ประกาศเรื่อง การส่งผลงานประกวดชิงรางวัลข่าว ภาพข่าวและข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2555

ที่ สขนท.นว. 322/13/2555

11 ธันวาคม 2555

เรื่อง      ขอเชิญส่งผลงานข่าว - ภาพข่าว - ข่าวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชิงรางวัลประจำปี 2555

เรียน     บรรณาธิการหนังสือพิมพ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ประกาศเรื่อง การส่งผลงานประกวดชิงรางวัลข่าว ภาพข่าวและข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี  2555

ตามที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดประกวดข่าว   ภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุลของมูลนิธิอิศรา  อมันตกุล และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   เพื่อประกาศเกียรติคุณและตัดสินให้รางวัลเป็นประจำทุกปี

บัดนี้  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เริ่มดำเนินการจัดประกวด ข่าว ภาพข่าวยอดเยี่ยม และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดีเด่น ประจำปี 2555 จึงเรียนเชิญหนังสือพิมพ์ หรือ นักข่าวในสังกัดกองบรรณาธิการของท่าน ส่งผลงานประกวดชิงรางวัลดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันอังคารที่ 15 มกราคม 2556 รายละเอียดตามประกาศและหลักเกณฑ์การส่งผลงานข่าวเข้าประกวดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการส่งผลงานเข้าประกวด และขอความกรุณาเผยแพร่ข่าวการจัดประกวดครั้งนี้ด้วยและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ


(นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี  )

นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

//////////////////////////////////////////////////////////////////

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง   การส่งผลงานประกวดชิงรางวัล ข่าว - ภาพข่าว ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น  ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ประจำปี 2555

เนื่องในโอกาสวันนักข่าว 5 มีนาคม  2556  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มีโครงการจัดประกวดข่าว และภาพข่าว  ชิงรางวัล "อิศรา อมันตกุล" ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2555  ขึ้น  อันเป็นโครงการที่ดำเนินต่อเนื่องมาทุกปี    เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณหนังสือพิมพ์และผู้เป็นเจ้าของผลงาน  อันจะยังผลต่อการพัฒนาวิชาชีพและการสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมสืบไป

โดยในปีนี้จะมีการจัดประกวดรวม 3 ประเภท คือ

1. ข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล   2. ภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล  และ 3. ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

สำหรับการจัดประกวดข่าวและภาพข่าว  ประจำปี 2555  มีประเภทรางวัลตามรายละเอียดดังนี้

ประเภทรางวัล

1. ประเภท  ข่าว  แบ่งเป็น

1.1          รางวัล "อิศรา อมันตกุล" ประเภท ข่าวยอดเยี่ยม ประจำปี 2555   รางวัลยอดเยี่ยม

จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

1.2          รางวัล "อิศรา อมันตกุล" ประเภท ข่าวยอดเยี่ยม ประจำปี 2555  รางวัลชมเชย

จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท   พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

2. ประเภท ภาพข่าว  แบ่งเป็น

2.1          รางวัล "อิศรา อมันตกุล" ประเภท ภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจำปี 2555 รางวัลยอดเยี่ยม

จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท   พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

2.2          รางวัล "อิศรา อมันตกุล" ประเภท ภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจำปี 2555 รางวัลดีเด่น                                                                                       จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

2.3          รางวัล "อิศรา อมันตกุล" ประเภท ภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจำปี 2555 รางวัลชมเชย                                                                                     จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

3. ประเภท ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  แบ่งเป็น

3.1          รางวัล  ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดีเด่น ประจำปี 2555 รางวัล ดีเด่น

จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ  30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

3.2          รางวัล  ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดีเด่น ประจำปี 2555 รางวัล ชมเชย

จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ  10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

1.  ข่าว และ ภาพข่าว  ที่ส่งเข้าประกวด  จะต้องมีบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่สังกัดทำหนังสือรับรองการส่งประกวด

2.  ข่าว ทุกประเภทสามารถส่งประกวดได้โดยไม่จำกัดจำนวน  และข่าวเดียวกันสามารถส่งประกวดชิงรางวัลได้ทั้งรางวัลข่าวยอดเยี่ยมของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล  และรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  แต่จะต้องแยกประเภทให้ชัดเจน

3.  ข่าว  ที่ส่งประกวดชิง รางวัลข่าวยอดเยี่ยม มูลนิธิอิศรา อมันตกุล  ให้ปฏิบัติดังนี้

- ให้จัดทำสำเนาข่าวนั้นเรียงลำดับตามวันเวลา  โดยระบุวันที่ตีพิมพ์ทุกฉบับ  พร้อมกับแนบบทสรุปย่อของข่าวนั้นความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษพิมพ์ดีด จัดเรียงใส่แฟ้ม จำนวน 14 ชุด

4. ข่าว ที่ส่งประกวดชิง รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ให้ปฏิบัติดังนี้

- ให้จัดทำสำเนาข่าวนั้นเรียงลำดับตามวันเวลา  โดยระบุวันที่ตีพิมพ์ทุกฉบับ  พร้อมแนบบทสรุปย่อของข่าวนั้นความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษพิมพ์ดีด   จัดเรียงใส่แฟ้ม จำนวน  8 ชุด

