19ส.ค. ภาพถ่ายการสัมมนาปิดการอบรม-หลักสูตรเสริมพลังความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 สำหรับสื่อมวลชนไทย

นายชวรงค์ ลิมป์ปัืทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายอนุชา เจริญโพธิ์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคามฯ ถ่ายรูปร่วมกับนายปริญญา ภาจิตรบรรยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และผู้เข้าร่วมการอบรม หลักสูตรเสริมพลังความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 สำหรับสื่อมวลชนไทย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา

กำหนดการสัมมนาปิดการอบรม

หลักสูตรเสริมพลังความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 สำหรับสื่อมวลชนไทย

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ  ห้องอิศรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

09.00 –09.15 น.           ชี้แจงรูปแบบและวัตถุประสงค์ในการนำเสนอรายงาน

09.15 – 11.15 น. เริ่มการนำเสนอของแต่ละสาย

(สายละ 45 นาที และเปิดให้ซักถามสายละ 15 นาที)

ดำเนินรายการโดย

ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายก สมาคมฯ/หัวหน้าคณะสายอินโดนีเซีย

อนุชา เจริญโพธิ์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ/หัวหน้าคณะสายลาว-เวียดนาม

(อาหารว่างระหว่างการนำเสนอ)

11.15 – 11.45 น.          สรุปประเมินผลหลักสูตร

11.45 - 12.00 น.           พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม

12.00 น.                       ถ่ายภาพและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน