การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมนุมนักข่าวประจำปี 2555

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมนุมนักข่าวประจำปี 2555 เพื่อพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพสื่อมวลชน ที่จัดขึ้นโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 2-4 พ.ย. ที่ผ่านมา มีนักข่าวจากสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ จำนวน 25 คน

 

ภาพบรรยากาศการอบรม

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

เรียน ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมนุมนักข่าวประจำปี 2555
ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2555

มีเรื่องชี้แจง เพื่อเตรียมตัวดังนี้ครับ
1. ให้ผู้เข้าอบรมทุกคนมาเจอกันที่

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ตั้งแต่เวลา 6.30 น. เพื่อลงทะเบียนเตรียมออกเดินทาง
2. เตรียมอุปกรณ์สำหรับทำข่าวดังนี้ คอมพิวเตอร์ / เครื่องบันทึกเสียง / กล้องถ่ายรูป /  Handy Drive (ถ้ามี)
3. ยาประจำตัว  กรณีที่เจ็บไข้ได้ป่วยเล็กน้อย สมาคมฯ ได้เตรียมยาสามัญประจำบ้านไว้ แต่กรณีมีโรคประจำตัวให้เตรียมยาส่วนตัวมาเอง

สถานที่ในการอบรม
1 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน กทม. ตรงข้าม รพ.วชิระ
โทร. 02-668-9422
2 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา                       
โทร. 035- 244-333  โทรสาร (035) 243-777

หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน
สอบถามเพิ่มเติม กรุณาโทร. 086-074-0005  หรือ 02-668-9422  พี่เล็ก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

รายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมนุมนักข่าวประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2555
โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่ คำหน้า ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น หน่วยงาน
1 นาย สุริยัน  ปัญญาไว ป๊อป กรุงเทพธุรกิจ
2 นางสาว กชพรรณ  สุกสุจิตร์ อิ๊งค์ กรุงเทพธุรกิจ
3 นางสาว นพวรรณ  เตชะเสนีย์ นก ประชาชาติธุรกิจ
4 นางสาว จิตระวี  ล่ำปิยะ จิ๊บ ประชาชาติธุรกิจ
5 นาย อนพัทย์  ดีช่วย ต้น สำนักข่าวเนชั่น
6 นาย อนุพรรณ  จันทนะ แก๊บ สำนักข่าวเนชั่น
7 นาย ธรณ์เทพ  อังประทีป ไทน์ สยามรัฐ
8 นางสาว ปฏิญญา สิงห์พิสาร ปอย สยามรัฐ
9 นางสาว อุมารินทร์  เกตนิกร อุ๊ เออีซีนิวส์ (เว็บข่าว)
10 นางสาว อำภา  บุญนุกูล นุ่ม เออีซีนิวส์ (เว็บข่าว)
11 นาย ชุษณ์วัฎ  ตันวานิช พิก โพสต์ทูเดย์
12 นางสาว รัชฏา   พงษหา ฝน ฐานเศรษฐกิจ
13 นางสาว สินีนาถ  พันธ์เจริญวรกุล ฝน ฐานเศรษฐกิจ
16 นาย ชญานนท์ สุขสด โอ๊ต เดลินิวส์
17 นาย คฑาเทพ ฤทธ์ประดิษ เทพ เดลินิวส์
18 นางสาว ประภาพร นาคน้อย ปุ้ม เดลินิวส์ทีวี
19 นางสาว ดารินทร์  หอวัฒนกุล ของขวัญ ทีเอ็นเอ็น 24
20 นาย สถาพร ด่านขุนทด เบียร์ ไทยพีบีเอส
21 นาย ยุทธนา  อินตะสอน โซ่ ไทยพีบีเอส-วิทยุ
22 นางสาว ศิริพร  กิจประกอบ เจี๊ยบ ช่อง 9
23 นางสาว ขนิษฐา อมรเมศวรินทร์ ตูน ช่อง 9
24 นางสาว อภิชญา พิมพ์ประคอง เก๋ จีจีนิวส์
25 นาย จักรพงศ์  ศรีวราพิทักษ์กุล แซม ไทยรัฐออนไลน์
26 นาย อุทัย  ศุภโชติพาณิชย์ ติ๊ก ไทยรัฐออนไลน์
27 นางสาว ปัทมาภรณ์  ผึ้งสุข ปัท ไทยรัฐ

