การสมัครรับทุนอบรมเกี่ยวกับด้านวิชาการหนังสือพิมพ์ ที่ประเทศญี่ปุ่น-สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2555

 

ที่ 12/2555

15   พฤษภาคม  2555เรื่อง    การสมัครรับทุนอบรมเกี่ยวกับด้านวิชาการหนังสือพิมพ์  ณ  ประเทศญี่ปุ่น

เรียน    บรรณาธิการ

ด้วยสมาคมผู้พิมพ์-ผู้โฆษณา   และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศญี่ปุ่น (Nihon Shinbun Kyokai  หรือ  NSK ) ได้แจ้งมายังสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ว่าสมาคมฯ กำหนดมอบทุนให้แก่นักหนังสือพิมพ์ไทยในปี 2555 จำนวน 1 ทุน  ซึ่งกำหนดจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 6 ตุลาคม 2555   เป็นเวลา 14 วัน

ทุน ดังกล่าวเรียกว่าทุน NSK-CAJ ครั้งที่ 33 ซึ่งทาง NSK  มอบผ่านสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียนที่สมาพันธ์นัก หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นสมาชิก

ดังนั้นสมาพันธ์นัก หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงแจ้งมายังหนังสือพิมพ์ของท่าน ให้แจ้งสมาชิกที่อยู่ในสังกัดเข้าสมัครสอบคัดเลือกเพื่อชิงทุนดัง กล่าว  โดยกำหนดให้หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับส่งได้เพียง 1 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       ผู้สมัครต้องมีอายุ ไม่เกิน 35 ปี
2.       ต้องเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพหนังสือพิมพ์ประจำการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
3.       ต้องเป็นผู้สามารถ เข้าใจ อ่าน พูด และเขียนภาษาอังกฤษได้
4.       ผู้สมัครต้องเป็นสมา ชิกของสมาคมใดสมาคมหนึ่งที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย

สมาพันธ์ฯ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ในเวลาราชการ และจะทำการสอบคัดเลือกในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555 เวลา 10.30 น.  ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  โทร. 02-6689422 พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้

1.       รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป
2.       ประวัติย่อของ หนังสือพิมพ์ที่ผู้สมัครประจำการอยู่ (ภาษาอังกฤษ)
3.       หนังสือยินยอมจาก สำนักพิมพ์ในการอนุญาตให้ผู้สมัครเดินทางไปรับทุนได้ (ภาษาอังกฤษ)
4.       ประวัติการทำงาน หนังสือพิมพ์ของผู้สมัคร ( ภาษาอังกฤษ )
จึง เรียนมาเพื่อกรุณาดำเนินการแจ้งสมาชิกให้ทราบด้วยจักขอบคุณยิ่งขอแสดงความนับถือ                                                          
(นางสาวอมรรัตน์  มหิทธิรุกข์)
เลขาธิการ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยรายละเอียดเพิ่มเติม        ติดต่อ คุณปนัดดา เหล่าชูวงศ์  เจ้าหน้าที่ประสานงาน   02-6689420-2