การหลั่งไหลของแรงงานปัญหาสมองไหล การเคลื่อนย้ายแรงงาน-รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( นิด้า )

วันอาทิตย์ที่ 22 ก.ค.

09.00-11.00 น.

 

การหลั่งไหลของแรงงานปัญหาสมองไหล การเคลื่อนย้ายแรงงาน

ผลกระทบที่ประเทศไทยจะได้รับหลังจากมีการเปิดเสรีทางด้านแรงงาน  และนำเสนอผลงานวิจัยผลกระทบ AEC

โดย รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( นิด้า )

เอกสารประกอบ