 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมนุมนักข่าว ประจำปี 2555

วันศุกร์ที่ 2 – วันอาทิตย์ที่  4 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

ณ  โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

จัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

 

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555

06.30 - 07.00 น           ลงทะเบียน

07.00 - 08.30 น            ออกเดินทางจากสมาคมนักข่าวฯ ไปยังโรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จ.พระนครศรีอยุธยา

08.30 - 08.45 น            พิธีเปิดการอบรม

โดย  นายประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์

ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

08.45 - 09.30 น            กิจกรรมสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้เข้าอบรม

09.30 - 09.45 น            กิจกรรมสันทนาการ (1. ข่าวคืออะไร อะไรคือข่าว)

09.45 - 10.00 น            พักรับประทานอาหารว่าง

10.00 -11.30 น            คดีตรวจสอบการทุจริตในความรับผิดชอบของ ป.ป.ช.

กรณี นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ อดีต มท. 1 กับคดีอัลไพน์ธรณีสงฆ์

โดย  ศ.วิชา มหาคุณ กรรมการ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

11.30 - 12.00 น                        จับประเด็นข่าวที่ได้จาก ป.ป.ช.

12.00 - 13.00 น            พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 13.45 น            แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องของจริยธรรมสื่อ

13.45 - 14.30 น            หลักและเทคนิคการทำข่าวเชิงสืบสวน

โดย นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์  ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศราฯ

14.30 - 14.45 น           พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 - 15.45 น                        ฝึกคิดและวางแผนการทำข่าวเชิงสืบสวน

15.45 - 16.00 น            กิจกรรมสันทนาการ ( 2.)

16.00 - 16.45 น            ชี้แจงการผลิตผลงานกลุ่ม – เทคนิคเขียนข่าวอย่างง่าย

16.45 - 18.30 น            กำหนดประเด็น - วางแผนการลงพื้นที่ทำข่าว

18.30 - 19.30 น                        รับประทานอาหารเย็น

19.30 - 21.00 น            ปรึกษาหารือวางแผนการทำข่าว ( ต่อ )

 

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2555

07.30 - 08.30 น            รับประทานอาหารเช้า

08.30 - 08.45 น            กิจกรรสันทนาการ ( 3.)

08.45 - 09.00 น            ส่งแผนงานข่าว

09.00 - 15.00 น            ลงพื้นที่ทำข่าว

15.00 - 19.00 น            เขียนข่าวจากการลงพื้นที่ทำข่าว

ส่งผลงานข่าวพร้อมภาพประกอบข่าว 1 ภาพพร้อมคำบรรยายใต้ภาพ ส่วนสกู๊ปหรือรายงานพิเศษ  ส่งภาพประกอบเรื่องไม่เกิน 3 ภาพ (ภายในเวลา 19.00 น )

19.00 -22.00 น             รับประทานอาหารเย็นพร้อมงานเลี้ยงสังสรรค์

 

วันอาทิตย์ 4 พฤศจิกายน 2555

07.30 -  08.30 น            รับประทานอาหารเช้า

08.30 -  08.45 น            กิจกรรมสันทนาการ

08.45 -  09.45 น            ชวนคิด ชวนคุย ประสบการณ์ทำข่าวจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

09.45 -  10.45 น            นำเสนอผลงาน ( กลุ่มละไม่เกิน 10 นาที )

10.45 - 11.00 น            พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 - 12.00 น            วิพากษ์ผลงาน

12.00 - 12.30 น            ประกาศรางวัล  แจกประกาศนียบัตร  พิธีปิดการอบรม

โดย  นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี    นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

12.30 -13.30 น            รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 -15.00 น             ออกเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

