การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปี ๒๕๕๕

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปี  ๒๕๕๕

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๑ ทุน โดยเป็นการให้ทุนเต็มจำนวนตลอดทุกภาคการศึกษา   จนกระทั่งจบการศึกษา (๒ ปีการศึกษา) สมาคมฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกที่มีความสนใจ สมัครเข้ารับทุนดังกล่าว  โดยสามารถส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย อีเมล์ reporter@inet.co.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.๑ ขณะยื่นใบสมัครต้องเป็นสามัญ สมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่แน่วแน่ภายใต้จริยธรรมแห่งวิชาชีพและชำระเงินค่าบำรุงประจำปี

๑.๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

๑.๓ มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๒๕

๑.๔ เป็นผู้มีความประพฤติดี

๑.๕ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

๑.๖ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาคมฯ อย่างสม่ำเสมอ

๒. หลักฐานประกอบการสมัคร

๒.๑ สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript หรือใบรับรองจบการศึกษา)

๒.๒ รูปถ่ายหน้าตรง และถ่ายนมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป

๒.๓  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

๓. เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

๓.๑ ผู้รับทุนต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๓.๐๐ จะถูกตัดสิทธิ์การรับทุนในปีถัดไป

๓.๒ ผู้รับทุนต้องปฎิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

๓.๓ ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

๓.๔ ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบเรียนจนจบการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทที่ได้เลือกไว้

๔. กำหนดวันรับสมัคร

สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุน สามารถยื่นความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒

๔. ประกาศผลการพิจารณา

สมาคม ฯ จะประกาศผลการพิจารณาทุนภายในวันศุกร์ที่ ๑  มิถุนายน ๒๕๕๕

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี ๒๕๕๔

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………เป็นสมาชิกสมาคมประเภทสามัญ / วิสามัญ

สังกัด…………………………………………..………………………...ตำแหน่ง……..………………………………

ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ (หนังสือพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์)….………………………………………………………………….

โทรศัพท์…….…………………………………E-mail.........................................................................................

 

มีความสนใจเข้ารับการศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะ………………………

โดยข้าพเจ้าจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะ…………………………......เอก.....................................................จากมหาวิทยาลัย…………….……………เกรดเฉลี่ยสะสม.........................ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา..............

 

ข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งได้ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  พร้อมกันนี้ ได้ยื่นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

(  ) สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript หรือใบรับรองจบการศึกษา)

(  ) รูปถ่ายหน้าตรง และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป

(  ) ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

 

 

ลงชื่อ……………………………………..

(………………………………………….)

สมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษา

 

//////////////////////////////////////////////////////////

ดาวน์โหลดเอกสาร