อบรม “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน” รุ่นที่ ๖

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และดร. สุวิทย์ กิ่งแก้ว  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน รุ่นที่ ๖ โดยมีนักข่าวเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ๒๕ คน จากสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และเว็บไซด์ เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ บ้านสวนมะพร้าวอ่อน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร เป็นกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ในการอบรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักข่าวในพื้นที่ และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรมไปพัฒนาการเขียน ข่าว สารคดีเชิงข่าว รายงานพิเศษ หรือการเขียนรูปแบบอื่น ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น

 

(ภาพบรรยากาศการอบรม)

อบรม “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน” รุ่นที่ ๖

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับ สถาบันอิศรา และ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ  บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน” รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๗ – วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ณ บ้านสวนมะพร้าวอ่อน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สื่อมวลชนที่สนใจสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด ภายในวัที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  (ไม่เสียค่าลงทะเบียน)

นางสาวเรวดี  พงศ์ไชยยง กรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับ สถาบันอิศรา และ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ  บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน” รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันเสาร์ที่๑๗ – วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ณ บ้านสวนมะพร้าวอ่อน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์ในการอบรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักข่าวในพื้นที่ และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรมไปพัฒนาการเขียนข่าว สารคดีเชิงข่าว รายงานพิเศษ หรือการเขียนรูปแบบอื่น ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น

เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การสนทนาพิเศษ “จุดไฟนักข่าวก้าวสู่นักเขียน” กลวิธีการเขียน “เรื่องสั้น” รูปแบบต่างๆ “พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเขียนเรื่องสั้น” สนทนาเส้นทางสู่นักเขียนมืออาชีพ ลิขสิทธิ์และศักดิ์ศรีของงานเขียน  คุยกับนักเขียนรางวัลเรื่องสั้นอิศรา อมันตกุล   และการฝึกปฏิบัติการการเขียนเรื่องสั้น  พร้อมทั้งวิทยากรมือรางวัลอีกหลายท่าน

สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมต้องส่ง ๑.ใบสมั

ครพร้อม ๒. งานเขียนความยาวไม่ต่ำกว่า ๑หน้าเอ ๔  มายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ทางอีเมล์ tjareporter@gmail.com หรือโทรสาร. ๐๒-๖๖๘-๗๕๐๕ ภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  (ไม่เสียค่าลงทะเบียน) รายละเอียดโทร. 0๒-๖๖๘-๙๔๒๒

ดาวน์โหลดใบสมัคร

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน”  รุ่นที่  ๖

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

และ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  สนับสนุนโดย  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ ๑๗ – วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ณ บ้านสวนมะพร้าวอ่อน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

วันเสาร์ที่ ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

๗.๐๐ น.           ออกเดินทาง จาก กทม.

๘.๔๕ น.           เดินทางถึงที่พัก

๙.๐๐ น.           พิธีเปิดการอบรม

โดย       ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สุวิทย์ กิ่งแก้ว  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ( มหาชน)

๙.๑๕ น.           “รู้จักเธอ รู้จักฉัน รู้จักเรื่องสั้นประทับใจ”

โดย       อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์         เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๑๐.๐๐ น.         พักอาหารว่าง

๑๐.๑๕ น.         สนทนาพิเศษ “จุดไฟนักข่าวก้าวสู่นักเขียน”

โดย       รุ่งมณี เมฆโสภณ  เจ้าของผลงาน “คนสองแผ่นดิน” และ “ประชาธิปไตยเปื้อนเลือด”

นิรันศักดิ์ บุญจันทร์ บรรณาธิการจุดประกาย วรรณกรรม นสพ. กรุงเทพธุรกิจ

๑๑.๔๕ น.         จากสกู๊ปข่าวสู่สารคดีและเรื่องสั้น

โดย       ชมัยภร แสงกระจ่าง   ที่ปรึกษา สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

๑๒.๐๐ น.         อาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น.         กลวิธีการเขียนเรื่องสั้นรูปแบบต่างๆ

โดย       ชมัยภร แสงกระจ่าง   ที่ปรึกษา สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

๑๕.๐๐ น.         อาหารว่าง

๑๕.๑๕ น.         “พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเขียนเรื่องสั้น”

โดย       เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์          นักเขียนเรื่องสั้น-กวีซีไรต์ ๒๕๔๗ “แม่น้ำรำลึก”

ประชาคม ลุนาชัย           นักเขียนรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด

วัชระ สัจจะสารสิน          นักเขียนรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๑ “เราหลงลืมอะไรบางอย่าง”

ดำเนินรายการโดย เรวดี พงศ์ไชยยง กรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

๑๗.๐๐ น.         ประเมินผลการสัมมนาประจำวัน

๑๘.๐๐ น.         อาหารเย็น

๑๙.๐๐ น.         รับการบ้าน


วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๘.๓๐ น.           ทบทวนการสัมมนาวันแรกและแบ่งกลุ่ม

๐๙.๐๐ น.         ส่งการบ้าน

๙.๓๐ น.           คุยกับนักเขียนรางวัลเรื่องสั้นอิศรา อมันตกุล

ดำเนินรายการโดย จินตนา จันทร์ไพบูลย์ รองเลขาธิการ ฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

๑๐.๓๐ น.         อาหารว่าง

๑๐.๔๕ น.       ลิขสิทธิ์และศักดิ์ศรีของงานเขียน

โดย เจน สงสมพันธ์ นายก สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

๑๒.๐๐ น.         อาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น. เอ็กซ์เรย์งานเขียน

โดย       ชมัยภร แสงกระจ่าง        ที่ปรึกษา สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

เรวัตร พันธุ์พิพัฒน์          นักเขียนเรื่องสั้น-กวีซีไรต์

วัชระ สัจจะสารสิน          นักเขียนรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๑ “เราหลงลืมอะไรบางอย่าง”

ประชาคม ลุนาชัย           นักเขียนรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด

๑๕.๐๐ น.         อาหารว่าง

๑๕.๑๕ น.         ติดดาวงานเขียน

พิธีมอบเกียรติบัตรและปิดการอบรม

เดินทางกลับ กทม. โดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ วิทยากรอยู่ระหว่างการประสานงาน

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

แบบตอบรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน”  รุ่นที่ ๖

วันเสาร์ที่ ๑๗ – วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ณ บ้านสวนมะพร้าวอ่อน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) (นาย / นาง / นางสาว) .................................................................ชื่อเล่น......................

Name (English) (MR./Mrs./Ms.)………………………………………………………………………………………..

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ……………………….. ตำบล ………………………….…… อำเภอ …………………..….……จังหวัด.........................

รหัสไปรษณีย์ …………..….โทรศัพท์…………..……..…..… โทรสาร................................มือถือ………………………………………….

Email: ……………………................................................................

อายุ …………ปี     ปัจจุบันทำงานด้าน (  ) หนังสือพิมพ์          (  )วิทยุ               ( ) โทรทัศน์

การศึกษา  (  ) ปริญญาตรี คณะ.......................................... สาขาวิชา...............................................................

สถาบันการศึกษา...............................................................................ปีที่จบ พ.ศ........................

(  ) ปริญญาโท คณะ.......................................... สาขาวิชา................................................................

สถาบันการศึกษา...............................................................................ปีที่จบ พ.ศ........................         q อื่นๆ...........................................................................................................................................

ชื่อหน่วยงาน………………………………………….........ตำแหน่ง………………………… อายุงาน................. ปี ลักษณะงาน........................................................................................................................................................

ประเภทงานเขียนที่ถนัด/สนใจ

(  ) สารคดี        (  ) บทความ      (  ) บทกวี       (   ) เรื่องสั้น      (   ) นวนิยาย     (   ) วรรณกรรมแปล

q อื่นๆ (โปรดระบุ) .........................................................................................................................................

ประสบการณ์เกี่ยวกับงานเขียน (นอกเหนือจากงานข่าว)

............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................

นามปากกา.........................................................................................................................................................

ความคาดหวังต่อการอบรม

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ...............................................................................................................................................................................

ค่าเดินทางจากภูมิลำเนาเอง)

๒) สมาคมฯ จะพิจารณารับผู้เข้าอบรมโดยใช้หลักเกณฑ์ผู้สมัครที่ส่งใบสมัครพร้อมงานเขียนความยาวไม่ต่ำกว่า ๑ หน้าเอ๔ (งานเขียนความเรียง หรือเรื่องสั้น) และใช้เกณฑ์การสมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน  โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายในวันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

๓) เมื่อสมาคมฯ พิจารณารับท่านเข้ารับการอบรมแล้ว ท่านต้องโอนเงินประกันการเข้าร่วมการอบรมจำนวน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ให้แก่สมาคมฯ ชื่อบัญชี “สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยสามเสน ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๗๓-๒-๑๑๓๑๕-๓ ภายในวันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยสมาคมฯ จะคืนเงินจำนวนดังกล่าว หลังจากที่ท่านได้เข้าร่วมตลอดการอบรมเท่านั้น

ในการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะอยู่ร่วมการอบรมตลอดการอบรม

 

 

ลงชื่อ…………………………………………                           ลงชื่อ…………………………………..................

(...............................................................)                 (.............................................................)                                                                ผู้สมัครเข้าร่วมอบรม                                                        หัวหน้างานผู้รับรอง

 

ประสานงานติดต่อ :  ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