โครงการ: หลักสูตรอบรมความรู้ภาษาเวียดนามและการส่งผู้เข้าอบรมไปศึกษาดูงานสื่อมวลชนเวียดนาม

ที่ สพนท. 38/2555

12  ธันวาคม  2555

เรื่อง       ขอเชิญส่งนักข่าวเข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้ภาษาเวียดนาม

เรียน       บรรณาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย      โครงการ: หลักสูตรอบรมความรู้ภาษาเวียดนามและการส่งผู้เข้าอบรมไปศึกษาดูงาน สื่อมวลชนเวียดนาม

ด้วย สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดทำโครงการ: หลักสูตรอบรมความรู้ภาษาเวียดนามและการส่งผู้เข้าอบรมไปศึกษาดูงานสื่อมวลชนเวียดนาม โดยเปิดโอกาสให้นักข่าวเข้าร่วมการอบรมภาษาเวียดนาม ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00-16.00 น. จำนวน 10 สัปดาห์  และเข้าร่วมสอบวัดผลเพื่อคัดเลือกผู้เข้าอบรมจำนวน 2 คน รับทุนไปศึกษาดูงานองค์กรสื่อมวลชนที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นระยะเวลา 7 วัน

ในการนี้  จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากท่านส่งนักข่าวที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยผู้ที่จะสมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้  1. เป็นนักข่าวที่มีประสบการณ์การทำงานข่าวไม่น้อยกว่า 2  ปี   2. อายุไม่เกิน 45 ปี

3. ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานต้นสังกัด  (สังกัดละไม่เกิน 2 คน) โดยส่งใบสมัครมายังสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 15 มกราคม 2555 ทางโทรสาร.02-668-7505 email:ctj2523@gmail.com และเงื่อนไขการจบหลักสูตร:ผู้เข้ารับการอบรมต้องสามารถเข้าร่วมการอบรมได้ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ หรือร้อยละ 80 จึงจะได้รับประกาศนียบัตรตามหลักสูตรนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับร่วมมือจากท่านในครั้งนี้และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี  ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  02-668-9422

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ตารางการอบรมภาษา

สัปดาห์ที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 20 ม.ค. 2556 เวลา 13.00-14.00 น. ปฐมนิเทศ

โดยเชิญ อุปทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย มาเปิดการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษในช่วงเช้า ตามด้วยสื่อมวลชนเวียดนามและนักข่าวของหนังสือพิมพ์เวียดนามในประเทศไทย มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของสื่อมวลชน และจากนั้นเวลา 14.00-17.00 น. เริ่มอบรมภาษาเวียดนามสัปดาห์แรก

สัปดาห์ที่ 2 วันอาทิตย์ที่  27 ม.ค. 2556  เวลา 14.00-17.00  น.

สัปดาห์ที่ 3 วันอาทิตย์ที่   3 ก.พ. 2556   เวลา 14.00-17.00  น.

สัปดาห์ที่ 4 วันอาทิตย์ที่  10 ก.พ. 2556   เวลา 14.00-17.00  น.

สัปดาห์ที่ 5 วันอาทิตย์ที่  17 ก.พ. 2556   เวลา 14.00-17.00  น.

สัปดาห์ที่ 6 วันอาทิตย์ที่  24 ก.พ. 2556   เวลา 14.00-17.00  น.

สัปดาห์ที่ 7 วันอาทิตย์ที่    3 มี.ค. 2556    เวลา 14.00-17.00  น.

สัปดาห์ที่ 8 วันอาทิตย์ที่  10 มี.ค. 2556    เวลา 14.00-17.00  น.

สัปดาห์ที่ 9 วันอาทิตย์ที่   17 มี.ค. 2556     เวลา 14.00-17.00  น.

สัปดาห์ที่ 10 วันอาทิตย์ที่   24 มี.ค. 2556  เวลา 9.00-12.00  น. เป็นการอบรมสัปดาห์สุดท้าย

จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการจัดสอบวัดผลเพื่อหาผู้ที่ผ่านหลักสูตรเพื่อไปศึกษาดูงาน

สื่อมวลชนที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมกับมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรม

ระหว่างวันที่ ...มี.ค – ... มี.ค. 2556

เดินทางไปดูงานที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นเวลา 7 วัน

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

โครงการ: หลักสูตรอบรมความรู้ภาษาเวียดนามและการส่งผู้เข้าอบรมไปศึกษาดูงานสื่อมวลชนเวียดนาม

ความสำคัญของโครงการ:

