รับสมัครพนักงาน ๒ ตำแหน่ง

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง รับสมัครพนักงาน ๒  ตำแหน่ง

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานเข้าทำงานจำนวน ๒ตำแหน่ง คือ ๑.ผู้ประสานงานฝ่ายสิทธิเสรีภาพ และ ๒. ธุรการ-การเงิน  โดยผู้สนใจซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ส่งหลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย มาที่ E-mail;reporter@inet.co.th หรือโทรสอบถามที่ ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒  ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

 

คุณสมบัติทั่วไป

๑.     ไม่กำหนดเพศและอายุ

๒.     จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

๓.     สามารถทำงานในวันหยุดและทำงานล่วงเวลาได้

๔.     มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้ Social Media ได้

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้ประสานงานฝ่ายสิทธิเสรีภาพ

๑.     มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานกับเครือข่ายด้านสิทธิและเสรีภาพได้ทุกระดับ

๒.     เขียนข่าวได้ (หากจบคณะนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

๓.     ลงพื้นที่ออกต่างจังหวัดได้

๔.     มีความสนใจด้านสิทธิเสรีภาพและกฎหมายเกี่ยวกับสื่อมวลชน

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งธุรการ-การเงิน

๑.     มีความสามารถในการทำงานด้านการจัดการสำนักงาน

๒.     มีความสามารถในการประสาน

๓.     ใช้โปรแกรมบัญชีได้

 

สวัสดิการ

สมาคมฯจะพิจารณาเงินเดือนให้ตามประสบการณ์ ส่วนสวัสดิการอื่น ประกอบด้วย กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินสะสมพนักงาน ค่าตอบแทนทำงานวันหยุด ค่าทำงานล่วงเวลา

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