5.  กรณีส่งข่าวเดียวกันเข้าประกวดชิงรางวัลทั้ง 2 ประเภท  ผู้ส่งจะต้องทำแฟ้มสำเนาแยกต่างหากตามจำนวนชุดที่ระบุไว้ในแต่ละประเภท

6.  ข่าว  ที่ส่งเข้าประกวดทุกประเภท  จะต้องเป็นข่าวที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์รายวัน  ราย 3 วัน  หรือ  รายสัปดาห์  ที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย  ด้วยภาษาไทย  หรือ ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน)  ระหว่างวันที่  1 มกราคม 2555  ถึง  วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สำหรับข่าวภาษาต่างประเทศ  ผู้ส่งต้องส่งบทสรุปย่อของข่าวนั้นเป็นภาษาไทย

7. ภาพข่าว ที่ส่งประกวดชิง รางวัลภาพข่าวยอดเยี่ยม มูลนิธิอิศรา อมันตกุล  ให้ปฏิบัติดังนี้

- ให้ขยายภาพข่าว  ขนาด 10  คูณ  12 นิ้ว  จำนวนภาพละ 3 ชุด พร้อมแนบหนังสือพิมพ์ฉบับที่ตีพิมพ์ภาพข่าวนั้น  และฟิล์มต้นฉบับมาด้วย ในกรณีที่ถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล ให้สำเนา File ภาพมาด้วย

8.  ภาพข่าว  ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพข่าวแบบภาพนิ่งที่ถ่ายจากกล้องหรืออุปกรณ์ถ่ายภาพนิ่ง และไม่ได้นำมาจากไฟล์ดิจิทอลแบบวิดีโอ และเป็นภาพข่าวที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายวัน  ราย 3 วัน หรือ  รายสัปดาห์  ที่ตีพิมพ์ในประเทศไทยด้วยภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน) ฉบับละไม่เกิน 15 ภาพ  ระหว่างวันที่  1 มกราคม 2555  ถึง  วันที่  31 ธันวาคม 2555 ถ่ายโดยช่างภาพหรือผู้สื่อข่าวในสังกัดหนังสือพิมพ์ฉบับที่ส่งเข้าประกวด

9.  ส่งผลงานประกวด  ข่าว  ภาพข่าว และ ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้ที่  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   538 / 1 ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-668-9422  โดยจัดส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึง  วันอังคารที่ 15 มกราคม 2556 เป็นวันสุดท้าย

 

- หลักเกณฑ์ ข่าวยอดเยี่ยม และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

1. จะต้องเป็นข่าวจริง  มีลักษณะของข่าวที่ดีครบถ้วน เป็นข่าวที่สมบูรณ์เที่ยงตรง และไม่มีอคติ

2. จะต้องเป็นข่าวที่ถือเอาเนื้อหาสาระเป็นคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคม ไม่มีผลให้เกิดความเสื่อมเสียทางศีลธรรมแก่ผู้อ่านทุกวัย

3. ถ้าเห็นว่าไม่มีข่าวใดดีเด่น  คณะกรรมการอาจจะให้รางวัลชมเชย หรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้

 

- หลักเกณฑ์  ภาพข่าวยอดเยี่ยม

1. จะต้องเป็นภาพมีลักษณะที่เรียกว่า ภาพข่าว เป็นภาพที่มีความสมบูรณ์ในตัวทำให้ผู้อ่านทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายใต้ภาพ(Pictorial) และมีเทคนิคที่ดี มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์

2. เป็นภาพข่าวที่ได้มีการตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์จริง

3. เป็นภาพที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของผู้อ่านทุกวัย

4. ไม่เป็นภาพที่จงใจสร้างขึ้นโดยอาศัยเทคนิคของการถ่ายภาพ

5. ต้องเป็นภาพข่าวที่แสดงถึงศักยภาพและทักษะในการถ่ายภาพ รวมทั้งแนวความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ ทั้งด้านเนื้อหาและศิลปะการถ่ายภาพ

6. ถ้าเห็นว่าไม่มีภาพข่าวใดดีเด่น คณะกรรมการอาจจะให้รางวัลชมเชยหรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้

 

การตัดสิน  ประกาศผล  และมอบรางวัล

1.  การตัดสิน ข่าว และ ภาพข่าว  แต่ละประเภทมีคณะกรรมการตัดสิน  แต่ละชุดแยกจากกัน  การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถือเป็นอันยุติ

2.  กรณีไม่มีข่าวหรือภาพข่าวใดสมควรได้รับรางวัลยอดเยี่ยมหรือดีเด่น  คณะกรรมการตัดสินฯ  อาจให้ได้รับรางวัลชมเชย  หรือ  งดเว้นการให้รางวัลในแต่ละประเภทได้

3.การประกาศผลการตัดสิน  และการมอบรางวัล  จะมีขึ้นในวันอังคารที่  5 มีนาคม 2556  ซึ่งตรงกับวันนักข่าว

 

ประกาศมา ณ วันที่ 11 ธันวาคม  2555                                                                                            
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย