28 ต.ค. 55-การชี้แจงโครงการประกวดรางวัลพิราบน้อย และพิธีมอบอบรางวัล TJA Cyber Reporter

 

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

กำหนดการ

กิจกรรมการชี้แจงโครงการประกวดรางวัลพิราบน้อย

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓  ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หัวข้อ

รายละเอียด

วัน-เวลา

วันอาทิตย์ที่  ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐น.

ชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ให้กับอาจารย์หรือตัวแทนจากสถาบันการศึกษาที่ส่งผลงานพิราบน้อยเข้าร่วมประกวด

๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.

ลงทะเบียน (นักศึกษา) ผู้ผ่านการอบรมพิราบน้อยรุ่นที่ ๑๕  และแบ่งกลุ่ม

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

นักศึกษาที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อย รุ่นที่ ๑๕ ร่วมกันระดมความคิดเห็นและสรุปผลการเข้าร่วมโครงการ  TJA Cyber Reporter เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนแนะ  ( อาจารย์ร่วมสังเกตการณ์ )

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

๑๓.๐๐ - ๑๔.๑๕ น.

นักศึกษาที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อย รุ่นที่ ๑๕ นำเสนอสรุปผลจากการระดมความคิดเห็นและการชี้แจงตอบข้อสงสัยจากทีมวิทยากร ( อาจารย์ร่วมสังเกตการณ์ )

๑๔.๑๕ - ๑๕.๐๐ น.

พิธีมอบอบรางวัล TJA Cyber Reporter อาจารย์ร่วมเป็นสักขีพยาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ โทรสาร. ๐๒-๖๖๘-๗๕๐๕

www.tja.or.th E-mail: tjareporter@gmail.com

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ส.นักข่าว ประกาศผลตัดสินข่าวพิราบน้อยรุ่น 15 มี 10 ข่าวเข้ารอบ จัดพิธีมอบรางวัลอาทิตย์ 28 ต.ค.นี้

นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในฐานะอุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวฯ เปิดเผยถึงการจัดว่าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่นที่ 15  ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 5 - 8 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดให้นิสิต-นักศึกษาที่ผ่านการอบรมต้องเข้าร่วมในโครงการ TJA  Cyber Reporter  เพื่อเปิดโอกาสให้มีการฝึกปฏิบัติในทำข่าวในพื้นที่ภายในและรอบสถาบันการศึกษาหรือชุมชนใกล้เคียง  ระหว่างวันที่ 16 ก.ค. – 9 ก.ย. 2555  รวม 8 สัปดาห์  ผลปรากฏว่ามีผลงานที่ส่งเข้าร่วมรวม 220 ข่าว

เลขาธิการสมาคมนักข่าวฯ กล่าวว่าโครงการ TJA  Cyber Reporter  เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้นำทักษะความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการฝึกปฏิบัติการทำข่าวจริง โดยมีทีมวิทยาและพี่เลี้ยงเข้ามาทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำปรึกษาต่างๆ  ทั้งเรื่องของประเด็นข่าวและการเขียนข่าว  ซึ่งพบว่าผลงานข่าวส่วนใหญ่มีประเด็นข่าวที่ดีและ มีความน่าสนใจ  เป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ส่งผลกระทบในวงกว้าง  บางเรื่องเป็นประเด็นที่มีมุมมองที่แตกต่างและมีความหลากหลาย   และบางข่าวได้รับความสนใจจากสื่อต่างๆมีการนำไปต่อยอดเสนอในสื่อกระแสหลักด้วย

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานข่าวในโครงการ  TJA  Cyber Reporter  สำหรับรางวัลข่าวยอดเยี่ยม  จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ “ข่าวม.รามฯเปลี่ยนระบบเกรดใหม่เป็นแบบสากล” โดย นายธงไทย ระวังวงศ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง) รางวัลข่าวชมเชย มี 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลละ 3,000 บาท  ได้แก่ “ ข่าวรับจ้างกดไลท์ธุรกิจใหม่บนสื่อออนไลน์” โดยนางสาวธนธรณ์ แซ่อื้ง จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และข่าว “ร้องจันทรเกษมโพสต์ ดาราลักษณ์ไร้คุณสมบัตินั่งแท่นนายกองค์การ นศ.” โดย นายโชติวิทย์ สีดามาตย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นอกจากนี้ยังมีรางวัลข่าวที่เข้ารอบสุดท้ายที่มีผลงานประเด็นข่าวที่มีความน่าสนใจ รวม 7 ข่าว  ซึ่งจะได้เงินรางวัลละ 1,000 บาท คือ 1. “ข่าวเชียงคานคุมรื้อถอนบ้านไม้เก่า แต่ไม่ได้รับความร่วมมือ” โดย นางสาวกุลระวี  สุขีโมกข์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  2. ข่าว “นศ.มช.ผุดศูนย์เยียวยาแผลใจ เหตุรับน้องรุนแรงผ่านเฟสบุ๊ก” โดยนางสาวนิริตา ลำธาร จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3.ข่าว “สุรินทร์ห่วงความรุนแรงในยะไข่ แจงกลไกอาเซียนมีข้อจำกัด” โดยนายนิติธร สุรบัณฑิตย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    4. ข่าว “มช.ตั้งด่านตรวจเหล้าขึ้นดอยยึดจริงจับจริง” โดย นายยศสุนทร  สวัสดี จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  5. ข่าว “กรุงไทย ย้ายออกจากม.บูรพา สิ้น ก.ย. นี้” โดยนางสาวภัทร์ธีรา แก้วบุญเรือง จากมหาวิทยาลัยบูรพา  6. ข่าว “หวั่นเพลงโคราชหาย อดีตหมอเพลงแนะฝึกลูกหลานรับช่วงต่อ” โดยนางสาวนัทติยา บัวกระโทก จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา และ 7. ข่าว “ชาวอัมพวาโวย “ชูชัยบุรี”  ทำบ้านเมินเยียวยา” โดยนายโชติวิทย์  สีดามาตย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สำหรับผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลความนิยมมีผู้เข้าชมมากที่สุด (View Count)  จะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ ข่าว “ชาวอัมพวาโวย ชูชัยบุรี ทำบ้านร้าวเมินเยียวยา”  โดย นายโชติวิทย์  สีดามาตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งข่าวดังกล่าวมีผู้กดเข้ามาอ่านสูงสุดจำนวน 4,112 ครั้ง

“ ทางสมาคมนักข่าวฯ จะจัดพิธีมอบรางวัลและเปิดโอกาสให้ได้ปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์  โดยเฉพาะการทำข่าวในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมากับทีมวิทยากรและพี่เลี้ยง  โดยจะจัดในวันอาทิตย์ที่ 28 ต.ค.2555  ตั้งแต่เวลา 11.00  - 15.00 น  ณ ชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน (ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ) และภายหลังพิธีมอบรางวัลจะมีการจัดกิจกรรมสังสรรค์เชิญทุกคนเข้าร่วมงานด้วย”นางสาวอมรรัตน์ กล่าว