การส่งผลงานประกวดชิงรางวัล ข่าวทุจริตเชิงสืบสวนยอดเยี่ยมประจำปี 2555-จัดส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เป็นวันสุดท้าย

ประกาศองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

ร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การส่งผลงานประกวดชิงรางวัล ข่าวทุจริตเชิงสืบสวนยอดเยี่ยมประจำปี 2555

ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้จัดการประกวดข่าวสืบสวนยอดเยี่ยมในเชิงส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เพื่อให้สังคมไทยได้รับรู้และตระหนักถึงภัยจากคอร์รัปชัน และส่งเสริมให้ความโปร่งใสเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของบุคคลในสังคม รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สื่อมวลชนในการทำข่าวสืบสวนประเด็นคอร์รัปชันและเป็นการประกาศเกียรติคุณผู้เป็นเจ้าของงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาวิชาชีพและการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม

ในการประกวดข่าวทุจริตเชิงสืบสวนยอดเยี่ยมประจำปี 2555 นี้ องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยได้กำหนดกรอบเพื่อพิจารณาตัดสินและให้รางวัลแก่ข่าวที่ส่งเข้าประกวด โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ประเภทรางวัล

 1. รางวัล “ข่าวทุจริตเชิงสืบสวนยอดเยี่ยม” ประจำปี 2555 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 50,000    บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
 2. พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

ข่าวที่ส่งประกวดชิงรางวัลข่าวทุจริตเชิงสืบสวนยอดเยี่ยมประจำปี 2555 ให้ปฎิบัติดังนี้

 1. ข่าวที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีหนังสือรับรองการส่งประกวดลงนามโดยบรรณาธิการต้นสังกัด
 2. สามารถส่งข่าวเข้าประกวดได้โดยไม่จำกัดจำนวน
 3. ให้จัดทำสำเนาข่าวนั้นๆ เรียงลำดับตามวันเวลา โดยระบุวันที่ตีพิมพ์ทุกฉบับ พร้อมแนบบทสรุปย่อของข่าวนั้นความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษพิมพ์ดีด จัดเรียงใส่แฟ้มจำนวน 10 ชุด
 4. ข่าวที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นข่าวที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายวัน ราย 3 วัน หรือรายสัปดาห์ที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย หรือสื่อออนไลน์ลงทะเบียนในประเทศไทยและมีผลงานข่าวเผยแพร่สม่ำเสมอ ด้วยภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ สำหรับข่าวภาษาต่างประเทศ ผู้ส่งต้องส่งบทสรุปย่อของข่าวนั้นเป็นภาษาไทย
 5. ข่าวที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีระยะเวลาในการเผยแพร่/ตีพิมพ์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 เท่านั้น
 6. ส่งผลงานประกวดข่าวได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 538/1 ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. 10300 (โทร. 02-668-9422) โดยจัดส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 เป็นวันสุดท้าย

 

หลักเกณฑ์การพิจารณา ข่าวทุจริตเชิงสืบสวนยอดเยี่ยม

 1. ต้องเป็นข่าวที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ มีความรอบรู้ทุกด้าน ด้วยวิธีการศึกษาวิจัย เป็นการนำเสนอสิ่งที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนอย่างต่อเนื่อง และสิ้นสุดในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
 2. ต้องเป็นข่าวที่ถือเอาเนื้อหาสาระเป็นคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้สังคมไทยได้รับรู้และตระหนักถึงภัยจากคอร์รัปชัน และส่งเสริมให้ความโปร่งใสเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของบุคคลในสังคม และเป็นข่าวที่มีเนื้อหาสาระอยู่ในกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
 3. ต้องเป็นข่าวที่ใช้กระบวนการทำข่าวเชิงสืบสวน (investigative reporting) ในการได้มาซึ่งข่าวนั้น
 4. ต้องเป็นข่าวเชิงสืบสวนที่มีลักษณะเป็นการป้องกันหรือเปิดโปงการทุจริตประพฤติ   มิชอบที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมไทย

 

การตัดสิน ประกาศผล และมอบรางวัล

 1. คณะกรรมการอาจเชิญชวนเจ้าของผลงานที่ได้รับการพิจารณาขั้นสุดท้ายให้นำเสนอผลงานและอธิบายกระบวนการ หรือขั้นตอนการทำข่าวที่ส่งเข้าประกวด เพื่อเป็นองค์ประกอบการตัดสินในขั้นสุดท้าย
 2. การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สุด
 3. นอกเหนือจากรางวัลยอดเยี่ยม หากคณะกรรมการเห็นสมควร อาจเพิ่มรางวัลพิเศษอื่นๆ
 4. ถ้าไม่มีข่าวใดสมควรได้รับรางวัลยอดเยี่ยม คณะกรรมการอาจให้รางวัลชมเชย รางวัลพิเศษอื่นๆ หรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้
 5. การประกาศผลรางวัลการตัดสินและพิธีมอบรางวัลโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555 ในโอกาสวันต่อต้าน       คอร์รัปชันแห่งสหประชาชาติ (9 ธันวาคม 2555) ภายหลังพิธีมอบรางวัล องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดการเสวนาเกี่ยวกับการทำข่าวทุจริตเชิงสืบสวน ทั้งนี้จะเชิญนักข่าวที่ได้รับรางวัลมาพูดคุยแลกเปลี่ยนและนำเสนอวิธีการคิด วิธีการทำงาน และการแก้ปัญหาที่พบในกระบวนการทำงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์แก่สาธารณะ รวมทั้งนักเรียนนักศึกษา และเป็นการพัฒนาวงการสื่อมวลชนต่อไป

 

ประกาศมา ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2555

องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย  และ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

10   ตุลาคม   2555

เรื่อง       ขอเชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัลข่าวทุจริตเชิงสืบสวนยอดเยี่ยม ประจำปี 2555

เรียน       หัวหน้ากองบรรณาธิการ บรรณาธิการข่าว และบรรณาธิการบริหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย      ประกาศเรื่อง การส่งผลงานประกวดชิงรางวัลข่าว ประจำปี 2555

ตามที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจัดประกวดข่าวทุจริตเชิงสืบสวนยอดเยี่ยมเพื่อประกาศเกียรติคุณและตัดสินให้รางวัล นั้น

บัดนี้ องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เริ่มดำเนินการจัดประกวดข่าวทุจริตเชิงสืบสวนยอดเยี่ยม ประจำปี 2555 จึงขอเรียนเชิญหนังสือพิมพ์หรือนักข่าวในสังกัดกองบรรณาธิการของท่าน ส่งผลงานประกวดชิงรางวัลดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ดังรายละเอียดตามประกาศและหลักเกณฑ์การส่งผลงานข่าวเข้าประกวดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการส่งผลงานเข้าประกวด และขอความกรุณาเผยแพร่ข่าวการจัดประกวดครั้งนี้ด้วยและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี)                                                              (ดร.จุรี  วิจิตรวาทการ)

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย              เลขาธิการองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย