การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี ๒๕๕๕

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี  ๒๕๕๕

 

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๑ ทุน โดยเป็นการให้ทุนเต็มจำนวนตลอดทุกภาคการศึกษา   จนกระทั่งจบการศึกษา (๒ ปีการศึกษา) สมาคมฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกที่มีความสนใจ สมัครเข้ารับทุนดังกล่าว  โดยสามารถส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย อีเมล์ reporter@inet.co.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.๑ ขณะยื่นใบสมัครต้องเป็นสามัญ สมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่แน่วแน่ภายใต้จริยธรรมแห่งวิชาชีพและชำระเงินค่าบำรุงประจำปี

๑.๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

๑.๓ มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๒๕

๑.๔ เป็นผู้มีความประพฤติดี

๑.๕ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

๑.๖ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาคมฯ อย่างสม่ำเสมอ

๑.๗ มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สื่อข่าว หรือด้านสื่อมวลชนอื่นๆ เป็นอย่างน้อย ๒ ปี

๑.๘ เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับปริญญาโทใดๆมาก่อน

๒. หลักฐานประกอบการสมัคร

๒.๑ สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript หรือใบรับรองจบการศึกษา)

๒.๒ รูปถ่ายหน้าตรง และถ่ายนมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป

๒.๓  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

๓. เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

๓.๑ เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยภายหลังการได้รับพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายหลักสูตร หรือสาขาวิชาที่ศึกษาได้

๓.๒ ทุนการศึกษานี้เป็นทุนที่ให้ตลอดหลักสูตร  โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ  เกี่ยวกับการชดใช้ทุน  ทั้งนี้ผู้ได้รับทุนจะต้อง

๑)  ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละปี  เมื่อสิ้นปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕  ไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ

F หรือ  W ในการเรียนตลอดปีการศึกษาที่ได้รับทุน

๒) ลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาที่ได้รับทุน  ตามแผนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯ  กำหนดและต้องสำเร็จ

การศึกษาภายในระยะเวลาปกติที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๓) มีความประพฤติที่ดี  และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ  วินัย  ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

๔) มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี

๕)ระหว่างการรับทุนผู้รับทุนจะต้องประกอบอาชีพทางด้านสายสื่อสารมวลชน

๖) ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียง

ของมหาวิทยาลัย

๓.๓ ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ที่มีความประสงค์จะเลือกจัดทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก.) ต้องได้รับความเห็นชอบจาก หน่วยงานที่ท่านสังกัด และผู้อำนวยการหลักสูตร ที่ท่านศึกษาก่อน จึงจะดำเนินการเลือกการจัดทำวิทยานิพนธ์  (แผน ก. )

๓.๔ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเบื้องต้น มหาวิทยาลัยอาจระงับการให้ทุนการศึกษาเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการถาวรได้ตามที่พิจารณาเห็นสมควร

๔. กำหนดวันรับสมัคร

สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุน สามารถยื่นความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน  ๒๕๕๕ โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒

๔. ประกาศผลการพิจารณา

สมาคม ฯ จะประกาศผลการพิจารณาทุนภายในวันจันทร์ที่ ๑๑  มิถุนายน ๒๕๕๕

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี ๒๕๕๔

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………เป็นสมาชิกสมาคมประเภทสามัญ / วิสามัญ

สังกัด…………………………………………..………………………...ตำแหน่ง……..………………………………

ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ (หนังสือพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์)….………………………………………………………………….

โทรศัพท์…….…………………………………E-mail.........................................................................................

 

มีความสนใจเข้ารับการศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม  (เลือก ๑ หลักสูตร)

q หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต

q หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 

ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะทำวิทยานิพนธ์หัวข้อ………………….………………….………………….……………….

…………….………………….……………….………………….……………….………………….……………….…

(พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบแนวคิดในการทำวิทยานิพนธ์หัวข้อข้างต้น ความยาว ๑ หน้ากระดาษ A 4 มาพร้อมนี้)

โดยข้าพเจ้าจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะ…………………………......เอก.....................................................จากมหาวิทยาลัย…………….……………เกรดเฉลี่ยสะสม.........................ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา..............

 

ข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งได้ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม  พร้อมกันนี้ ได้ยื่นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

q สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript หรือใบรับรองจบการศึกษา)

q รูปถ่ายหน้าตรง และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป

q ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

 

 

ลงชื่อ……………………………………..

(………………………………………….)

สมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษา

/////////////////////////////////////////////////

ดาวน์โหลดใบสมัคร