ด้วยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อประชาคมโลกและประชาคมอาเซียน รวมทั้งประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงสามารถเป็นได้ทั้งคู่แข่งขันและพันธมิตรทางเศรษฐกิจ ขณะที่ความสัมพันธ์ทางการเมือง ก็เป็นไปด้วยดี แม้ว่าจะมีความแตกต่างในเรื่องระบอบการปกครองก็ตาม แต่ความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมก็มีความเชื่อมโยงกันในหลายมิติ ทั้งด้านศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและเวียดนามได้เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ รัฐบาลเวียดนามได้ให้ความสำคัญกับประเทศไทยอย่างมากทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม โดยรัฐบาลเวียดนามได้ให้สำนักข่าวต่างๆ ของเวียดนาม อาทิ สำนักข่าวเวียดนาม หนังสือพิมพ์ประชาชน หนังสือพิมพ์ธันเหนียนและสถานีวิทยุแห่งชาติเวียดนาม ส่งผู้สื่อข่าวมาประจำในประเทศไทย ในขณะที่สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ในประเทศไทย ไม่มีผู้สื่อข่าวประจำอยู่ในเวียดนามเลย ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เวียดนาม จึงเป็นในแบบ “ไม่รู้เขา-เขารู้เรา”

นอกจากนี้ แม้ว่า สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จะมีการแลกเปลี่ยนผู้แทนเพื่อศึกษาดูงานระหว่างกันมาตั้งแต่ปี 2536 แต่ยังมิได้ขยายกิจกรรมร่วมกันไปในด้านอื่นๆ มากนัก ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมากขึ้น โดยเฉพาะมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนเวียดนามรวมทั้งเป็นการขยายกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสมาคมนักหนังสือพิมพ์เวียดนามให้มากขึ้น สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงได้จัด หลักสูตรอบรมความรู้ภาษาเวียดนามและการส่งผู้เข้าอบรมไปศึกษาดูงานสื่อมวลชนเวียดนาม ประจำปี 2556 ขึ้น

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ภาษาเวียดนามเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนไทย

2.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเวียดนามและบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนเวียดนาม

3. เพื่อเป็นการรณรงค์ให้สื่อมวลชนไทยเกิดความตื่นตัวตระหนักถึงความสำคัญของภาษาเวียดนาม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:

1.สื่อมวลชนไทยมีความรู้ความเข้าใจภาษาเวียดนามมากขึ้น

2. สื่อมวลชนไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมากขึ้นและสามารถรายงาน   ข่าวเกี่ยวกับประเทศเวียดนามได้อย่างถูกต้อง

3. สื่อมวลชนไทยมีความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชนเวียดนาม

ระยะเวลาของหลักสูตร: มกราคม – มีนาคม 2556

  1. การสัมมนาเพื่อปฐมนิเทศและเตรียมพร้อมก่อนเข้ารับการอบรม 1 วัน (9.30 – 16.30 น.)
  2. การบรรยายสัปดาห์ละ 1/2 วัน (เวลา 13.00-16.00 น. ทุกวันอาทิตย์) จำนวน 10 สัปดาห์
  3. การสอบวัดผลเพื่อคัดเลือกผู้เข้าอบรมจำนวน 2 คนเพื่อได้รับทุนเดินทางไปศึกษาดูงานในองค์กรสื่อมวลชนในประเทศเวียดนามเป็นระยะเวลา 7 วัน

เงื่อนไขการจบหลักสูตร: ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ จะต้องสามารถเข้ารับฟังการบรรยายได้ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ หรือร้อยละ 80  จึงจะมีสิทธิสอบวัดผลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุนไปดูงานฯ และได้รับประกาศนียบัตรตามหลักสูตรนี้

ผู้เข้าร่วมโครงการ: นักข่าวที่มีประสบการณ์การทำงานข่าวไม่น้อยกว่า 2  ปี และมีอายุไม่เกิน 45 ปี จำนวน    30 คน แบ่งเป็นสมาชิกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุ-โทรทัศน์ไทย สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ สมาชิกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคฯ และสมาชิกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคฯ สมาคมละ 5 คน ส่วนอีก 5 คนให้เป็นดุลยพินิจของประธานและเลขาธิการสมาพันธ์ฯ โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องได้รับอนุญาตจากต้นสังกัด (สังกัดละไม่เกิน 2 คน) ให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้

งบประมาณ: 1. ค่าตอบแทน ครู หนังสือ อาหารว่าง และอุปกรณ์การอบรมตลอดหลักสูตร             50,000 บาท     2. ค่าเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ฮานอย และกรุงเทพ-โฮจิมินท์ รวม 2 ที่นั่ง พร้อมค่าอาหารและเบี้ยเลี้ยงในวงเงินไม่เกิน 40,000 บาท และค่าที่พักสำหรับนักข่าวเวียดนามศึกษาดูงานในประเทศไทยในวงเงิน 15,000 บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ: สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////