ครบรอบ 32 ปี สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย-สัมมนา หัวข้อ “เสรีภาพสื่อไทย ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน”

 

 

ครบรอบ 32 ปี สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

จัดสัมมนา หัวข้อ “เสรีภาพสื่อไทย ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน”

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมอิสรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

13.00 – 13.30 น.                                ลงทะเบียน

13.30 – 13.40 น.                                กล่าวเปิดงาน โดย นายชวรงค์   ลิมป์ปัทมปาณี

ประธาน สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

13.40 – 15.40 น.                                สัมมนา หัวข้อ “เสรีภาพสื่อไทย ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน”

วิทยากร                                 นายมานิจ สุขสมจิตร

ที่ปรึกษาสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายบุญเลิศ  คชายุทธเดช

สื่อมวลชนอาวุโส

นายสุนทร  จันทร์รังสี

อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย              ดร.วิทย์ สิทธิเวคิ

15.40 – 16.00 น.               แลกเปลี่ยนความคิดเห็น