การศึกษาและวัฒนธรรมความร่วมมือทางการศึกษาและวัฒนธรรมของอาเซียน-รศ. ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ คุณประภาส ทองสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารองค์กร ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

วันอาทิตย์ที่ 15 ก.ค.

09.00-12.00 น.

 

การศึกษาและวัฒนธรรมความร่วมมือทางการศึกษาและวัฒนธรรมของอาเซียน

(ความเป็นอัตลักษณ์ของคนในอาเซียน(Asean Identity)  มุมมองจากเรื่องการใช้ชีวิตและผู้บริโภค,การสร้างความตระหนักให้คนในอา เซียนรู้สึกAsean Identity)

โดย รศ. ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ คุณประภาส ทองสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารองค์กร ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

 

เอกสารประกอบ