ทีมวิทยากร-พี่เลี้ยง

1. นางสาวอมรรัตน์  มหิทธิรุกข์     (บางกอกโพสต์)     พี่รัตน์ 081- 875 - 0005

2. นายนวพรรษ  บุญชาญ            (เดลินิวส์)          พี่วัต 081- 493 -7379

3. นางสาวประนอม  บุญล้ำ         (เครือเนชั่น)         พี่เล็ก 089 -123 -1302

4. นายมานพ  ทิพย์โอสถ             (บางกอกโพสต์)   พี่นพ 081 -920 -9221

5. นางสาวสิรินาฎ สิริสุนทร          (กรุงเทพธุรกิจ )     พี่เอื้อม 081- 932 - 6596

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ที่ สขนท. 330/13/2555

11 ตุลาคม 2555

เรื่อง      ขอเชิญส่งนักข่าวเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมนุมนักข่าวประจำปี 2555

เรียน     หัวหน้ากองบรรณาธิการ / บรรณาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1.กำหนดการ   2. ใบสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมนุมนักข่าวประจำปี 2555

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดทำโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมนุมนักข่าวประจำปี 2555 เพื่อพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพสื่อมวลชน โดยเชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์และได้รับการยอมรับจากกลุ่มวิชาชีพและผู้แทนจากกลุ่มนักวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดทักษะและปลูกฝังจริยธรรมให้กับผู้สื่อข่าวที่เข้ารับการอบรมระหว่างวันศุกร์ที่ 2 - วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้)

ในการนี้ คณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ ขอเรียนเชิญท่านส่งนักข่าวในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่มีประสบการณ์การทำงานระหว่าง 1-5 ปี เข้าร่วมการอบรมจำนวน 2 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่งใบสมัครเข้าร่วมมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โทรสาร 02-668-7505 หรือ E-mail: reporter@inet.co.th  ภายในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม  2555

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านส่งนักข่าวเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวอมรรัตน์  มหิทธิรุกข์

อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ประสานงานติดต่อ นายพีรพัฒน์ โทร. 02-668-9422

 

(ดาวโหลดจดหมายและแบบฟอร์มลงทะเบียน)

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

แบบใบสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมนุมนักข่าว ประจำปี 2555

วันศุกร์ที่ 2 - วันอาทิตย์ที่ 4  พฤศจิกายน 2555

ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับสถาบันอิศรา

 

1. ประวัติส่วนตัว

ชื่อ (นาย/นาง/น.ส.) …………………….……………………นามสกุล………………………….……….……………ชื่อเล่น …………

วัน-เดือน-ปีเกิด………..……………………………..………………อายุ ………….…….…..ปี ………………………..………..เดือน

ชื่อหนังสือพิมพ์..…….. ………………….……………………………ตำแหน่ง ……………..……………………………..……………

ประสบการณ์การทำข่าว………………………………………………….……………………ปี…………………………….……เดือน

โทรศัพท์……………….……………………..……….…โทรศัพท์เคลื่อนที่…………………………………โทรสาร…………………….

E-mail:…………………………………………………………………………..…………………………………………………………

2. ประวัติการศึกษา

q ระดับปริญญาตรีคณะ......................................… ……………………….สาขาวิชา...............................................….

สถาบันการศึกษา....................................................... ……………………….ปีที่จบ พ.ศ...........................................

q ระดับปริญญาโทคณะ.............................……….…………..……………… สาขาวิชา...............................................

สถาบันการศึกษา.................................…………………….……………......ปีที่จบ พ.ศ................................…

q     อื่น ๆ...................................................................................……………………………………........

3. กรุณาบอกเล่าผลงาน ที่ท่านภาคภูมิใจ (ในช่วงเวลาที่ผ่านมา)

.…………….................................................... ................................... ......................................................................................

.........................................................................................................................……………....................................................... ..............................................................................……………..................................................................................................

4. กรุณาระบุความคาดหวังในการเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้

..............................................................................……………...................................................................................................…………….................................................... ................................... ......................................................................................

 

(…………………………………………..………………………………)

หัวหน้าข่าว/บรรณาธิการข่าว…………………………………..…………

โทรศัพท์……………………………………………………

 

หมายเหตุ: กรุณาส่งใบสมัครเข้าร่วม มายังสมาคมนักข่าวฯ ทางโทรสาร 02-668-7505 / e-mail:reporter@inet.co.th