพ  ประพฤติดี นาย อดุลย์  ประพฤตดี ไทยรัฐ
142 ส่งเสริม ปวช.1 นาย คุณากร  กาญจนรัตน์ นาย อิทธิเทพ  กาญจนรัตน์ พิมพ์ทไทยรายวัน
143 ส่งเสริม ปวช.2 นาย ณัชศักย์  ปาทาน นาง สุชาดา  ปาทาน ไทยรัฐ
144 ส่งเสริม ปวช.2 นาย สหภาพ  ปานบัณฑิตย์ นาง สุนทรีย์  มูฮำหมัด คมชัดลึก